Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 16:55  //  aktualizácia: 21.11.2019 - 10:05  //  zobrazené: 15828

Materské školy v meste Šaľa

Materská škola pri ZŠ, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok :  2019/2020

Počet tried :  3

Počet detí : 53

Vyučovací jazyk: slovenský

Počet pedagogických zamestnancov : 7

Riaditeľka školy: Mgr. Janka Tóthová

Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Mgr. Katarína Zimmermann

Telefónny kontakt: 0905 290 423

e-mail :  bernolakovams@gmail.com

 

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od 2 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem poskytovania výchovy a vzdelávania bežnej populácii detí v 2 bežných triedach, poskytuje aj predprimárnu výchovu a vzdelávanie deťom s poruchami autistického spektra v jednej špeciálnej triede. Školský vzdelávací program s názvom Cesta do života je vypracovaný v súlade so  štátnym vzdelávacím programom ISCED 0.

Materská škola je zameraná na

 • zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú výživu (zapojením sa do spoločenských programov podpory zdravia),
 • rozvoj predčitateľskej gramotnosti,
 • ochranu prírody a životného prostredia (triedenie odpadu, poznávanie prírody a globálnych hrozieb na elementárnej úrovni),
 • rozvoj a podporu výtvarného cítenia a nadania u detí (profilácia materskej školy)
 • zabezpečovanie požiadaviek a podmienok na komplexnú odbornú starostlivosť pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi  vývinovými poruchami.

Materská škola ďalej

 • vychováva deti k otvorenému vyjadrovaniu názorov a potrieb, ku komunikovaniu poznania laického i vedeckého bez predsudkov, k prehodnocovaniu vlastných postojov a k zamýšľaniu sa nad funkčnými základmi života ľudí a kategóriami, ktoré sú pre deti z hľadiska poznávania a učenia sa osobne zaujímavé, dôležité a aktuálne,
 • vedie deti k ich vlastnej nepretržitej sebaaktualizácii a k hľadaniu pravdy a hodnôt, ktoré ich nasmerujú na kognitívne vyššiu úroveň myslenia a fungovania v rámci ich bezprostredného okolia.

 

 

Materská škola, Budovateľská  19, Šaľa

 

Školský rok : 2019/2020

Počet detí : 67

Počet tried: 3

Počet pedagogických zamestnancov:  7

Počet nepedagogických  zamestnancov: 5

 

Riaditeľka školy:  Eva Reháková,

Kontakt:  tel. 031 770 26 37 ,  0911 256 054

Web.stránka: www.msbudovatelska.edupage.org

Email: msbudovatelska@stonline.sk

 

    Škola sa profiluje na  zdravie, pohyb a prírodu .  Prioritou a dlhodobým cieľom materskej školy je výchova a vzdelávanie  zamerané na zdravie dieťaťa podporované pohybom, ochranu a poznávanie prírody a životného prostredia s rešpektovaním detskej osobnosti a originality, k tvarovaniu a maximálnemu dosahovaniu kvalitnej a modernej predprimárnej vzdelanosti.

    Školský vzdelávací program ,,Skôr než pôjdem do školy“ poskytuje deťom materskej školy vybudovať miesto, kde má každý človek pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, každý jedinec je primerane a dostatočne oceňovaný za svoje kvality a kompetencie, cíti sa bezpečne, čo má napomáhať rozvoju rastu a rozvoju osobnosti tak, aby bol všetkým čím len môže byť vďaka svojmu telesnému a duševnému potenciálu. Poslaním našej materskej školy je uspokojovanie potrieb dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania, dopĺňať rodinnú výchovu poskytovaním odbornej výchovno-vzdelávacej činnosti  zameranej na rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho individuálnymi potrebami a vekovými zvláštnosťami. Hlavným cieľom vo všetkých vzdelávacích oblastiach  je umožniť deťom cez vlastné zážitky a pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru.

    Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. V súčasných podmienkach života je neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu, preto sa aktívne zameriavame na rozvíjanie a upevňovanie telesnej zdatnosti a výkonnosti detí a s tým súvisiace upevňovanie vôľových vlastností,  prosociálneho správania, zdravého životnému štýlu a prevenciu proti obezite. Prioritu vidíme v zabezpečení dobrých podmienok pre pohybové aktivity, priestorových a materiálnych. Aktivity, ktoré podporujú naše zámery sú : netradičné pohybové aktivity /jogové cvičenia/, športové hry na školskom dvore, športová olympiáda v letnom období, pohybový, športový a tanečný krúžok v spolupráci s CVČ, detský futbalový krúžok v spolupráci s ADAMOVOU AKADÉMIOU, turistické vychádzky k Váhu /podľa poveternostných podmienok počas ročných období /, zimné radovánky na školskom dvore /stavanie snehuliaka, sánkovanie, kĺzanie, guľovačka/, periodická návšteva predškolákov v telocvični základnej školy, predplavecká príprava, spoločné športové a pohybové podujatia s rodičmi.

    Naším poslaním je tiež plnenie nasledovných cieľov:

Budeme ich realizovať :

 • pobytom v okolitej v prírode so zameraním na bohatú ponuku pohybových aktivít, posilnenie sebavedomia a samostatnosti dieťaťa, na posilnenenie environmentálneho cítenia a  získavania nových poznatkov cez vlastné zážitky v priamom kontakte s prírodou
 • organizovaním  dopravnej súťaže v záujme utvárania poznatkov o bezpečnom a etickom správaní sa na komunikáciách a predchádzania detským úrazom a nehodám utvárať a následne v praktických situáciách uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych  predpisov v role chodca, spolujazdca, cyklistu , či korčuliara / vybudovať dopravné ihrisko zrekonštruovaním chodníkov v areály materskej školy podľa finančných možností /
 • krúžkovou činnosťou, ktorá je zameraná na podporovanie záujmu dieťaťa o cudzie jazyky/anglický jazyk /  alebo o tanečné, športové a  pohybové aktivity 

 

 • zabezpečením pravidelnej logopedickej starostlivosti

 

 • zabezpečením zdravej výživy s dostatkom čerstvej zeleniny a ovocia

 

Materská škola, Družstevná  22, Šaľa

 

Školský rok:                                                 2019/2020

Počet tried:                                                    4

Počet detí:                                                      91

Počet pedagogických zamestnancov:            9 + školský logopéd

Riaditeľka školy:                                           PaedDr. Dagmar Mesárošová

Telefónny kontakt:                                        0317705579, 0911593989

e-mail:                                                            msdruzstevna@stonline.sk

Webové sídlo:                                                http://msdruzstevna.edupage.org

 

Materská škola poskytuje možnosť celodennej i poldennej starostlivosti deťom od 2-6 rokov aj deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu „Ja a môj svet“, ktorý vychádza z práva detí na integrálne formovanie v kontexte s rovnomerným dozrievaním a organizovanie kognitívnych, afektívnych a sociomorálnych komponentov osobnosti dieťaťa. V edukačnom procese sa materská škola zameriava na moderné koncepcie vyučovacieho procesu, predovšetkým na pedagogický konštruktivizmus a problémové vyučovanie. Proces výučby je realizovaný riešením konkrétnych autentických problémov, prácou v skupinách, manipuláciou s predmetmi, názornými pomôckami a pod. Deti sa učia tým, že si samy konštruujú (vytvárajú) svoje vlastné chápanie vecí, javov, súvislostí, nové informácie spájajú s tým, čo vedia, stavajú na predchádzajúcich poznatkoch. Podporovaná je samostatnosť a iniciatíva, deti navrhujú svoje vlastné riešenia, skúmajú a overujú svoje idey a hypotézy. Nadstavbou je rozvíjanie kompetencií v oblasti predčitateľskej gramotnosti a zdravého životného štýlu (možnosť pobytu vo vlastnej saune a v soľnej izbe). Deti majú možnosť oboznamovať sa so základmi anglického jazyka (v spolupráci s CVČ Tip TOP) a rozvíjať svoje špecifické záujmy v krúžku mažoretkového športu, krúžku šikovných rúk, SALSATION® (interné krúžky v MŠ) a športovom krúžku (v spolupráci s Adamovou akadémiou). Pravidelne sa zúčastňujú školy v prírode. Zapájajú sa do triedenia odpadu a zberu druhotných surovín. Logopedickú starostlivosť zabezpečuje Mgr. Soňa Hučková. V spolupráci s rodičmi, inými výchovno-vzdelávacími inštitúciami, podnikateľmi aj organizáciami v meste i mimo neho škola realizuje interné projekty a preventívno-výchovné programy. V rámci plánu práce školy sa uskutočňujú rôzne aktivity, organizujú výlety, exkurzie, vnútroškolské oslavy. Deti sa programom prezentujú na kultúrno-spoločenských akciách organizovaných zriaďovateľom, zapájajú sa do výtvarných  a športových súťaží. Triedy sú vybavené novým nábytkom, novými kobercami a množstvom didaktických pomôcok a hračiek. Zrekonštruované sú elektrické rozvody v celej budove materskej školy a v hospodárskom pavilóne, sociálne zariadenia a kúpeľne pre deti v dvoch pavilónoch a dve výdajne jedla. Školský dvor s pieskoviskami a s drevenými preliezačkovými komplexmi umiestnenými na tartanovom povrchu poskytuje priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií. Materská škola spoločne s Pedagogickou fakultou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre participuje na projekte ERASMUS+ (Playing 2-gether: Teacher sensitivity as a basis for inclusion in preschool 2017-1-SK01-KA201-035321). Je tiež zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie.

 

 

Materská škola, Hollého 40, Šaľa

 

Materská škola , Hollého 40, 92705 Šaľa

Počet detí : 187

Riaditeľka : Irena Vargová

Tel. č. 031 7721180, 0911878525

Meil: msholleho@stonline.sk

Web: mshollehosala.edupage.org

 

Materská škola realizuje edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet okolo mňa“. Počas roka realizujeme interné projekty : ľudové tradície, literárna gramotnosť , počítačová gramotnosť, pohybový program, dopravná gramotnosť.

Deti majú možnosť navštevovať krúžok oboznamovania sa s anglickým jazykom a športový krúžok „Adamova akadémia“

V úzkej spolupráci s rodičmi a radou školy sa realizuje viacero akcií: predplavecký výcvik, výlety, tvorivé  dielne, športová olympiáda, týždeň detskej radosti, divadelné predstavenia.

Školský dvor je zabezpečený množstvom nových hracích prvkov a novým multifunkčným ihriskom.

Spolupracujeme  s CPPPa P, ZUŠ, policajným zborom, ZŠ.

Materská škola je zapojená do programu Školské ovocie a Školské mlieko.

 

Materská škola pri ZŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Školský rok : 2017/2018
Počet detí :40
Počet tried : 2
Počet pedagogických zamestnancov :4
Počet nepedagogických zamestnancov : 1
 
Riaditeľ šloly:Ph Dr.Rudolf Kuklovský
Zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ: Ingrid Swietyová ,
E mail :i.swietyova @centrum.sk,ingridswietyova@gmail.com
 
Kontakt : ( 031/7703998, 0908149439
 
*  www.zsmurgasasala.edu.sk
E-mail: zsmurgasa@zsmurgasasala.edu.sk  
Materská škola disponuje dvomi triedami, ktoré sa nachádzajú priamo v budove základnej školy (v samostatnom oddelení, so samostatným vchodom), čo umožňuje využívanie jej ďalších priestorov (telocvičňa, klubovňa, učebňa informatiky, átrium, multifunkčné ihrisko, školský dvor, jedáleň). Triedy sú zrekonštruované, vybavené novým nábytkom, didaktickými pomôckami a hračkami.
Materská škola má samostatné detské ihrisko s drevenými preliezačkami, mostíkmi a s pieskoviskom, ktoré poskytujú priestor na rozvoj psychomotorických kompetencií.
Výchovno-vzdelávací proces je plánovaný, organizovaný a realizovaný podľa Školského vzdelávacieho programu:,,Farebný svet ”
   
