Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2016 - 10:49  //  aktualizácia: 26.04.2016 - 10:49  //  zobrazené: 2006

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka

Jozef Kertész, trvale bytom 925 84 Vlčany č. 155

v zastúpení Ing. Líviou Porubskou, trvale bytom Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 13.04.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Nadstavba a stavebné úpravy objektu COV Večierka súp. č. 373, za účelom vybudovania 2 bytových jednotiek

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 590/5 v katastrálnom území Šaľa.

Stavba obsahuje:

 • Jestvujúci objekt súp. č. 373 je jednopodlažná budova, bez podpivničenia s plochou strechou.

 • nadstavbou jestvujúceho objektu s.č. 373 sa vytvorenia dve samostatné bytové jednotky,

 • na 1. NP bude bytová jednotka prístupná samostatným vstupom zo závetria z  Ul. P.J. Šafárika,

 • na 2. NP bude bytová jednotka, ktorá bude prístupná navrhovaným pristavaným schodiskom,

 • vykurovanie celého objektu bude ústredné, plynovým nástennýmkotlom umiestneným v miestnosti 2.11 /práčovňa/,

 • objekt je napojený na verejné rozvody inžinierskych sietí – vodovod, kanalizáciu, elektriku a plyn existujúcimi prípojkami, súčasťou stavby sú nové inštalácie: zdravotechnická, ústredné kúrenie, elektrická, bleskozvod.

   

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním

 

24. 05. 2015 (utorok)  o 10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

   

   

   

  Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

  Pečiatka, podpis                                                   Pečiatka, podpis

   

   

  Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

   

   

   

  Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

   

   

   

   

   

   

   

  Doručí sa:

účastníci konania – (verejnou vyhláškou)

 1. Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

  (splnomocnenec stavebníka)

 2. Vlastníci pozemkov register KN parc. č. 590/6, 590/4, 587/2 v kat. území Šaľa a stavieb na nich

 3. Bytový domsúp. č. 376, na Ul. Dolnej, na pozemku register "C" parc. č.524/8, kat. územie Šaľa

 4. Bytový domsúp. č. 377, na Ul. Dolnej, na pozemkoch register "C" parc. č.524/7, 524/6, 524/5 kat. územie Šaľa

   

              Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

              Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova tr. 58, 949 63  Nitra
 2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64,

949 11  Nitra

 1. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
 2. MsÚ Šaľa, referát dopravy a technických činností
 3. MsÚ Šaľa, referát životného prostredia

 

 na vedomie

Ing. Lívia Porubská, Vlčany č. 1660, 925 84 Vlčany

           (splnomocnenec stavebníka)

 • k spisu

Prílohy

Situačka

(pdf - 571.67 kB)