Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 14:24  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 14:24  //  zobrazené: 1310

Môže mesto zabezpečiť vybudovanie min. 3 vyhradených parkovacích miest pre potreby prevádzkovania Základnej umeleckej školy na Kukučínovej ul.?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2020
 
 
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020, 
ste podali písomné interpelácie v znení: 
1. Môže mesto zabezpečiť vybudovanie min. 3 vyhradených parkovacích miest pre potreby prevádzkovania Základnej umeleckej školy na Kukučínovej ul.?
2. Mohlo by mesto dokončiť úpravu krajnice vozovky úseku medzi novým výjazdom  
z ul. Feketeházyho na Kráľovskú ul. a „starým výjazdom“ na Kráľovskú ul. / pri 12-poschodových vežiakoch č. 2 a 4 / v dĺžke cca 60 metrov ?
3. Môže mesto vybaviť opravu zdemolovaného kovového zábradlia na mostíku cez kanál na vedľajšej ceste, ktorá vedie do Hetmína?
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:
 
1. Po vykonaní tvaromiestnej obhliadky bolo zistené, že pôvodné plochy verejnej zelene neslúžia svojmu účelu a je nutná revitalizácia uvedeného priestoru buď z vegetačnej, prípadne inej vhodnej dlažby. Úpravou by bolo možné vytvoriť vyhradené státie pre potreby umeleckej školy. Váš návrh bude zaradený do plánu údržby pre rok 2020.
2. Kráľovská ul. nie je v roku 2020 zaradená do plánu rekonštrukcií miestnych komunikácií. Vznik jestvujúcej krajnice bol podmienený novou výstavbou súkromnými investormi, ako aj výstavbou nových bytových domov. Úpravu krajnice je vhodné riešiť s kompletnou rekonštrukciou povrchu, inak by boli vynaložené prostriedky využité neefektívne.
3. Uvedené teleso mosta je v správe Regionálnej správy a údržby ciest a.s. Nitra. V tejto veci, ako aj chybného označenia mestskej časti, bola osobne ohlásená pani Klaudia Braunová, vedúca strediska údržby, ktorá sídli vo Veči. Na základe vyjadrenia bude poškodené zábradlie opravené v priebehu roka, nakoľko oprava závisí od finančných možností vyčlenených pre uvedený úsek.
 
S pozdravom 
 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali