Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 11.04.2019 - 13:47  //  aktualizácia: 11.04.2019 - 13:48  //  zobrazené: 1287

Môže mesto zabezpečiť inštalovanie Prevádzkového poriadku na ihrisku na Okružnej ul. a tiež opravu oplotení na všetkých ihriskách v meste?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. marca 2019

 

 

V rámci 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 03. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Môže mesto zabezpečiť inštalovanie Prevádzkového poriadku na ihrisku na Okružnej ul. a tiež opravu oplotení na všetkých ihriskách v meste?

 

 1. Mohlo by mesto vykonať opravu odtoku dažďovej kanalizácie na rohu budovy CVČ v priestore Čajovne na konci vesmíru z dôvodu zatekania vody do budovy?

 

 1. Mohlo by mesto určiť zodpovedného pracovníka, ktorý by aktívne komunikoval s podnikateľmi a verejnými inštitúciami ohľadne dodržiavania čistoty a poriadku v okolí ich prevádzok?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť opravu opadaných mramorových dosák na fontáne pred mestským úradom a na ostatných objektoch na pešej zóne ako aj odstránenie poškodených drevených stĺpov pri vysadených stromoch pri centrálnom parkovisku?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť opätovné osadenie 2 ks parkových lavičiek v parku za „Angličákom“, ktoré boli odstránené v rámci výkopových prác na teplovode?

 

 1. Mohlo by mesto osadiť 2 ks stĺpikov pri predajni Krajčírstvo na ul. M. R. Štefánika, aby sa zabránilo prejazdu motorových vozidiel cez park?

 

 1. Môže mesto osadiť stojany na bicykle pred Domom kultúry v Šali, pred klenotníctvom Horňák a v nemocničnom parku?
 1. Môže mesto zabezpečiť odstránenie unimobunky pred VÚB bankou, ktorá je už niekoľko rokov nefunkčná?

 

 1. Mohlo by mesto osadiť informačnú tabuľu na amfiteátri, na ktorej by bol vyvesený aktuálny kultúrny program mesta?

 

 1. Mohlo by sa mesto uchádzať v rámci MeT-ky o sociálny podnik za účelom zabezpečovania čistoty a poriadku v meste?

 

 1. Môže mesto zabezpečiť opätovné ukotvenie košov a dopravných značiek do zeme v nemocničnom parku a na kruhovom objazde pri Olympii?

 

 1. Mohlo by mesto zabezpečiť vybudovanie chodníka zo zámkovej dlažby na mieste „vychodeného“ chodníka smerom od ul. P. Pázmaňa po parkovisko pred 12-posch. činžiakmi (za bývalou trafikou) a vyznačiť prechod pre chodcov ako jeho pokračovanie v smere k hotelu? Žiadajú si to obyvatelia, ktorí si tadiaľ logicky skracujú cestu, lebo tam chýba chodník.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mesto zabezpečí tabuľu s prevádzkovým poriadkom na detské ihrisko na ul. Okružná a postupne aj opravy oplotení na detských ihriskách v meste.

 

 1. Táto závada pretrváva od kolaudácie centrálnej mestskej zóny (asi 4 – 5 rokov dozadu), a mala byť riešená ako reklamácia. Boli navýšené chodníky, ale nemyslelo sa na odtok dažďovej vody, ktorá stále tečie pod celú budovu. Preto by sa to malo riešiť komplexne, nie iba roh pri čajovni. (Vyjadrenie p. Malárika – riaditeľ CVČ)

 

Odtok dažďovej vody na rohu budovy CVČ pri priestore Čajovne je vyvedený na zámkovú dlažbu, odkiaľ steká k vstupu Čajovne a k základom budovy. Opravu uvedeného zvodu a odvedenie dažďovej vody od základov budovy zrealizujeme v závislosti na finančných možnostiach rozpočtu mesta na tento rok. (Vyjadrenie Ing. E. Matajsovej)

 

 1. Za poriadok a čistotu v okolí prevádzok a verejných inštitúcií sú zodpovední majitelia prevádzok resp. riaditelia verejných inštitúcií. Nejedná sa o majetok mesta, takže mesto nemôže zasahovať do ich práv a povinností. Mesto zabezpečuje a spolupracuje s týmito prevádzkami pri vývoze komunálneho odpadu prostredníctvom pracovníka oddelenia správy a komunálnych činností, preto nie je potrebné určovať ďalšieho pracovníka, ktorý by túto oblasť zastrešoval. V prípade neporiadku v okolí prevádzok, ktoré sú spôsobené nedostatočným objemom objednaného vývozu alebo súvisia s vývozom komunálneho odpadu, komunikuje mesto so zodpovedným zamestnancom prevádzky a problémy rieši.

