Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:41  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:43  //  zobrazené: 1983

Má mesto zriadený útulok/karanténnu stanicu?

číslo: I09/2013

Požadované informácie:

1. Má mesto zriadený útulok/karanténnu stanicu?
2. Prispieva mesto na zriadený útulok/karanténnu stanicu? Ak áno, akou čiastkou? Uviesť konkrétne pre roky 2009, 2010 a 2011.
3. Vyberá mesto daň za psa? Ak áno, uviesť VZN, ktorým je táto daň upravená. Zároveň uviesť počet evidovaných psov na území mesta v rokoch 2009-2011.
4. Má mesto stanovenú právnu normu, ktorou upravuje odchyt túlavých zvierat? Ak áno, žiadame o zaslanie v elektronickej podobe.
5. Akú lehotu pre starostlivosť o túlavé zvieratá uplatňujete? Akú lehotu a aký dôvod máte stanovený pre možnosť utratenia zdravých ale túlavých zvierat (resp. zvierat, ktorých majiteľ do tejto lehoty nie je známy)?
6. Boli v rokoch 2008 – 2011 utratené v meste psy a mačky? Ak áno uviesť presný počet psov a mačiek v jednotlivých rokoch, dôvod utratenia a lehotu, v akej boli utratení (od odchytenia po utratenie).
7. Riešili ste utratenie psov a mačiek veterinárnou službou? Ak nie, akou službou?
8. Vyberá mesto za túlavého psa alebo mačku, ktorú odchytila a držala v útulku/karanténnej stanici adopčný poplatok od adoptívneho nového majiteľa? Ak áno, uviesť čiastku a to, v akých právnych normách mesta je tento poplatok definovaný, žiadame o zaslanie v elektronickej forme.
9. Inzerujete, alebo informujete obyvateľov mesta o odchytených psoch a mačkách?
10. Prispieva mesto na akýkoľvek projekt humánneho riešenia premnožených psov a mačiek?(napr. príspevok na kastrácie v spolupráci s občianskymi združeniami alebo neziskovými organizáciami, ktoré sa problematike venujú).

Sprístupnené informácie:

1. Nie.
2. Viď bod č. 1.
3. Mesto Šaľa vyberá daň za psa. Na rok 2013 platí Všeobecne záväzné nariadenie
č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa.
Počet evidovaných psov:
- rok 2009: 1297
- rok 2010: 1359
- rok 2011: 1391
4. Mesto Šaľa nemá stanovenú právnu normu, ktorá upravuje odchyt túlavých zvierat.
5. V meste máme zriadené 3 ks kotercov na umiestnenie psov ihneď po odchyte, ktorý vykonávajú vyškolení príslušníci mestskej polície. Zdravé odchytené zvieratá neutrácame. O odchytených psov sa starajú príslušníci mestskej polície. Mesto má zmluvu s veterinárnym lekárom, odchytení psy sú veterinárne prehliadnutí a po základnom veterinárnom ošetrení a vakcinácii boli v rokoch 2008 - 2011 odvážaní
do útulku Slobody zvierat v Nitre, s ktorým malo mesto zmluvu. Pre rok 2012 nebola zo strany útulku Slobody zvierat v Nitre predĺžená zmluva na umiestňovanie odchytených zvierat. V roku 2011 bolo na území mesta založené občianske združenie Zatúlané psíky. Mesto v tomto období spolupracuje s týmto združením pri umiestňovaní odchytených psov či už do dočasnej starostlivosti, resp. na adopciu.

V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi uvedeným združením  a  mestom, ktoré smerujú k zriadeniu útulku na území mesta. Spoločne hľadáme vhodnú lokalitu na umiestnenie takéhoto zariadenia ako aj možnosti financovania výstavby a prevádzky.
6. Počet utratených zvierat:
2008 – 0;  2009 – 4 psy;   2010 – 1 pes;   2011 – 0.
7. Zvieratá boli utratené veterinárnym lekárom z dôvodu ťažkých devastačných poranení po zrazení autom. Eutanázia bola vykonaná po posúdení zdravotného stavu a rozsahu poranenia zvierat.
8. Nie.
9. Mestská polícia v spolupráci s občianskym združením Zatúlané psíky informuje o odchytených psoch pomocou internetu (www.sala.sk, facebook).
10.  Nie.