Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 15.12.2017 - 10:25  //  aktualizácia: 15.12.2017 - 10:30  //  zobrazené: 1996

Kritická situácia na križovatke ulíc Kráľovská a SNP

predkladateľ: Milena Veresová

V rámci 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2017,
ste podali písomnú interpeláciu v znení:

„Vzhľadom na to, že mám informáciu o prísľube riešiť kritickú situáciu na križovatke ulíc Kráľovská a SNP zmenou smerovania časti dopravy mimo túto križovatku, chcem sa opýtať, či je možné riešiť túto situáciu iným spôsobom. Napríklad zobojsmernením Kráľovskej a Štúrovej ulice, prípadne zavedením dvoch pruhov na ulici Štúrovej, čo by mohlo zrýchliť vyprázdňovanie svetelnej križovatky, alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Poprosím aj o informáciu a časovom postupe prípadných riešení a rozhodnutí v tejto veci. Ak sa s riešením neuvažuje, prosím aj o uvedenie tejto skutočnosti.“

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpeláciu a oznamujeme nasledovné:

Akékoľvek zmeny v dopravnom riešení ul. Štúrova a Kráľovská nie je možné riešiť, nakoľko správca SSC, a.s. sa už niekoľkokrát vyjadril, že zmeny sú z ich strany prípustné až po dobudovaní cestného obchvatu mesta Šaľa.


S pozdravom


  Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností