Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.05.2018 - 10:32  //  aktualizácia: 28.05.2018 - 10:33  //  zobrazené: 1710

Mohlo by mesto zabezpečiť vypracovanie plánu práce s mládežou na 4-ročné obdobie?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 10. 05. 2018,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

1.      „Mohlo by mesto zabezpečiť vypracovanie plánu práce s mládežou na 4-ročné obdobie?

 

2.      Môže mesto prerokovať a následne schváliť VZN, ktoré by nariaďovalo, že na území mesta sa v budúcnosti môže povoliť len stavba, ktorá má podzemné garáže?

 

3.      Mohlo by mesto zabezpečiť urýchlené vybudovanie WC pre návštevníkov nemocničného parku?„

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

1.      Mesto Šaľa momentálne neuvažuje o vypracovaní konkrétneho plánu s mládežou na
4 – ročné obdobie, ale zároveň víta založenie Mládežníckeho parlamentu, ktorý vznikol nedávno a je zoskupením dobrovoľníkov z radov mládeže.

Mesto Šaľa víta akúkoľvek aktivitu, ktorá zvýši kvalitu života mládeže žijúcej na území mesta Šaľa.

Nakoľko Mládežnícky parlament v Šali je významným prepojovacím mostíkom medzi samosprávou a mladými ľuďmi, mesto Šaľa bude očakávať z ich strany iniciatívne návrhy a stanoviská s cieľom prelomiť bariéru nezáujmu mládeže o veci verejné a zároveň umožniť mladým podieľať sa na činnostiach mesta a pomôcť pri jeho rozvoji.

Mesto Šaľa privíta zo strany Mládežníckeho parlamentu akékoľvek námety k lepšiemu  využívania voľného času mladých ľudí (športové, kultúrne, vzdelávacie, humanitné, ekologické aktivity).

2.      Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN), ktoré hovorí o výstavbe v meste, vychádza z platného Územného plánu mesta.

Vo VZN č. 3/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu sa ku garážam a parkovaniu v meste uvádza:

 

§ 5

ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY PRE URBANISTICKÚ ŠTRUKTÚRU

 

2.  Verejné dopravné vybavenie

 

c)  Pri riešení statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady:

parkovacia politika mesta musí mať priamy dopad na riadenie parkovania na území celého mesta s osobitnou kontrolou jeho centra (zóna kontrolovaného parkovania);

pri každej novej výstavbe, a podľa možností aj pri rekonštrukcii, musí byť dodržaná podmienka riešenia normovej potreby parkovania na vlastnom pozemku, resp. integrovanú v rámci objektu, v prípade, že nie je možné preukázateľne dodržať túto podmienku, mestom budú určené iné spôsoby a formy riešenia – výstavba hromadných garáží pre potreby takýchto prevádzok, hlavne v polohe PFCelku Šaľa, v polohe pri vstupoch do centra mesta pripraviť podmienky pre výstavbu objektov parkovacích garáží ktoré budú plniť potreby krátkodobého parkovania pre návštevníkov mesta, parkovacie garáže riešiť v integrácii s inými vybavenostnými funkciami;

riešiť normovú potrebu parkovania pre existujúce bytové domy bez garáží a pre existujúce bytové domy, ktoré majú zriadené garáže vo forme radových garáží, vo forme hromadných a časť vo forme verejných parkovísk v dostupnosti k jednotlivým bytovým domom do 400m;

progresívnou formou výstavby hromadných garáží postupne nahrádzať radové garáže umiestnené v exponovaných polohách mesta a určených na dožitie a asanáciu;

dobudovať verejné parkoviská pre návštevníkov mesta a hlavne jeho centra na vyhradených plochách a pozdĺž komunikácií;

v obytných celkoch vyhradiť parkovacie miesta pre miestne bývajúcich obyvateľov a obyvateľov s telesným postihnutím;

 

§ 6

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY, STAVBY MESTSKÉHO ZÁUJMU, CHRÁNENÉ ÚZEMIA

A ÚZEMIA NAVRHOVANÉ NA STAVEBNÚ UZÁVERU A ASANÁCIU

 

1.   Verejnoprospešné stavby (VPS)

b)   Verejno-prospešné stavby v oblasti dopravy:

Výstavba hromadných garáží (D-12). V súvislosti s postupným nahradzovaním radových garáží formou hromadných garáží budú postupne vybudované hromadné garáže. Celkovo sa jedná o 15 lokalít o celkovej kapacite 3300 státí.

 

4.   Územia navrhované na stavebnú uzáveru a stavby na asanáciu

 

Stavebná uzávera na vymedzených plochách radových garáží (D-11) s ponechaním zástavby na prirodzené dožitie a pri nevyhovujúcom stavebno-technickom stave na postupnú asanáciu. Asanácia je podmienená postupným nahradzovaním radových garáží formou hromadných garáží a až potom budú postupne jednotlivé radové garáže asanované. Celkovo sa jedná o 25 lokalít o celkovej kapacite 1253 státí.

 

Z hore uvedeného vyplýva, že už súčasné VZN č. 3/2018 rieši situáciu parkovania a budovaním garáží.

 

Mesto môže vydávať dva druhy nariadení:

-    vydávané na plnenie úloh samosprávy obce,

-    vydávané vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy.

Pri vydávaní VZN oboch druhov nejde o neobmedzenú a ničím neregulovanú právnu činnosť. Aj vo veciach originálnej právomoci platí obmedzenie t. j. normotvornú právomoc môže mesto uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných vecí, ktorou realizujú územnú samosprávu. Nad rámec môžu upraviť VZN aj ďalšie vzťahy, ak im zákonodarca udelil výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť.

Zákonnou podmienkou vydávania VZN na plnenie úloh štátnej správy mestami je výslovne zákonné zmocnenie.

 

Aktualizácia statickej dopravy a konkrétne riešenia budú zahrnuté v novom Dopravnom genereli, ktorý sa začne v najbližších dňoch spracovávať.

 

3.      Toalety boli do nemocničného parku dovezené dňa 11. 05. 2018 a budú tam umiestnené
do konca októbra 2018.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:

Mgr. Martina Čižmáriková, kultúrno-športový referent

Ing. Zuzana Hrubá, referent OSaKČ  

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia