Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 03.06.2019 - 09:07  //  aktualizácia: 03.06.2019 - 09:08  //  zobrazené: 1117

Mesto v info žiadosti ohľadom pokút od ÚVO uviedlo, že dostalo 3 pokuty rokoch 2014 -2018

číslo: I8/2019

Požadované informácie citujem: 

 

 

„ Mesto v info žiadosti ohľadom pokút od ÚVO uviedlo, že dostalo 3 pokuty rokoch 2014 -2018:   predmet zákazky                                        pokuta v Eur

            Osobné motorové vozidlo                          1 000

            Osobné motorové vozidlo Škoda Superb     1 000

            Elektromobil Nissan Leaf                           1 300. 

Zároveň tam bolo napísané, že mesto Šaľa vo všetkých prípadoch podalo žalobu
o preskúmanie rozhodnutí vydaných Úradom pre verejné obstarávanie na príslušný súd. Preto sa chcem na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa chcem opýtať:

 1. v akom štádiu sú tieto súdne preskúmania/ súdne spory (v prípade, že je dostupný link na  rozhodnutia súdov, poprosím ho pripojiť),
 2. kto právne zastupoval/zastupuje mesto Šaľa v týchto troch prípadoch,
 3. aké sú ku dnešnému dňu výdavky mesta Šaľa spojené s preskúmaniami rozhodnutí ÚVO príslušnými súdmi - náklady na právne zastupovanie, súdne poplatky atď.“

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. vo veci preskúmania pokút uložených mestu sú vedené tri súdne konania, všetky na Krajskom súde v Bratislave, a to:
 • 1. konanie vedené pod sp. zn. 6S/312/2016 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 1 000 Eur. V konaní nebolo vydané zatiaľ meritórne rozhodnutie. Týka sa obstarávania vozidiel Škoda Octavia.
 • 2. konanie vedené pod sp. zn. 5S/82/2017 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 1 300 Eur. V konaní bolo vydané rozhodnutie, ktorým súd žalobu zamietol a to rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 5S/82/2017-51, zo dňa
  20. 02. 2018. Proti tomuto rozsudku bola podaná kasačná sťažnosť zo dňa
  09. 06. 2018, o ktorej  rozhodnutie nebolo účastníkom doručené. Týka sa obstarávania vozidiel Nissan Leaf.
 • 3. konanie vedené pod sp. zn. 5S/81/2017 o preskúmanie rozhodnutia o uložení pokuty vo výške 1 000 Eur. V konaní bolo vydané rozhodnutie, ktorým súd žalobu zamietol a to rozsudok Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 5S/81/2017-43, zo dňa
  27. 11. 2018. Proti tomuto rozsudku bola podaná kasačná sťažnosť zo dňa
  06. 03. 2019, o ktorej rozhodnutie nebolo účastníkom doručené. Týka sa obstarávania vozidla Škoda Superb.
 • https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_zverejnovanie-sudnych-rozhodnu/

 

 1. Mesto právne zastupuje Mgr. Milan Valla, advokát, Vajnorská 43, Bratislava.
 2. Výdavky mesta spojené s právnym zastupovaním na príslušnom súde: 1 945,20 Eur a súdne poplatky sú vo výške 210,00 Eur.