 Materská škola
poskytuje preventívnu logopedickú starostlivosť deťom s poruchami výslovnosti, komunikácie a zreteľnosti reči, ktorú zabezpečuje školský logopéd dvakrát mesačne
ponúka väčšiu možnosť realizovania rôznych druhov pohybových aktivít zameraných na utváranie pozitívnych postojov k svojmu zdraviu smerujúcich k prevencii obezity detí
ponúka možnosť zapojenia detí do krúžkov realizovaných v spolupráci s Centrom voľného času v Šali (krúžok anglického jazyka a origami)
realizuje interný projekt rozvoja literárnej gramotnosti.Deti si vyrábajú pojmové mapy,časopisy,knihy,využívajú slovnú banku a PC a pod.
realizuje interný projekt enviromentálnej a ekologickej výchovy .
Deti spoznávajú prírodu a prostredie v ktorom žijú. Poloha našej materskej školy je ideálna vzhľadom na blízkosť rieky Váh.V okolí školy spoznávajú deti niektoré druhy drevín a kvetov. Spolupracujeme s Detskou farmou ,,Humanita”.Deti sa majú možnosť oboznámiť s vidieckym prostredím hospodárskeho dvora a sú v blízkej interakcii s hospodárskymi zvieratkami(kŕmenie,hladkanie).
Deti sa  tiež oboznamujú s predmetmi z minulosti našich predkov. Podporujeme prirodzenú detskú zvedavosť pri bádaní a skúmaní a zážitkové učenie.

 

Materská škola, Okružná 1, Šaľa

 

Počet tried: 4                                               

Počet detí  v školskom roku 2019/2020:  83

Vyučovací jazyk: slovenský

Pedagogický zamestnanci: 9

Nepedagogický zamestnanci: 6

Riaditeľka MŠ: Mgr. Ľubica Hippová                            

Tel. číslo : 031 /770 20 57, 0911 953 429      

Email: msokruzna@stonline.sk

www: msokruzna.edupage.org

             

 

      Materská škola má priznanú právnu subjektivitu od roku 2002 a pracuje tu 15 zamestnancov, z toho je 9 plne kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových – nepedagogických zamestnancov. Budova školy je rozložená do 5 pavilónov s rozsiahlym školským dvorom vybaveným množstvom preliezačiek a 2 multifunkčnými zostavami.

     Naša materská škola pracuje so školským vzdelávacím programom pod názvom:

Dieťa ako dúha“, ktorý je všestranný .

 

Materská škola je zameraná na:

1.  Podpora zdravého životného štýlu

2. Uplatňovanie a rozvíjanie dopravnej gramotnosti ( dopravná výchova)

3. Využívanie vlastnými maňuškovými divadiel v edukácii  ako motiváciu  

     v závislosti od jednotlivých podtém ŠkVP 

 

     Každé dva týždne hráme  vlastné maňuškové divadlo. Počas školského roka máme rôzne školské akcie, ako sú : „ Tanec strašidielok, Lucia a iné bosorky, Vianočné oslavy, Fašiangový karneval , Dopravná súťaž.“ a mnoho iných akcií.  Edukáciu taktiež rozširujeme o pohybové prvky  v krúžku moderného tanca a slovnú zásobu rozširujeme cudzím jazykom pod názvom „ Veselá angličtina“, ktoré prevádzame v spolupráci s CVČ.  Organizujeme exkurzie- do ZOO, na ranč, do hvezdárne, navštevujú nás sokoliari, bábkoherci. Taktiež realizujeme predplaveckú prípravu detí. V spolupráci s mestskou políciou u nás prebieha projekt „Polícia na stope.“ a s CPPP projekt „Sladkosti závislosťou“ a „Tešíme sa na školu.“

Deti našej školy sa každoročne  úspešne zapájajú do výtvarných súťaží. Raz za dva týždne k nám chodí logopedička Mgr. Soňa Hučková. Deti učíme zdravému životnému štýlu, rozvíjame u nich počítačovú a literárnu gramotnosť.

