Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.03.2017 - 13:53  //  aktualizácia: 10.03.2017 - 13:54  //  zobrazené: 1678

Mgr. Andrea Torma, - výrub Kilíč

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

ktorý bol novelizovaný zákonom č. 408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán

 

Mesto Šaľa

Číslo spisu

1700/2017

Dátum podania

06.03.2017

Žiadateľ, adresa

Mgr. Andrea Torma

Predmet konania

výrub drevín

Popis konania v zmysle platnej legislatívy

žiadosť

oznámenie o začatí ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním

zápisnica 

rozhodnutie

Dotknuté územie a katastrálne územie

Kilíč,  k. ú. Šaľa

Dôvod podania

Narúšanie statiky domu koreňovou sústavou, poškodenie kmeňa - ohrozovanie bezpečnosti a majetku

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

16.03.2017