Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 09.07.2020 - 09:59  //  aktualizácia: 09.07.2020 - 10:00  //  zobrazené: 1322

Mohlo by mesto zabezpečiť osadenie závesných smetných košov v počte 6 – 8 kusov na jestvujúce stožiare verejného osvetlenia popri betónovom plote vedúcom od železničnej stanice po železničné priecestie / smer Diakovce /

predkladateľ: Ing. Gabriela Lacková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2020

 

 

V rámci 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 25. 06. 2020,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

 1. „Mohlo by mesto zabezpečiť osadenie závesných smetných košov v počte 6 – 8 kusov na jestvujúce stožiare verejného osvetlenia popri betónovom plote vedúcom od železničnej stanice po železničné  priecestie / smer Diakovce / ?
 2. Môže Mesto zakúpiť a osadiť tzv. zavlažovacie  vaky na novovysadené stromy s cieľom ich ochrany pred vyschnutím  ?
 3. Mohlo by Mesto orezať konáre, ktoré visia nízko nad chodníkom na pravej strane
  ul. Vlčanská  v smere od Olympie po kruhový objazd Dolná-Vlčanská ?
 4. Môže Mesto osadiť tabuľky označujúce zákaz vodenia psov v Parku novorodencov
  a nasmerovať psičkárov, aby vodili svojich psov na venčovisko na križovatke ulíc Dolná- Vlčanská ?
 5. Mohlo by mesto doplniť mobiliár v nemocničnom parku o nové lavičky, väčšie smetné koše a cvičebné prvky pre staršie deti a dospelých ?
 6. Môže mesto zabezpečiť odstránenie suchých stromov v parku pri Večierke
  na ul. P. J. Šafárika ?
 7. Mohlo by mesto rozbiť a odstrániť betónové platne, ktoré bránia odtoku dažďovej vody
  v kanáli v osade Kilič ?
 8. Môže Mesto podať informáciu o ďalšom postupe pri uvedení plavárne do prevádzky ?
 9. Môže Mesto zabezpečiť označenie parkovacích miest čiarami vo dvore polyfunkčného objektu na kruhovom objazde vo Veči, aby sa zabránilo chaotickému parkovaniu ?
 10. Môže Mesto zabezpečiť pravidelné kosenie mestskej pláže na šalianskej aj na večianskej strane Váhu?“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

 1. V danej lokalite v najbližších dňoch mesto osadí dve smetné nádoby.
 2. Mesto zabezpečí nákup tzv. zavlažovacích vakov podľa finančných možností rozpočtu mesta.
 3. Mesto zabezpečí orezanie konárov nad chodníkom na pravej strane ul. Vlčanská v smere od Olympie po kruhový objazd Dolná-Vlčanská.
 4. Zákaz vodenia psov rieši VZN č. 10/2012 , ktorým sa ustanovujú podrobnosti súvisiace s držaním psov:

§ 5

Vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný

(1) Na území mesta je vstup so psom zakázaný:
a) na detské ihriská,
b) na športoviská,
c) do areálov škôl a školských zariadení,
d) do areálov kostolov,
e) do areálov cintorínov,
f) do areálu nemocničného parku.

 

(2) Miesta uvedené v ods. 1 označí mesto tabuľou s piktogramom uvedeným v prílohe č. 1
do 4 mesiacov od schválenia tohto VZN.“

V intenciách uvedeného VZN nie je možné zakázať vodenie psov v Parku novorodencov.

 1. Mesto zabezpečí doplnenie mobiliáru do nemocničného parku v budúcom roku, v prípade schválenia rozpočtu mesta na rok 2021.
 2. Mesto zabezpečí orezanie konárov v parku pri Večierke na ul. P. J. Šafárika.
 3. Pracovník mestského úradu bude odvodnenie miestnej komunikácie v mestskej časti Kilič monitorovať počas nepriaznivého počasia a v prípade nutnosti budú úpravy riešené v spolupráci so Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 4. Všetko závisí od finančných prostriedkov. Z ministerstva financií sme dostali prísľub dotácie vo výške 1 000 075 Eur, ale doposiaľ mesto dotáciu nedostalo. Predpokladaný náklad na rekonštrukciu plavárne je niekoľkokrát vyšší, takže uvedenie plavárne do prevádzky je zatiaľ nerealizovateľné.
 5. Uvedené parkovisko bolo mestu pred viacerými rokmi odovzdané a malo slúžiť ako súčasť parkoviska k prevádzke pohostinstva Lucia. Momentálne mesto rieši problémy s jeho odvodnením a po jeho odkanalizovaní sa pristúpi aj k vyznačeniu parkovacích státí.
 6. Pozemok na šalianskej aj na večianskej strane rieky Váh nie je vo vlastníctve mesta Šaľa. Pravidelné kosenie pláže sa pokúsi mesto zabezpečiť u majiteľa, resp. správcu tohto majetku, pretože mesto v zmysle platných právnych predpisov môže investovať finančné prostriedky len do svojho majetku, alebo majetku zvereného do správy mesta.

 

S pozdravom

 

  Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

Vypracoval:

Ing. František Čibrik, vedúci oddelenia správy a komunálnych činností

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Helena Kysučanová, referent dopravy a technických činností

Ing. Gabriela Braníková, referent životného prostredia

Ing. Edita Haládiková, referent životného prostredia