Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 18:00  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:45  //  zobrazené: 3671

Na základe čoho a kým bola vybratá Poradenská firma KLIENT, Ing. Patrik Árendáš, MBA na zabezpečenie VO (05904 - MUP) na obslužnú komunikáciu, kto boli členovia výberovej komisie, aké sú výsledky súťaže.

číslo: I06/2005

Mesto Šaľa, zastúpené Ing. Tiborom Baranom, primátorom mesta, Vám na základe Vašej žiadosti zo dňa 09.07.2005 o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v súvislosti s verejným obstarávaním zn. 05904-MUP, vestník č. 91/2005 dáva nasledovnú odpoveď:


k bodu 1./
Poradenská firma KLIENT – Ing. Patrik Árendáš, Za Feneritkou 23, Nitra dodala Mestu Šaľa služby v oblasti verejného obstarávania na základe mandátnej zmluvy zo dňa 28.04.2005. Mandátnou zmluvou boli poskytnuté služby v rozsahu navrhnutia a výberu metódy verejného obstarávania prác na zhotovenie diela „Obslužná komunikácia a inžinierske siete, Šaľa“, vypracovanie súťažných podkladov, kompletizácia súťažných podmienok a grafických podkladov, zabezpečenie celého procesu od odovzdávania súťažných podkladov záujemcom až po otváranie, vyhodnotenie súťažných ponúk, spracovanie príslušných záznamov a zápisníc, pripomienkovanie zmluvy o dielo s vybraným zhotoviteľom, odborná pomoc pri prípadných revíznych postupoch (žiadosti o nápravu, podanie námietok). Uvedené služby boli mestu poskytnuté v celkovej cene 49 tis. Sk. Pred uzatvorením mandátnej zmluvy poskytla Poradenská firma KLIENT – Ing. Patrik Árendáš cenovú ponuku. Vzhľadom na výšku ceny 49 tis. Sk nebolo nutné pri uzatváraní mandátnej zmluvy postupovať formou verejnej resp. užšej súťaže (ani podprahovou metódou s vyššou cenou).


k bodu 2./

Členovia výberovej komisie boli menovaní primátorom mesta na základe menovacích dekrétov:
- Ing. Patrik Árendáš, odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
- František Matuška – od roku 1983 pracoval ako rozpočtár v Stavoprojekte Nitra a od roku 2001 vykonáva činnosť rozpočtára ako SZČO
- Ingrid Moravcová – od roku 1988 pracovala ako technik investičnej výstavby a od roku 1996 vykonáva inžiniersku činnosť a činnosť stavebného dozoru ako SZČO


k bodu 3./
víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť:
DYNAMIK HOLDING, a.s.
Štúrova 148, 949 01  Nitra

zmluvná cena: 23.138.992,- Sk s DPH

Žiadateľ: MUDr. Martin Alföldi, Kukučínova 42, 927 01  Šaľa