Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 09:24  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 09:57  //  zobrazené: 608

Marketingová štúdia cestovného ruchu v okrese mesta Šaľa

Mesto Šaľa je od roku 1996 okresným mestom a  dôležitým hospodárskym a spoločenským centrom rovnomenného okresu.  Od 1.1.2002 prešli na mesto nové kompetencie v oblasti regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

Okresné mesto Šaľa, známe predovšetkým svojím priemyslom ako dominantnou hospodárskou základňou regiónu nemá vypracovaný žiaden koncepčný rozvojový dokument, ktorý by upriamil pozornosť aj na rozvoj cestovného ruchu, ktorý má v okrese priaznivé predpoklady. Región disponuje nielen známym kúpaliskom v Diakovciach, ale aj všestranne rekreačne využiteľnými vodnými plochami na Váhu a jeho okolí a má predpoklady pre realizáciu viacerých foriem cestovného ruchu.

Projekt Marketingová štúdia cestovného ruchu v okrese Šaľa má charakter spoločného programového dokumentu, ktorý mapuje a analyzuje rozvojové možnosti a  špecifikuje rozvojové zámery cestovného ruchu  v okrese Šaľa.

Rozvojové zámery  formulované v  tomto dokumente sú výsledkom nielen odborných analýz potenciálu cestovného ruchu v okrese, ale zároveň sú vyjadrením spoločných predstáv všetkých partnerov zainteresovaných do tvorby projektu. Zámery bude možné presadzovať  pri uchádzaní sa o prostriedky z grantov na regionálny rozvoj z fondov EÚ, ale aj pri argumentácii o podporu rozvoja tejto časti Nitrianskeho kraja v regionálnom parlamente. V  neposlednom rade štúdia bude slúžiť ako cenný podklad pre vydávanie turistických informačných materiálov zvideteľňujúcich okres Šaľa doma i v zahraničí.

OBSAH:

B Predpoklady a rozvojový potenciál okresu Šaľa
B.1 Vymedzenie a poloha územia, vzťahy k širšiemu zázemiu
B.2 Prírodné  predpoklady
B.3 Ľudské zdroje a potenciál pracovnej sily
B.4 Sídelná štruktúra
B.5 Bytový a domový fond
B.6 Hospodárstvo
B.7 Dopravná infraštruktúra
B.8 Technická infraštruktúra
C Cestovný ruch v okrese Šaľa
C.1 Kultúrno-historické pamiatky, zariadenia športu, ubytovacie a stravovacie zariadenia
C.1.1 Kultúrno-historické pamiatky a kultúrne podujatia
C.1.2 Športové zariadenia a športové podujatia
C.1.3 Ubytovacie zariadenia
C.1.4 Stravovacie  zariadenia
C.1.5 Propagácia a realizácia produktov turizmu
C.2 Formy cestovného ruchu
C.2.1 Kúpeľný  turizmus
C.2.2 Cykloturistika
C.2.3 Vidiecky turizmus a agroturizmus
C.2.4 Voľnočasové rekreačné aktivity
C.2.5 Špecifické formy turizmu
C.2.6 Poznávací turizmus
C.2.7 Tranzitný turizmus
C.3 Návštevnosť a tržby z cestovného ruchu
C.3.1 Návštevnosť
C.3.2 Tržby
D SWOT analýza
E Identifikácia  strednodobých  rozvojových cieľov cestovného ruchu v okrese Šaľa
F Prioritné projektové zámery, podporujúce rozvoj cestovného ruchu v okrese Šaľa
G Záver
Literatúra
Prílohy

Prílohy