Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2019 - 12:22  //  aktualizácia: 15.12.2019 - 12:23  //  zobrazené: 1391

Mohlo by mesto zabezpečiť predĺženie otváracích hodín mestských toaliet na Vlčanskej ul. v popoludňajších hodinách minimálne do 17. hodiny a ich dodržiavanie formou náhodných kontrol?

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 28. novembra 2019

 

 

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 11. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť predĺženie otváracích hodín mestských toaliet na Vlčanskej ul. v popoludňajších hodinách minimálne do 17. hodiny a ich dodržiavanie formou náhodných kontrol?

 

 1. Môže mestská polícia zvýšiť počet peších kontrol v lesoparku od 49. týždňa po dobu minimálne 4 týždňov z dôvodu ochrany novoinštalovaných prvkov z projektu Poznaj a chráň, ktorý finančne podporila Nadácia Orange, Mesto Šaľa a OZ Petra Bošňáka?

 

 1. Môže mesto navrhnúť postup a spôsob pri rekultivácii elektrorozvodne na Kráľovskej ul. tak, aby spĺňala svoju funkciu ako oficiálne uznaná technická pamiatka?“

 

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpovede na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. Mestské toalety sú otvorené v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod. Ak by malo dôjsť k predlženiu prevádzkových hodín verejných toaliet, bolo by nutné prijať ďalšiu pracovnú silu, aby mesto neporušovalo zákonník práce, pretože pri jednej zamestnankyni je možné poskytovať tieto služby len v rozsahu vyššie uvedenom. Kontroly sú vykonávané dvakrát denne pracovníkom oddelenia správy a komunálnych činností.   

 

 1. Mestská polícia zvýši kontrolnú činnosť v lesoparku od 49. týždňa po dobu minimálne
  4 týždňov z dôvodu ochrany novoinštalovaných prvkov z projektu „Poznaj a chráň“, ktorý finančne podporila Nadácia Orange, Mesto Šaľa a OZ Petra Bošňáka.
 2. Predmetná transformátorová stanica je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá je vedená v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná pod č. ÚZPF č. 12089/1. Uvedená nehnuteľná kultúrna pamiatka je vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa na LV č. 5626, vrátane pozemkov, na ktorých je táto stavba postavená parc. CKN č. 2113/1 a 2113/2, vlastník Malcho Zdenko - LUKY MZ so sídlom Šaľa-Veča, ul. Narcisová 13. Nakoľko predmetná nehnuteľná kultúrna pamiatka nie je majetkom mesta Šaľa, mesto Šaľa nemá priamy dosah na jej rekultiváciu alebo prípadnú rekonštrukciu. Zároveň oddelenie správy majetku a zariadení mesta pre poriadok uvádza, že aj pozemky, ktoré sú bezprostredne priľahlé pozemkom, na ktorých je predmetná národná kultúrna pamiatka postavená, nie sú vo vlastníctve mesta Šaľa, ale vo vlastníctve tretích osôb. V súčasnej situácii mesto Šaľa nemá žiadnu oporu v zákone ako vlastníka predmetnej kultúrnej pamiatky primäť, aby vynaložil finančné prostriedky na jej rekultiváciu, prípadne rekonštrukciu. V tejto veci môže konať iba príslušný krajský pamiatkový úrad, a to iba v prípade, ak vlastník národnej kultúrnej pamiatky by túto sám chcel stavebne upravovať. V prípadnom stavebnom konaní vydáva príslušný krajský pamiatkový úrad záväzné stanoviská, ktorými je vlastník povinný sa riadiť a dodržiavať ich. 
 3.  

   

  S pozdravom

   

   

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali