Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.06.2017 - 15:21  //  aktualizácia: 17.08.2017 - 07:21  //  zobrazené: 1824

VZN Ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

číslo: 02/2017  |  dátum schválenia: 29.06.2017  |  dátum účinnosti: 19.06.2017  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 16 zákona NR SR
č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015
o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov
na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text „voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí.“

2. Názov § 3 znie:
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre vol'by do Národnej rady Slovenskej republiky a vol'by do Európskeho parlamentu

3. Za § 3 sa vkladá nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 3a
Podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí

(1) Mesto vyhradí plochy na umiestňovanie volebných plagátov tak, aby vyhradená plocha zodpovedala zásadám rovnosti kandidujúcich subjektov.
(2) Mesto reálne rozdelí vyhradenú plochu pre jednotlivé volebné plagáty až po doručení zoznamov zaregistrovaných kandidátov volebnou komisiou samosprávneho kraja alebo mestskou volebnou komisiou, v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja alebo pre voľby do mestského zastupiteľstva a podľa počtu  kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja alebo pre voľby primátora mesta.
(3) Vyhradená plocha bude k dispozícii kandidujúcim politickým stranám, koalíciám
a nezávislým kandidátom až do skončenia volebnej kampane.
(4) Ak politická strana, koalícia a nezávislý kandidát nevyužije svoje právo na umiestnenie volebného plagátu, ostane miesto určené na umiestnenie volebného plagátu pre kandidáta prázdne.
(5) Na toto miesto nebude možné umiestniť volebný plagát inej politickej strany, koalície
a nezávislého kandidáta.

Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.


Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

Prílohy