 

 1. Mestský úrad v Šali (ďalej aj ako „MsÚ“) preverí u odborníkov v oblasti kamenárskych prác technické možnosti realizácie opravy opadaných mramorových prvkov. Nakoľko sa pôvodné odpadnuté mramorové prvky nezachovali, resp. nie sú opätovne použiteľné, MsÚ sa pokúsi zabezpečiť náhradné mramorové prvky v rovnakej kvalite, druhu a farbe mramoru. Následne MsÚ urobí finančnú analýzu opráv a v rámci rozpočtovaných finančných prostriedkov mesta Šaľa bude hľadať spôsob ako zabezpečiť opravy uvedených mramorových prvkov.

Oporné kolíky pri stromoch na centrálnom parkovisku budú odstránené.

 

 1. Spoločnosť Menert spol. s r.o. vykonávala výmenu rozvodov v parku na ul. M. R. Štefánika a počas rekonštrukčných prác im boli odcudzené dve lavičky, ktoré spoločnosť nahradí.  

 

 1. V mesiaci apríl 2019 budú osadené stĺpiky zabraňujúce nepovolenému prejazdu cez uvedené chodníky v parku medzi ul. Pázmáňa a ul. M. R. Štefánika.

 

 1. Mesto zabezpečí stojany na bicykle pred Domom kultúry v Šali a v nemocničnom parku.

 

 1. „Unimobunku“ na ulici Hlavnej v Šali, v blízkosti Všeobecnej úverovej banky, a.s., pobočka Šaľa, Hlavná 5, ktorá slúži/slúžila na predaj zmrzliny, Oddelenie správy majetku a zariadení mesta uvádza, že mesto Šaľa uzatvorilo dňa 20. 10. 2017 Nájomnú zmluvu
  č. 811/2017 na pozemok, časť parcely CKN č. 890/1, ostatná plocha, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na LV č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 57/2017, ktorý vyhotovil dňa 17. 07. 2017 vyhotoviteľ
  Geo Advice, s.r.o., úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa
  19. 07. 2017 pod č. 303/2017, ktorým bola od uvedenej parcely odčlenená a novovytvorená parcela CKN č. 890/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, ktorá je aj predmetom nájmu. Nájomná zmluva č. 811/2017 bola uzatvorená na dobu neurčitú s nájomcom Petrom Vinczem, za účelom užívania pozemku ako pozemku pod stánkom drobného predaja typu MODUL 100 PLUS.

 

Nakoľko má nájomca na predmetný pozemok uzatvorenú platnú a účinnú nájomnú zmluvu (v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 7/2017 – XV. zo dňa 21. 09. 2017) a stavba je vo vlastníctve nájomcu, mesto Šaľa nemá právny titul na odstránenie predmetného predajného stánku. Mestský úrad požiada nájomcu o informáciu, čo je dôvodom, že účel nájmu nevyužíva v súlade s nájomnou zmluvou. 

 

 1. Informačná tabuľa sa bude osádzať v priebehu mesiaca máj 2019.

 

 1. Odpoveď zaznela priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva konaného dňa 28. 03. 2019.

 

 1. Mesto zabezpečí opätovné ukotvenie smetných košov v nemocničnom parku.

Kruhový objazd na Námestí Sv. Juraja patrí pod správu Regionálnej správy a údržby ciest Nitra, ktorá má zastúpenie aj v mestskej časti Veča, ktorej vedúci údržby bol p. Políčekom (referentom dopravy a technických činností MsÚ) niekoľkokrát informovaný o týchto skutočnostiach, nakoľko na ich cestách sa nachádza viac poškodených dopravných značiek, no doposiaľ nedošlo k náprave. Odpoveďou bolo, že nemajú dostatok finančných prostriedkov. O tejto veci boli aj písomne oboznámení okresným úradom, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ktorý sídli v Šali na Hlavnej ul.  

 1. V roku 2019 neboli vyčlenené žiadne finančné prostriedky na budovanie nových chodníkov. Zodpovedný pracovník mesta Vás bude kontaktovať za účelom obhliadky Vami navrhovaného miesta a podľa rozsahu sa náklady zohľadnia pri príprave rozpočtu pre nasledujúci rok.

 

S pozdravom

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Ing. Erika Velazquezová, vedúca Spoločného školského úradu

Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania

JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Jaroslav Rácz, správca nehnuteľností

Ing. Elena Matajsová, referent investičných činností