Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 26.03.2007 - 13:24  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 14:06  //  zobrazené: 2204

Monitoring zameraný na problematiku túlavých zvierat.

číslo: I23/2005

Mesto Šaľa, zastúpené primátorom mesta Ing. Tiborom Baranom, Vám na základe  žiadosti zo dňa 02. 12. 2005 vo veci poskytnutia údajov týkajúcich sa problematiky psov zasiela odpoveď, spracovanú nasledovne:

- vyplnený Dotazník (2 strany, formát  A4)
- Odpovede na otázky, tvoriace súčasť Vašej žiadosti (1 strana, formát  A4).

Doplňujúce otázky, tvoriace prílohu žiadosti o informácie:

1. Akým spôsobom mesto kontroluje a napomáha dodržiavanie zákona o povinnej vakcinácii?
2. Aká je súčinnosť mesta a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy?
3. Aká je spolupráca miestnych veterinárov a mesta podieľať sa na prevencii u jednotlivých chovateľov?
4. Ako sa riešia prípady nájdených uhynutých zvierat na území mesta, ktoré môžu byť zdrojom zavlečenia ochorenia?
5. Aký je postup a spolupráca mesta pri riešení prípadu uhryznutia človeka túlavým zvieraťom?
6. Aká je v meste osveta a informovanie obyvateľstva v prípade nedodržania zákona vakcinácie spoločenských zvierat a následkoch vzniku ohniska besnoty?

Odpovede na otázky:

1. MsP v Šali vykonáva pešou hliadkou pravidelné kontroly dodržiavania VZN č. 35/2002. Pri nich upozorňujú majiteľov psov na  povinnosť ich vakcinácie. Do miestneho mesačníka pravidelne prispieva súkromný veterinárny lekár, ktorý informuje o problematike chovu psov.
2. Mesto spolupracuje s RVPS na tomto úseku pri podávaní sťažností na týranie psa, kedy sa aj zástupca mesta zúčastňuje týchto šetrení, pri ktorých upozorňuje na povinnosti majiteľov psa, vyplývajúce z VZN mesta Šaľa, prípadne aj na povinnosť zaplatenia dane za psa, ak bolo zistené, že nie je pes evidovaný v evidencii MsÚ.
3. Z otázky nie je zrejmé, o akú prevenciu sa jedná.  Mesto v miestnej tlači v roku 2005 opakovane zverejnilo celé znenie VZN č. 35/2002, informovalo o osadení zákazových tabúľ na najviac navštevovaných a rizikových plochách (ihriská...), o označení voľných výbehov týmito tabuľami, ako aj o osadení 20 ks účelových košov  na psie exkrementy so zabudovaným zásobníkom na jednorázové sáčky. Na stránke mesta – v časti ŽP je zverejnený kontakt na MsP a Slobodu zvierat, kde sa môžu majitelia stratených psov informovať o ich osude.
4. Na území mesta sme evidovali ojedinelé prípady nájdených uhynutých zvierat. Likvidáciu zabezpečoval súkromný veterinárny lekár, ktorý má túto činnosť zmluvne zabezpečenú cestou kafilérie v Nitre. V súčasnom období rokujeme s inými  partnermi, ktorí by toto zabezpečili v súlade so zákonom.
5. Uvedené prípady sú riešené cestou MsP, ktorá postupuje nasledovne: pre  poranenú  osobu sa zabezpečí jej  bezodkladné ošetrenie. Následne je zabezpečená prehliadka psa veterinárnym lekárom. O výsledku vyšetrenia psa sa upovedomí pohryznutý.
6. Osvetu a informovanie obyvateľstva (majiteľov psov) zabezpečujú veterinárni lekári  (viď bod. 1). Mesto Šaľa informuje obyvateľov občasnými článkami v miestnej tlači a prostredníctvom informačnej tabule referátu ŽP, kde sú uverejňované letáky Slobody zvierat ako aj aktuálne informácie.  V prípade zistenia besnoty v katastri mesta (od r. 1993 sa vyskytla iba 1 krát) mesto zabezpečilo širokú informačnú kampaň cestou všetkých miestnych médií, informačných tabúľ ako aj informačných letákov.

Žiadateľ: Sloboda zvierat celoslovenské centrum, Mlynské Nivy 37, 821 09 BRATISLAVA

Prílohy