 

Materská škola, 8. mája 2, Šaľa

 

Školský rok :  2019/20

Počet tried :     4

Počet detí :    88

Počet pedagogických zamestnancov :  10

Riaditeľka školy  :  PaedDr. Žaneta Gužíková

 

Kontakty na účely komunikácie : MŠ - 031/7705461, 0911850992

                                                       ŠJ  -  031/7705463

e-mail :  msomaja@stonline.sk

http:/www.msomaja.edupage.org

 

            Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu „Pestrofarebný detský svet“.

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne detí ako základu na  vzdelávanie v základnej škole

 a na život v spoločnosti.  

 

Zameraním  materskej školy je:

Zdravý životný štýl

 1. Telesné zdravie:
 • Vytvárame podmienky pre rôzne pohybové a športové aktivity s využitím školského dvora, futbalového ihriska s umelým trávnikom ohraničeným mantinelmi a umelo vytvoreného kopca.
 • Uskutočňujeme rôzne aktivity ako športové olympiády, dopravné hry, loptové hry, športový deň v spolupráci s rodičmi, bicyklovanie, kolobežkovanie, sánkovanie, hry so snehom atď.
 • Využívame exteriérové hračky na šport a zábavu.
 • Zapájame sa do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ so zamestnancami, do cyklo súťaží s deťmi a ich rodinnými príslušníkmi.
 • Zaraďujeme pohybové a športové aktivity, ktoré majú priaznivý vplyv na harmonický vývin detí.
 • Zúčastňujeme sa školy v prírode.
 • Absolvujeme rôzne turistické vychádzky a výlety.
 • Organizujeme prevenčné stomatologické programy a očné vyšetrenia.
 • Prostredníctvom projektu učíme deti správnym hygienickým návykom a ich pravidelnému používaniu. 
 • Realizujeme pravidelný pitný režim.
 • Logopéd realizuje pravidelné návštevy materskej školy, ktorá sa venuje deťom s poruchami reči.
 1. Duševné zdravie:
 • Podporujeme psychosociálny rozvoj u detí a vytváranie pokojného prostredia, v ktorom sa budú cítiť bezpečne, spokojne a sebaisto.
 • Realizujeme prvky projektu zameraného na rozvoj sociálno emocionálnej oblasti s názvom Druhý krok. Vytvárame dobré medziľudské vzťahy, učíme deti  asertívnemu správaniu a prosociálnemu cíteniu - vo vzťahu dieťa - dieťa, dieťa - učiteľ, učiteľ - učiteľ, učiteľ – rodič.
 1. Životné prostredie:
 • Vedieme deti k rozvoju recyklačných spôsobilostí – k triedeniu odpadu. 
 • Realizujeme detskú jesennú a jarnú brigádu v areály materskej školy – zveľaďujeme prostredie školy.

 

Funkčná gramotnosť

 • Vytvárame priaznivé prostredie na rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí v zriadenej  počítačovej učebni. Deti pravidelne navštevujú počítačovú učebňu pod vedením učiteľky materskej školy a využívajú edukačné softvéry, školské multilicencie a internet.
 • Implementujú sa inovačné pedagogické metódy s využívaním digitálnych technológií. Interaktívne tabule, digitálne hry a hračky sú súčasťou výchovno vzdelávacieho procesu v jednotlivých triedach.

 Anglický jazyk

 

 • Výučba anglického jazyka prebieha ako integrovaná súčasť edukačného procesu.
 • Používame metodiku V. Reilly: „Cookie and friends“, ktorá je určená pre deti predškolského veku. Je rozdelená podľa úrovní na Starter, Cookie and friends A, Cookie and friends B.  
 • Deti hravou formou získavajú základné poznatky z rôznych tém, rozširujú si slovnú zásobu, základné jednoduché frázy či vetné spojenia, učia sa množstvo hier, piesní a básní, pričom využívajú množstvo obrázkov, hračiek či didaktických pomôcok.

