Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.02.2020 - 14:25  //  aktualizácia: 24.02.2020 - 14:26  //  zobrazené: 1389

Má mesto / mestská polícia k dispozícii „pocitovú mapu bezpečnosti / nebezpečenstva“ vytvorenej na základe názorov obyvateľov, ktoré miesta považujú za bezpečné / nebezpečné?

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros
Odpoveď na interpelácie podané v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 6. februára 2020
 
 
V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 06. 02. 2020, 
ste podali písomné interpelácie v znení: 
 
1. „Prosím o vyjadrenie k otázkam ohľadom pocitovej mapy bezpečnosti / nebezpečenstva v meste Šaľa:
a) Má mesto / mestská polícia k dispozícii „pocitovú mapu bezpečnosti / nebezpečenstva“ vytvorenej na základe názorov obyvateľov, ktoré miesta považujú za bezpečné / nebezpečné?
b) Ak nie, plánuje mesto vytvoriť takúto mapu? Príkladom môže byť Bratislava: „Magistrát hlavného mesta v júli až septembri počas troch podujatí (TEDex, Dobrý trh a Noc výskumníkov) zbieral od návštevníkov údaje na vytvorenie takzvanej pocitovej mapy. Obyvatelia mohli na mape špendlíkom označiť miesta, kde sa cítia príjemne, alebo naopak, kde pociťujú nebezpečenstvo. Magistrát vyzbieral tisícky odpovedí. Na mape nižšie sú formou takzvanej „heatmapy“ zobrazené koncentrácie, kde ľudia necítia pohodlie alebo bezpečie. Najvýraznejšími lokalitami sú hlavná stanica, Obchodná ulica v centre mesta či obytný dom známy ako Pentagon, ktorý je vo Vrakuni.“ Viac informácií: https://dennikn.sk/1668601/emocie-su-vybicovane-zeny-sa-v-bratislave-boja-a-menia-spravanie-na-zaciatok-treba-lepsie-osvetlenie/?ref=mpm
c) V prípade, že mesto takúto mapu zatiaľ neplánuje, existujú nejaké prekážky na strane mesta (finančné, ľudské), ktoré by neumožňovali takúto mapu vytvoriť?“
 
2. „Prosím o vyjadrenie k otázkam ohľadom nákladov na zvýšenie hliadok mestskej polície počas nočných hodín tak, aby bola jedna hliadka mestskej polície v uliciach v mestskej časti Veča a ďalšia hliadka mestskej polície v Šali počas piatkov a sobôt medzi 
20:00 večer a 4:00 ráno. 

 

Aké by boli:
a) Finančné náklady pre mesto
b) Ľudské zdroje – vyžadovalo by si takéto opatrenie navýšenie počtu príslušníkov MsP v Šali?
c) Technické zdroje – muselo by mesto investovať do technického vybavenia mestskej polície (napríklad nákup ďalšieho vozidla)?“
 
 
V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:
 
1. Mestská polícia spracováva celú agendu v programe MP Manager. Do tohto systému sa zapisujú všetky udalosti a prípady, ktoré MsP zistila, či už vlastnou činnosťou alebo boli nahlásené. Program MP Manager teda pracuje s objektívnymi údajmi a na základe týchto údajov následne program spracuje teplotnú mapu kriminality. 
Nejedná sa však o „pocitovú mapu bezpečnosti“ vytvorenú zo subjektívnych názorov verejnosti. Takúto mapu v súčasnosti MsP nemá k dispozícii. 
V spolupráci s informatikmi MsÚ Šaľa by malo byť možné zrealizovať vytvorenie takejto mapy zo subjektívnych pocitov bezpečia / nebezpečia občanov. Na jej vytvorenie je však nutné zistiť všetky náležitosti (technické, finančné, personálne, časové) a na základe nich zvoliť najprijateľnejšiu variantu. 
 
2. V súčasnosti pri počte 24 príslušníkov MsP Šaľa (20 príslušníkov v priamom výkone služby zaradených do štyroch zmien) a s prihliadnutím na úlohy, ktoré plníme zo zákona, nie je možné organizovať činnosť službukonajúcej zmeny tak, aby bola pravidelne jedna hliadka prítomná v Šali a jedna v mestskej časti Veča. Ak to situácia dovoľuje sú hliadky organizované týmto spôsobom. 
 
Príslušníci MsP v nepretržitej prevádzke pracujú podľa kolektívnej zmluvy na skrátený pracovný úväzok a to 35 h/týždeň. Z tohto dôvodu je nutné prispôsobovať rozpis služieb tomuto úväzku. Dochádza pri tom k znižovaniu počtu zmien u každého príslušníka.
Príslušník MsP má ďalej právo na čerpanie riadnej dovolenky ako aj na návštevu lekára, prípadne sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrení v zdravotníckom zariadení. 
Prekážkou mať k dispozícií pravidelne dve hliadky je vplyv kombinácie predchádzajúcich zákonných povinností zamestnávateľa spolu s práceneschopnosťou príslušníkov, ktorú dopredu nevieme odhadnúť. 
 
Kalkulácia nákladov na jedného príslušníka MsP Šaľa
Cena práce príslušníka MsP/rok cca 20 250,00 €
Cena kompletnej výstroje pre príslušníka MsP cca      900,00 €
Šatníková skriňa pre jedného príslušníka cca      110,00 €       
Kurz odbornej spôsobilosti cca      490,00 €
Cestovné cca        72,00 €
Poplatky spojené s vydaním ZP cca        16,50 €
Spolu                                 21 838,50 €
 
Prijatie 1 až 4 príslušníkov by nevyžadovali náklady na stavebné úpravy ani nákup ďalšieho vozidla.
 
S pozdravom
Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali