Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 14.04.2014 - 10:18  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:22  //  zobrazené: 3798

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017

Predkladacia správa

Materiál „Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľana roky 2013 – 2017“ (ďalej len „návrh koncepcie“) je predkladaný na základe nadväznosti na zoznam opatrení a aktivít uvedených v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa a okolia na roky 2007 – 2013 (PHSR) hlavne na prioritu 3 – Verejné služby a spokojnosť občanov, opatrenia 3.1 – Bezpečnosť v meste  a podopatrenie – Zvýšenie účasti občanov na bezpečnosti v meste – aktivity 3.1.4: Zníženie kriminality mládeže, 3.1.5: Zapojenie verejnosti do bezpečnosti v meste, ale aj na prioritu 2 – Vytvorenie podmienok rôznorodého spoločenského života, najmä opatrenie 2.4 – zabezpečiť podmienky pre aktívne využívanie voľného času s podopatrením: Vytváranie podmienok pre voľno - časové aktivity.

Návrh koncepcie je v súlade s požiadavkami Európskej mestskej charty, ktorá hovorí o občanoch, ktorí majú právo na „bezpečné mesto, ktoré je do takej miery, ako je len možné, slobodné od kriminality, delikvencie a agresie“. Je v súlade so zákonom NR SR č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. decembra 2008.  Ďalej je v súlade aj s požiadavkami Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012 – 2015 schválenej uznesením vlády SR č. 807 zo dňa 14.12. 2011, ktorá definuje ako jeden zo subjektov prevencie kriminality orgány regionálnej a miestnej samosprávy a tiež nadväzuje aj na Program prevencie kriminality v rámci Nitrianskeho kraja na roky 2010 – 2015.

V neposlednom rade  ambíciou predkladateľov bolo aj vytvorenie a predloženie samostatného materiálu v uvedenej oblasti a v prípade schválenia zastupiteľstvom jeho zaradenie do dokumentov na lokálnej úrovni ako sú napr.: Územný plán mesta Šaľa, Energetická koncepcia mesta Šaľa, Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Šaľa, Koncepcia rozvoja škôl a školských zariadení a optimalizácie ich siete v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa do roku 2015, Program odpadového hospodárstva mesta Šaľa, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa s víziou rozvoja služieb pre roky 2010 – 2015 ap.

Hlavným zámerom predkladateľov tohto materiálu bolo vypracovať ucelenú a prepojenú koncepciu servisu tákajúceho sa problémov detí, mládeže i dospelých s kriminalitou a inými protispoločenskými javmi v regióne, ktorý pri rešpektovaní princípu odbornosti, komplexnosti, interdisciplinarity a multiinštitucionality mohol predstavovať reálnu víziu efektívneho a prepojeného systému prevencie i intervencie v meste Šaľa a jeho blízkeho okolia.

Návrh koncepcie bol vypracovaný na podnet členov komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali, vychádzajúc z jej kompetencie (poradná, iniciatívna a kontrolná funkcia) a na základe podkladov expertnej pracovnej skupiny(EPS), zloženej z 1 poslanca – predseda komisie  1 člena komisie – riaditeľ CPPP a P,  2 zástupcov MsP – náčelník a zástupca - preventista, 4 zástupcov ZŠ a SŠ – koordinátorov prevencie (stáli členovia EPS) a iných pozvaných podľa potreby. Menovanie stálych členov expertnej pracovnej skupiny za účelom tvorby Koncepcie prevencie a bezpečnosti v meste Šaľa uskutočnil primátor mesta dňa 05.03. 2012.

       Pri spracovávaní materiálu bolo využitých čo najviac informácií z dostupných materiálov týkajúcich  sa predmetnej oblasti, napr. projekt  Siločiary bezpečnosti – Bezpečné mesto, - bezpečné bývanie, celoslovenské i regionálne štatistiky zo správ o bezpečnostnej situácii v SR  v krajoch, v okresoch ap. do roku 2011.Veľa inšpirujúcich podnetov poskytla príručka komunitnej prevencie kriminality, ale hlavne Správa o činnosti mestskej polície Šaľa za rok 2011 a materiál Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality na roky 2012 – 2015 na podmienky mesta Šaľa z dielne MsP v Šali.

     Návrh Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013– 2017 je spracovaný v zmysle bonmotu „menej teórie a viac praxe“ t.j. je koncipovaný tak, aby mal čo najviac pragmatický charakter,  aby sa nestal „šuflíkovým, prachom zapadajúcim materiálom“ a aby bol reálne, za minimálnych finančných investícií, záväzne dôsledne aplikovateľný.

    Hlavným zmyslom tejto koncepcie je, aby sa všetky inštitúcie, sídliace v meste a jeho blízkom okolí, ktoré môžu kompetentne participovať, akýmkoľvek spôsobom zapojili do riešenia daného  problému a boli takto nápomocné na jej medializácii, realizácii a navrhovaní spôsobov ako zapojiť do procesu čo najviac občanov mesta.

Osnova koncepcie
 

1. Úvodná časť
  1.1 Hlavná idea, cieľ a čiastkové ciele
  1.2 Komparácia a stručná analýza stavu v danej oblasti – bezpečnostná situácia
   1.2.1 Bezpečnostná situácia v SR do roku 2011
   1.2.2 Situácia v okrese a v obvode Šaľa
   1.2.3 Situácia v Šali
2. SWOT analýza v oblasti prevencie kriminality v meste
3. Strategická časť – vízia
4. Programová – pragmatická časť
  4.1 Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie koncepcie prevencie v časovom harmonograme a v  štruktúre – priorita, cieľ,
        opatrenie, termín a investícia.
   4.1.1 Opatrenia a aktivity v krátkodobom časovom horizonte
   4.1.2 Opatrenia a aktivity v strednodobom časovom horizonte
   4.1.3 Opatrenia a aktivity v dlhodobom časovom horizonte
  4.2 Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie
  4.3 Materiálno-technické, prípadne finančné zabezpečenie koncepcie
  4.4 Evaluácia, monitorovanie a priebežné dopĺňanie  a    aktualizovanie obsahu koncepcie
5. Záver

  

 1. 1.      Úvodná časť

 

Prečo je potrebné, aby samospráva mala vlastnú koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ?

 

Kriminalita je vážnym problémom v každej krajine. Je preto potrebné nájsť riešenia, ktoré sú hlavne z hľadiska nákladov funkčné a efektívne. Prevencia je práve týmto typom riešenia tohto problému v krajine, regióne, v mestách a obciach. Stratégia prevencie kriminality, spracovaná v koncepcii, je rámcom činností prevencie kriminality, vďaka ktorým bude naša oblasť bezpečnejšia. Aj naša oblasť potrebuje takúto stratégiu premietnutú do ucelenej Koncepcie prevencie, pretože je to naozaj najlepší spôsob na zníženie kriminality. Prevencia je funkčná a hlavne najlacnejším systémom pre riešenie rôznych problémov v spoločnosti. Prevencia kriminality sa postupne stáva prioritou pre vlády mnohých zemí, Slovensko z toho nevynímajúc, čo sa prejavuje najmä vytváraním národných programov – stratégií prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Tento trend ukazuje, že skôr ako spoliehanie sa  na postupy trestnej justície, aby zatkla a odsúdila páchateľa, je pre vytváranie bezpečnejších komunít rozhodujúcejšie predchádzanie kriminality. Národné stratégie prevencie sú založené na presvedčení, že polícia sama nemôže zredukovať kriminalitu. Bez zapojenia komunity a ostatných rezortných inštitúcií je ťažké vyriešiť tento problém. Je pochopiteľné, že Národná stratégia prevencie kladie základy prevencie. Každú stratégiu je samozrejme potrebné uviesť do života tak, aby fungovala v celej krajine. Najväčšie predpoklady realizovať programy prevencie kriminality majú orgány miestnej samosprávy. Podmienkou je, aby sa orgány samosprávy vedeli s touto stratégiou prevencie stotožniť.