 

Cieľom rozvoja MŠ je zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť  aktívnou pohybovou činnosťou a vnímať šport, pohybovú aktivitu ako súčasť svojho životného štýlu, realizovať výučbu anglického jazyka ako integrovanú súčasť edukačného procesu a získať elementárne kompetencie v digitálnej gramotnosti.

 

 

Materská škola, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa

 

Telefónny kontakt: 031/7715460, 0918695759, alokované pracovisko 0911256052

e-mail:  mssafarika@stonline.sk, webové sídlo:www.mssafarika.edupage.org

 

Školský rok:  2019/2020

Počet tried:  4

Počet detí: 83

Počet pedagogických zamestnancov:  9

Počet nepedagogických zamestnancov : 7

Riaditeľka školy: Danka Molnárová

 

Materská škola je v prevádzke od 27. 12. 1979.

S účinnosťou od  1. apríla 2002 má materská škola právnu subjektivitu a je  rozpočtovou organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej školy je riaditeľka. Od 1. júla 2002 je zriaďovateľom materskej školy Mesto Šaľa.

Dvojpodlažná budova materskej školy je účelová, s kapacitou pre tri triedy. Od 1. septembra 2014 má materská škola zriadenú štvrtú triedu – alokované pracovisko v priestoroch školskej budovy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, na Družstevnej ulici  396/3 v Šali. Triedy plnia funkciu herne i spálne zároveň.

Výchovno-vzdelávacím jazykom je podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. § 12 ods. 1 vyučovací jazyk – štátny jazyk Slovenskej republiky.

Budova materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 6,00 h - 16,30 h.

Alokované pracovisko materskej školy je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,30 – 16,00 h.

Všetci zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej funkcie

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM " Hra je naša kamarátka "- vlastné zameranie:

»Aktívne  využívanie stimulujúcich aktivít z hľadiska rozvoja vynárajúcej sa gramotnosti“

„Propagačná činnosť a popularizácia čítania prostredníctvom besied so zameraním sa na rozvoj záujmu detí o čítanie“

»Poznávanie kultúrneho dedičstva rodného mesta“

»Rodina – dôležitosť vzťahov v rodine“

»Poznávanie zákonitostí prírody“

»Šport a zdravý životný štýl“

  Denný poriadok  zohľadňuje špecifiká predprimárneho vzdelávania, ako aj celodenného pobytu dieťaťa v materskej škole. Je rozpracovaný a upravený na jednotlivé triedy so zreteľom na vekové a individuálne osobitosti detí. Zabezpečuje striedanie relaxačných činností s činnosťami aktivizujúcimi. V dennom poriadku sa striedajú hry a hrové činnosti, cielené vzdelávacie aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, a činnosti zabezpečujúce životosprávu /osobná hygiena, stravovanie, odpočinok  /.

V súlade so školským vzdelávacím programom  sa v materskej škole realizuje na základe písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu v popoludňajších hodinách krúžková činnosť podľa harmonogramu krúžkovej činnosti.

VÝLET, EXKURZIA, ŠKOLA V PRÍRODE sa organizuje na základe Plánu práce materskej školy a písomného informovaného súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

V oblasti výchovy a vzdelávania  v tvorivej a pokojnej atmosfére  rozvíjame osobnosť dieťaťa. Vychádzame z plnenia špecifických cieľov a úloh vzdelávacích aktivít a projektov, ktoré sú súčasťou ŠKVP. Činnosti plánujeme s prihliadaním na zdravý vývin detí, prispôsobené ich schopnostiam a predispozíciam, zdravotnému stavu a stupňu ich psychosomatického vývinu. V edukácii využívame prístup orientovaný na dieťa  a hru ako formu, prostriedok i metódu výchovy a vzdelávania. Týždenné témy zostavujeme tak, aby  umožnili  učiteľke  stanoviť cieľ vo všetkých vzdelávacích oblastiach, hrách, dopoludňajších a popoludňajších aktivitách vo všetkých organizačných formách usporiadania dňa, aby  nadväzovali a vzájomne sa prelínali. 

PROJEKTY A PROGRAMY ŠKOLY

 • Národný projekt  Elektronizácia vzdelávacie ho systému regionálneho školstva.  
 • Celonárodný projekt „Aktivizujúce metódy výchove“.
 • Recyklohry.
 • Adamko hravo – zdravo.
 • Školská knižnica - je prvou knižnicou, ktorú deti spoznávajú a využívajú.
 • Chceme dýchať čistý vzduch, čo nám stromy rozprávajú, ktorými podporujeme rozvoj ekologickej gramotnosti detí predškolského veku.
 • Druhý krok - kurikulum preventívneho programu proti násiliu  Cieľom programu je podporiť celoživotnú snahu  stať sa psychicky vyrovnanými, zodpovednými a produktívnymi členmi spoločnosti.
 • Spoločne do školy – budovanie partnerstva - problematika školskej pripravenosti a jej posudzovanie.

Využívame programy a projekty mimovládnych organizácií a centier environmentálnej výchovy, metodického materiálu v edukačnom procese.

 • ŠKOLSKÝ MLIEČNY PROGRAM EÚ, OVOCIE A ZELENINA DO ŠKÔL  - program podporuje rozvoj správnych stravovacích a výživových návykov.
 • V spolupráci s CPPPaP v Šali realizujeme Stimulačný program pre rozvoj osobnosti, Eľkoninov šľabikár.
 • V interných projektoch sa zameriavame na spoznávanie nášho mesta, jeho históriu, prítomnosť a budúcnosť, na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti, gramotnosti digitálnej, na  rodinu  a dôležitosť vzťahov v rodine, poznávanie zákonitostí prírody, šport a zdravý životný štýl . Projekty sú realizované integrovane s ostatnými oblasťami edukácie.

 

 

Materská škola pri ZŠ Petra Pázmánya s VJM – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa

 

Sídlo MŠ: Družstevná 396/3

Školský rok:  2019/2020

Počet tried: 1  (elokovaná trieda)

Počet detí: 19

Počet pedagogických zamestnancov:  2

Kontaktná osoba pre MŠ:  Andrea Mészárosová

Mobil: 0911348100

E-mail: pazmanymta@zoznam.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

 

Jednotriedna materská škola s vyučovacím jazykom maďarským so sídlom na elokovanom pracovisku na Družstevnej ulici poskytuje deťom celodennú a podľa záujmu zákonných zástupcov i poldennú starostlivosť. Rodinné prostredie vytvára zoskupenie detí od 3 do 6 rokov vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje na základe Školského vzdelávacieho programu s názvom „Tajomné kráľovstvo II.“ so zameraním na ľudové tradície, zdravý životný štýl, environmentálnu a ekologickú výchovu, počítačovú, literárnu, predčitateľskú a dopravnú gramotnosť. V materskej škole sa organizujú rôzne akcie, aktivity a podujatia: výlety, exkurzie, oslavy sviatkov (vítanie Mikuláša, jedličková slávnosť, fašiangový karneval), výstavy prác detí a pedagógov, divadelné predstavenia, športové  súťaže. Niektoré podujatia sa realizujú v úzkej spolupráci so ZŠ (rozprávkové poludnie, výchovný koncert, testy školskej zrelosti, návšteva 1. ročníka, návšteva dopravného ihriska) a so zákonnými zástupcami detí (oslava Dňa matiek, rozlúčka predškolákov, športový deň, vitamínový deň). V edukačnom procese sa realizujú nasledovné projekty: Sladkosti závislosťou, Adamko hravo-zdravo, Environmentálna a ekologická výchova a programy na podporu zdravia: Mliečny program a Ovocie a zelenina do škôl.

Trieda je vybavená novým nábytkom, didaktickými pomôckami, hračkami ako i odbornou a detskou literatúrou. V elokovanej triede MŠ bola realizovaná celková rekonštrukcia sociálnych zariadení a boli osadené nové certifikované prvky detského ihriska.