Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 19.11.2021 - 11:16  //  aktualizácia: 19.11.2021 - 11:16  //  zobrazené: 1115

Mohlo by mesto reklamovať cestu na ul. Pázmaňa, kde sú dva priechody pre chodcov, pretože po daždi stojí voda presne na priechodoch

predkladateľ: Miloš Rehák

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2021, ktoré sa konalo dňa 4. novembra 2021

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 11. 2021,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Mohlo by mesto reklamovať cestu na ul. Pázmaňa, kde sú dva priechody pre chodcov, pretože po daždi stojí voda presne na priechodoch.

 

  1. Podľa odpovede na interpeláciu sú čidlá na polopodzemných kontajneroch funkčné, tak prečo sa firma neriadi podľa toho, ako sú naplnené? Veľmi často sa stáva, že sú kontajnery preplnené a občania nechávajú separáty vedľa nich.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mesto môže požiadať správcu o vyriešenie problému so stojacou vodou, reklamáciu následne musí doriešiť správca cesty so zhotoviteľom rekonštrukcie. O výsledku Vás budeme informovať.

 

  1. Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra s.r.o. sa pri zbere triedeného odpadu (ako aj pri zbere komunálneho odpadu) riadi zberovým kalendárom, ktorý bol schválený a podpísaný pri podpise samotnej zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa. Informácie zo systému, ktorý monitoruje naplnenosť polopodzemných kontajnerov, slúžia mestu Šaľa:
  • ako informácia o naplnenosti kontajnerov pri vývoze (monitorovanie stavu/produkcie odpadov občanmi mesta Šaľa; monitorovanie efektivity vývozov a monitorovanie prípadnej potreby doplnenia kontajnerov),
  • ako podklad pre analýzy mesta Šaľa,
  • ako kontrola zberovej spoločnosti (či vývozy, na základe zberového kalendára
    a v zmysle zmluvy sú aj realizované).

 

 

2

 

Chcela by som dať do pozornosti, že kontajnery sú plné z dôvodu, že podnikateľské subjekty si neplnia svoju povinnosť zo zákona o odpadoch, ktorý platí od 14.10.2020 a ktorý hovorí o tom, že si majú separované odpady riešiť samostatne s firmou, ktorá má aspoň registráciu na ich zber. Separáty naďalej dávajú do kontajnerov určených pre fyzické osoby. 

 

 

S pozdravom

 

 

 

Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Ing. Petronela Vižďáková, referentka životného prostredia