Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 14.09.2011 - 12:32  //  aktualizácia: 24.11.2011 - 12:33  //  zobrazené: 2897

Kópia kolaudačného rozhodnutia, resp. iného rozhodnutia o povolení užívať stavbu budova súp. č. 833

číslo: I20/2011

Požadované informácie: kópia kolaudačného rozhodnutia, resp. iného rozhodnutia o povolení užívať stavbu budova súp. č. 833, na parc. č. 2091/2, kat. úz. Šaľa, LV č. 6139, vlastník: Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova 69, 949 80  Nitra.

Žiadosť bola postúpená listom zo dňa 14. júna 2011 Štátnemu archívu Bratislava, Pobočka Šaľa, P. Pázmaňa 27, 927 01  Šaľa.