Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 16.03.2016 - 10:30  //  aktualizácia: 16.03.2016 - 10:31  //  zobrazené: 735

Kto a prečo rozhodol, že mesto Šaľa už nezverejňuje na svojich stránkach kópie faktúr...

číslo: I3/2016

Požadované informácie:


1. Kto a prečo rozhodol, že mesto Šaľa už nezverejňuje na svojich stránkach kópie faktúr došlých na mesto, ako to robilo v minulosti?
2. Kto a  na základe čoho rozhodol, že analýzu zameranú na výstavbu nájomných bytov spracuje firma Innovia Trnava?
3. Kto a na základe čoho rozhodol, že firma Innovia bude stavať nájomné byty?
4. Kto a na základe čoho rozhodol, že v súvislosti s výstavbou nájomných bytov neprebehne žiadna súťaž?


Sprístupnené informácie:


1. Cieľom tejto úpravy bolo zjednodušiť a zefektívniť prácu Oddelenia ekonomiky a podnikania (ďalej aj ako „OEaP“), nakoľko zverejňovanie kópií bolo pracné a časovo náročné. V oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva mestám a obciam stále pribúdajú nové a nové povinnosti (napr. od roku 2014  - pribudla povinnosť zadávania údajov do rozpočtu prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávy -  RIS.SAM,  spracovávanie výročnej správy, nové povinnosti vyplývajúce zo zákona o finančnej kontrole.....) pričom počty zamestnancov ekonomického oddelenia   sa nezvyšovali. Preto  bolo potrebné prehodnotiť činnosti vykonávané ekonomickým oddelením a hľadať možnosti ako ich zefektívniť  tak, aby OEaP dokázalo pribúdajúce  úlohy a povinnosti zabezpečovať s  nezmeneným počtom zamestnancov. Zverejňovanie kópií faktúr a objednávok mestom Šaľa bolo nad rámec zákonom stanovených povinností mesta, pričom táto povinnosť bola zakotvená v internej smernici  Obeh účtovných dokladov a zásady vykonávania finančnej kontroly v meste Šaľa.
V roku 2015 bola  predmetná smernica novelizovaná a na návrh vedúcej OEaP bola povinnosť mesta ohľadom zverejňovania faktúr a objednávok zosúladená s platnou legislatívou – t. j. mesto zverejňuje údaje, ktoré mu ukladá zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Interné smernice schvaľuje primátor mesta na návrh vedúceho príslušného  oddelenia, po zapracovaní pripomienok referátu právneho a verejného obstarávania prípadne ostatných oddelení MsÚ.


2. Firma Innovia, s.r.o. požiadala mesto Šaľa o prenájom pozemkov za účelom výstavby nájomných bytov a zároveň predstavila svoj investičný zámer. Spoločnosť Innovia, s.r.o. ako podporný dokument k svojej žiadosti o prenájom predložila aj analýzu zameranú na výstavbu bytov. Mesto Šaľa v audite zdrojov pre vypracovanie programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja mesta Šaľa si osobitne spracovalo údaje v oblasti bývania, kde sa konštatuje nedostatok nájomných bytov.  Doručená žiadosť bola zamestnancami MsÚ spracovaná a postúpená na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré o nej rozhodlo.

 

3. O stavbe nájomných bytov spoločnosťou Innovia, s.r.o. rozhodlo Mestské zastupiteľstvo
v Šali na základe žiadosti spoločnosti a predloženého materiálu.


4. Zo znenia  § 1 ods. 2 písm. m)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je zrejmé, že sa predmetný zákon nevzťahuje na nadobúdanie alebo nájom nehnuteľností a s tým súvisiacich práv okrem finančných služieb, ktoré s tým súvisia, ak ide o civilnú zákazku. Spoločnosť Innovia, s.r.o., ktorá požiadala o prenájom a bude uskutočňovať výstavbu nájomných bytov, je vlastníkom autorských práv k zhotovenej dokumentácii,  ktorá je v súlade s územným plánom centrálnej mestskej zóny (práva duševného vlastníctva upravuje zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení).