Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 20.03.2014 - 10:22  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:23  //  zobrazené: 3328

Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie rokov 2014 - 2018

Kultúra ako súčasť duševného sveta človeka je potrebná na osobnostný rozvoj, blaho a vnútorný pocit spokojnosti človeka. Kultúra nie je relatívna, mení sa a prispôsobuje sa celkovému vývoju v danej spoločnosti a zároveň je úzko spätá so všetkými ostatnými sférami spoločenského života. Každý národ má svoju vlastnú identitu, svoje tradície, svoju kultúru vychádzajúcu z historického vývoja danej krajiny. Zachovanie a šírenie svojich tradícií a kultúry je povinnosťou jednotlivých štátov. V oblasti kultúry zohráva štát prvoradú úlohu, či už z pozície rozhodovateľa, podporovateľa, financovateľa.

V poslednom období  kultúra, podobne ako ostatné sféry života spoločnosti, podliehajú rôznym novým vplyvom a prúdom. Napriek tomu sa kultúra ešte stále nestala súčasťou priorít hodnotového smerovania spoločnosti, čo sa prejavuje aj v nízkom všeobecnom vzdelaní v oblasti kultúry a stále nedostatočného záujmu o kultúru zo strany verejnosti. 

V súčasnosti sa za základné priority kultúrnych politík jednotlivých štátov Európskej únie považujú najmä ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva, podpora čoraz väčšieho prístupu ku kultúre, podpora kreatívnych aktivít médií, podpora vzdelávacích kultúrnych aktivít, podpora lokálnych kultúrnych iniciatív, podpora jazyka a podpora národnej kultúry v zahraničí.            

Prvoradým záujmom by malo byť sprístupnenie kultúry pre všetky vrstvy obyvateľstva a zvyšovanie záujmu verejnosti o kultúru. Kultúra by mala byť súčasťou každodenného života občanov, pričom vytváranie podmienok na jej realizáciu je povinnosťou štátnej a verejnej správy.

S konkrétnou realizáciou kultúry úzko súvisí kultúrna infraštruktúra, bez ktorej by  kultúra v praxi nebola možná. Kultúrna infraštruktúra predstavuje najmä kultúrne zariadenia s materiálno-technickým vybavením, ktoré poskytujú prostredie na realizovanie kultúrnych aktivít. Z hľadiska vlastníckej štruktúry môžeme kultúrnu infraštruktúru deliť na infraštruktúru:

  • národných kultúrnych inštitúcií
  • regionálnych kultúrnych inštitúcií
  • obecných kultúrnych inštitúcií
  • mimovládnych neziskových organizácií
  • podnikateľských subjektov v oblasti kultúry

Aktérmi miestnej a regionálnej kultúry sú všetky subjekty a jednotlivci participujúci na rozvoji kultúry v danom území. Inštitucionálnu bázu verejného sektora v oblasti kultúry, popri úradoch verejnej správy, reprezentujú najmä knižnice, osvetové strediská a osvetové zariadenia, múzeá, galérie, divadlá a inštitucionálnu bázu súkromného sektora rôzne ziskové a neziskové organizácie vrátane cirkví a náboženských spoločností.

Jedným zo základných predpokladov realizácie rôznorodých a bohatých kultúrnych aktivít je dostatok  finančných prostriedkov, čo závisí predovšetkým od celkovej hospodársko – ekonomickej situácie. 

Vychádzajúc z podstaty významového zamerania - Koncepcia rozvoja kultúry v meste Šaľa – základom tohto dokumentu je miestna kultúra, jej silné a slabé stránky a stanovené ciele v napĺňaní ďalšieho rozvoja a podpory kultúrneho diania v meste.

Strategický rámec dokumentu ako aj samotná implementácia je koncipovaná na obdobie rokov 2014 – 2018, pričom sme pri tvorbe zámerov a cieľov, možností, ohrození, silných a slabých stránok vychádzali z mapovania rokov 2009 – 2012.

Stručná analýza súčasného stavu miestnej kultúry, zámery a ciele dokumentu sú spracované v kapitolách 4 a 5, preto v úvode uvádzame iba niekoľko základných faktov o území a demografické ukazovatele, ktoré mapujú stav obyvateľstva za obdobie posledných štyroch rokov, úbytok obyvateľstva spôsobený migráciou, vekové zloženie, štruktúru a priemerný vek. 

Mesto Šaľa je súčasťou juhozápadnej časti Slovenska a nachádza sa v západnej časti Nitrianskeho kraja. Ako jeden zo siedmich okresov je rozlohou najmenší. Mesto Šaľa tvorí samotné mesto, mestská časť Veča (od roku 1960) a osady Hetméň a Kilíč. Ku koncu roka 2012 je v meste Šaľa evidovaných 23.285 obyvateľov, pričom priemerný dosiahnutý vek je 39 rokov. Ostatné a podrobnejšie demografické ukazovatele, ktoré nám pri tvorbe koncepcie poslúžili ako základný prehľad o obyvateľstve mesta Šaľa, pre lepšie chápanie potrieb miestnej kultúry, uvádzame nižšie.

Obsah

1.          ÚVOD.. 3
2.          ZÁKLADNÉ VÄZBY KULTÚRY:  LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ   A SPÔSOBY FINANCOVANIA KULTÚRY   8
2.1.       Legislatívne východiská. 8
2.2.       Financovanie kultúry. 12
3.          CHARAKTERISTIKA KULTÚRY. 16
4.          ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU MIESTNEJ KULTÚRY. 23
5.          VÝCHODISKÁ, ZÁMERY A CIELE KONCEPCIE MESTA ŠAĽA.. 38
5.1.       Ciele v oblasti rozvoja kultúry v meste. 40
5.2.       Vízie. 46
5.3.       SWOT analýza. 47
5.4.       Strategický rámec. 52
5.5.       Implementácia. 82
6.          ZÁVER. 88

Prílohy