Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 23.10.2019 - 14:46  //  aktualizácia: 23.10.2019 - 14:47  //  zobrazené: 1424

Má mesto Šaľa zmapované „auto-vraky“ nachádzajúce sa na verejných priestranstvách v meste Šaľa, pretože dlhodobo blokujú aj tak nedostatočné parkovacie miesta v meste?

predkladateľ: JUDr. Anna Torišková

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 26. septembra 2019

 

 

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 26. 09. 2019,
ste podali písomné interpelácie v znení:

 

  1. „Má mesto Šaľa zmapované „auto-vraky“ nachádzajúce sa na verejných priestranstvách v meste Šaľa, pretože dlhodobo blokujú aj tak nedostatočné parkovacie miesta v meste.

 

  1. Aké kroky podniklo mesto Šaľa pri odstraňovaní vrakov z ulíc mesta doteraz a v akom časovom horizonte je predpoklad na komplexné riešenie a systémové opatrenia zamedzujúce ponechávaniu vrakov v uliciach nášho mesta?

 

  1. Aká je hodnota vydaných a zatiaľ nevyužitých permanentiek záujmovým združením AQUASPPORT v krytej plavárni, pretože to zaujíma občanov, ktorí vlastnia takéto permanentky a majú v nich finančné prostriedky.

V prípade, že nepôjde o príliš vysokú sumu existuje legálna možnosť na vysporiadanie týchto nevyužitých permanentiek mestom do času, kým sa obnoví činnosť záujmového združenia AQUASPORT, kedy si to mesto následne vysporiada so záujmovým združením AQUASPORT (pozn. nejde o návrh, ktorý by zaťažil mesto Šaľa, resp. by mesto Šaľa malo prísť o finančné prostriedky, ale len o dočasné riešenie, ktoré bude mestu kompenzované záujmovým združením, ale aby občania dostali naspäť svoje peniaze).“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

 

  1. Mesto Šaľa má zmapované dlhodobo odstavené vozidlá, no ich počty sa každým dňom zvyšujú. Momentálne v spolupráci s mestskou políciou pracujeme na prvých výzvach, ktorých účinok bude realizovaný v priebehu okolo 3 mesiacov do úplného odstránenia vozidla.
  1. Momentálne v spolupráci s mestskou políciou pracujeme na prvých výzvach, ktorých účinok bude realizovaný v priebehu okolo 3 mesiacov do úplného odstránenia vozidla.

Komplexným riešením je podpísanie zmluvy medzi mestom a spoločnosťou oprávnenou vykonávať odťah a uskladňovanie vozidiel. Takúto zmluvu už má mesto podpísanú. Momentálne po predchádzajúcom zmonitorovaní parkovísk na území mesta a spísaní vrakov a dlhodobo stojacich vozidiel prebehlo zisťovanie majiteľov. V prípadoch, kedy nebolo možné majiteľov zistiť bude pristúpené k inému postupu na odťah vozidiel. Zistení majitelia budú písomne vyzvaní na odstránenie. Po uplynutí zákonnej lehoty 60 dní budú opätovne vyzvaní a pokiaľ nepríde do 15 dní k náprave bude vozidlo odtiahnuté.

Jediný spôsob systémového opatrenia zamedzujúci ponechávanie vrakov v našom meste vidím v pravidelnej kontrole všetkých parkovacích plôch, aby sa tieto vraky včas odhaľovali a snáď vo výzvach občanov, aby si všímali svoje okolie a nahlasovali nové skutočnosti. Toto síce nezaručí aj vypátranie majiteľa, ale čím skôr sa vecou začneme zaoberať, tým skôr uplynú zákonné lehoty a vozidlo (vrak) môže byť odstránené.      

 

  1. Písomné vyjadrenie Ing. Patrika Ščasného – riaditeľa Aquasportu k interpelácii tvorí prílohu tohto listu. 

 

 

S pozdravom

 

 

 

Príloha:

Vyjadrenie

 

 Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úradu v Šali

 

 

 

Vypracoval:

Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností

Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka MsP

Ing. Patrik Ščasný, riaditeľ Aquasport

 

Prílohy

Vyjadrenie

(pdf - 715.16 kB)