Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.02.2015 - 21:55  //  aktualizácia: 12.02.2015 - 21:56  //  zobrazené: 1753

Na základe akého rozhodnutia a kým bolo rozhodnuté, že na ulici Agátová a priľahlých uliciach sa zrušili dopravné značky

predkladateľ: Ing. Marián Krištof

Vec

Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 29. januára 2015

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 01. 2015, ste predniesli interpelácie:

„Na základe akého rozhodnutia a kým bolo rozhodnuté, že na ulici Agátová a priľahlých uliciach sa zrušili dopravné značky, od augusta minulého roka sa nikde k takejto informácii nedopátral; zrušenie a načasovanie zrušenia bola diletantská robota, nikto o tom nevedel, bude veľmi rád, ak sa v tejto štvrti znovu vrátia značky do pôvodného stavu, pretože si obišiel viac ako štyristo občanov tejto štvrte a nenašiel ani jedného, ktorý by súhlasil s odstránením dopravných značiek; každý z oslovených obyvateľov bol za opätovné osadenie dopravných značiek.

V dopravnom genereli sa nikde nehovorí, že na ulici Agátovej a priľahlých uliciach sa odstránia dopravné značky, je tam povedané, že sa uvažuje o tom, ale nie je tam povedané, že to má byť konkrétne ulica Agátová a ostatné priľahlé ulice.“  

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

Mesto vypísalo v roku 2008 súťaž na spracovanie návrhu „Generel dopravy v meste Šaľa“. Tento dokument spracovala spoločnosť Ladislav Chatrnúch - VISIA. Vzhľadom k tomu, že spracovatelia dopravného generelu, na základe miestnych rozborov a prieskumov existujúcej situácie, navrhli niekoľko alternatívnych zmien v doprave, bol tento dokument zverejnený na webovej stránke mesta a v mesačníku samosprávy Šaľa (apríl 2009) so zverejnenou výzvou pre verejnosť, aby sa k spracovanému návrhu vyjadrili formou pripomienok v čase od 27. 04. 2009 do 15. 05. 2009. Dopravný generel mesta je dokument, ktorého cieľom je riešiť dopravnú situáciu v meste, ale nie je potrebné, aby bol schválený v mestskom zastupiteľstve.

Súčasťou existujúceho dopravného generelu je aj projektová dokumentácia „Pasport dopravných značiek“, kde konkrétne vo výkresoch číslo D3, D5, D6 a D7 je návrh zrušenia dopravných značiek v tejto obytnej zóne (ulica Agátová, Bilická, Kpt. Jaroša, Jánošíková a Sládkovičova), tak pre ich nevyhovujúci stav z pohľadu podmienok STN noriem ako i po posúdení stavu organizácie dopravy v predmetnej zóne: „vytvorenie obytných zón v miestach, kde to situácia dovoľuje s tým, že sa v nich ponechá zóna bez dopravných značiek s využitím pravidla prednosti sprava. V daných zónach je priamo pravidlami cestnej premávky určené správanie účastníkov cestnej premávky. Navrhuje sa po určitej dobe vyhodnotiť toto opatrenie, a v prípade potreby zrealizovať čiastočné prvky ukľudnenia dopravy, ako napr. dopravné prahy a pod.“ (časť Doprava, Mestská komunikačná sieť, A.-textová časť, str. 31).

Na základe tejto skutočnosti mesto požiadalo o stanovisko k odstráneniu dopravného značenia v predmetnej lokalite Okresný dopravný inšpektorát v Nových Zámkoch, ktorý listom zo dňa 04. 02. 2010 mestu oznámil, že nemá námietky k odstráneniu dopravných značiek, zároveň však upozornil na nutnosť dlhodobo monitorovať túto zmenu dopravy. Pre nedostatok objemu finančných zdrojov v predchádzajúcich rozpočtoch mesta a iných prioritných riešení ohľadom dopravy, sa k zabezpečeniu tohto opatrenia pristúpilo až v auguste 2014 (resp. v septembri 2014). Tieto práce ohľadom odstránenia dopravného značenia zabezpečil zodpovedný pracovník referátu dopravy a technických činností prostredníctvom zmluvného partnera.

Zrealizovanie tohto opatrenia – odstránenie dopravných značiek v obytnej zóne sa stretlo s veľkou nevôľou obyvateľov, ktorí tam žijú, preto na základe tejto skutočnosti bude koncom marca zvolané verejné zhromaždenie za prítomnosti zástupcov mesta a dopravného inšpektorátu s cieľom prehodnotenia vzniknutej situácie.