 

1.1    Hlavná idea, cieľ a čiastkové ciele

 
Kriminalita je jeden z najzávažnejších sociálno-patologických javov. V SR je štvrtým najrozšírenejším problémom a rozsah latentnej kriminality je oveľa väčší než zaznamenávajú oficiálne štatistiky. Dôvody sú všeobecne známe napr. razantné spoločensko-politické zmeny po roku 1989 – nekonečné a zdĺhavé transformácie a nedokončené reformy a dopady tohto vývoja, globálne radikálne zmeny napr. otvorenie hraníc, zle pochopená demokracia ap. napr. nezamestnanosť, sociálne odlúčenia alebo vylúčenie, nevhodné bývanie, rodinné problémy, strata identity náboženských a morálnych hodnôt alebo negatívny vplyv mediálneho násilia. Je to zákonité a prechodné obdobie chaosu. Prudké sociálne zmeny zapríčiňujú u mnohých ľudí oslabenie sociálnej kontroly, najmä v marginalizovaných skupinách, kedy dochádza k zmenám hodnotovej orientácii, k poruchám v  konaní, zvýšenému prejavu agresivity  vyúsťujúcej do rôznych foriem agresie. Pribudli aj niektoré nové formy kriminality ako sú napr. organizovaná kriminalita, kriminalita bielych golierov, racketing, tunelling ap.

                K zabezpečeniu riešenia týchto problémov, hlavne na nižších úrovniach spoločenského prostredia ako je napr. obvod, mesto, obec, štvrť, ulica, škola ap., sú potrebné minimálne tri piliere obsahovo zamerané na:

 1. Vypracovanie „Koncepcie stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ na podmienky mesta, obce, školy ap. ako samostatný dokument.
 2. Ustanovenie špecialistov, garantov koncepcie a systemizované miesto koordinátora v danej inštitúcii napr.

-          V obvode alebo okrese  je to Obvodná(okresná) komisia pre prevenciu kriminality

-          V meste je to koordinátor prevencie a komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

-          V školách okrem výchovných poradcov a koordinátorov prevencie drogových závislostí aj ostatní odborní školskí zamestnanci napr. školský psychológ, školský špeciálny alebo liečebný pedagóg, školský sociálny pedagóg – ustanovení zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a č. 317/2009 Z. z. zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

 1. a) Vypracovanie projektu alebo programu, ktorý by mal byť kompatibilný a súčinný s projektmi a programami na nižších úrovniach, v iných inštitúciách.

b)  Medializácia zámerov mesta v tejto oblasti, presadzovanie a podpora novej paradigmy spôsobom zapájania známych osobností z radov politikov, poslancov, funkcionárov z kultúry, športu, umenia, podnikateľskej sféry, cirkvi, občianskych združení ap. – aplikácia princípu vytvárania partnerstiev.

            Bezpečnosť mesta ako verejné dobro má za cieľ – lepšie chrániť ľudí a majetok pred delikvenciou a násilím a zvyšovať pocit verejnej bezpečnosti občanov mesta. Tento cieľ je možné postupne napĺňať aj v rámci dôslednej realizácie Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, realizáciou multiinštitucionálnej koordinácie a mobilizáciou odborníkov a širšej verejnosti v tejto problematike. Dôležitým atribútom je, aby kompetentní definovali prioritné problémy a ich príčiny, aby bola politická i všeobecná vôľa riešiť  situáciu v uvedenej oblasti – prevencia kriminality a hlavne, aby vznikla koalícia partnerov a zhoda v zastupiteľstve, bez „žabo-myších naťahovačiek“, pre systémové riešenie.

Prečo je teda potrebná koncepcia prevencie ako samostatný materiál – dokument na lokálnej úrovni?  Preto, lebo v dokumente bude obsiahnutý rámec činností prevencie, intervencie a čiastočne i represie, ktoré pri dôslednej realizácii zabezpečia, že naša oblasť bude bezpečnejšia. A to bezpochybne všetci chceme.

 

1.2    Komparácia a stručná analýza stavu v danej oblasti – bezpečnostná situácia

 

1.2.1  Bezpečnostná situácia v SR do r. 2011

 

Počet obyvateľov – 5 404 322

Počet miest                       138

Počet obcí                       2 891

 

Bola predovšetkým ovplyvnená globálnymi procesmi prebiehajúcimi v celosvetovom meradle. Od roku 2001 do roku 2004 vysoký nárast kriminality až o 41% celkovej registrovanej kriminality. Od roku 2005 do roku 2009 pokles oproti roku napr. 2004 o 23%. Všeobecne sa konštatuje, že sú rozdiely v páchaní trestnej činnosti, a to na makro-regionálnej úrovni krajov, mezo-regionálnej úrovni okresov a na úrovni mikro-regionálnej (lokálnej) miest a obcí. V Slovenskej republike bol celkový počet trestných činov 103 014. Na úrovni krajov:  Bratislava – 24 441, Košice – 14 627, Banská Bystrica – 13 349, Žilina – 11 245, Prešov – 10 698, Trnava – 10 622, Trenčín – 7 774 a Nitra – 10 258.

Poradie prvých osem okresov s najvyšším výskytom kriminality:

 1. Bratislava, 2. Košice, 3. Zvolen, 4. Liptovský Mikuláš, 5. Lučenec, 6. Banská Bystrica, 7. Banská Štiavnica, 8. Martin.

V 9. okresoch - Bratislava, Myjava, Púchov, Považská Bystrica, Zlaté Moravce, Martin, Žarnovica, Poltár a Detva zaznamenaný pokles kriminality. Stagnujúca úroveň v Bratislave 2.

V 17 okresoch zaradených do 4. menších skupín, v rámci širšieho regiónu, vykazuje najnižšiu intenzitu kriminality :

Južný región – 3 okresy (Komárno, Šaľa, Nové Zámky)

Západný región – 3 okresy (Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Ilava)

Severovýchodný – 4 okresy (Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Bardejov, Svidník)

Východný región -  2 okresy (Snina, Sobrance)

Ostatné, nezaradené – 4 okresy (Myjava, Bytča, Námestovo, Považská Bystrica)

V poslednej dobe sa zaznamenáva nárast kriminality vo všetkých okresoch !!!

Poradie 10 miest s najvyšším výskytom kriminality z celkového počtu 138 miest v SR:

1.Bratislava (1), 2. Zvolen (12), 3. Senec (49), 4. Košice (2), 5. Trnava (7), 6. Lučenec (25), 7. Levice (18), 8. Piešťany (23), 9. Rimavská Sobota (27), 10. Veľký Krtíš (53). V zátvorke poradie mesta podľa veľkosti mesta. V mestách sú príčinou nárastu kriminality hlavne: Oslabená sociálna kontrola, vysoký stupeň anonymity a normatívneho chaosu, množstvo subkultúr s vlastnými vzorcami správania, nepriaznivé sociálno-fyziognomické a funkčné charakteristiky urbanistického priestoru. Tieto faktory významne determinujú vysokú úroveň kriminality v Slovenských mestách.

1.2.2  Situácia v okrese a v obvode Šaľa

Policajný zbor SR v rámci okresu Šaľa zabezpečuje ochranu obyvateľstva v troch obvodoch – Šaľa, Vlčany a Močenok. Počet kriminálnych skutkov v okrese v roku:

2010   -   1 378

2011   -   1 151    ( o 227 menej než v r. 2010)

2012   -   1 315   (do 14.12. 2012), (o 164 viac než v r. 2011)

 

      V obvode Šaľa do ktorého sú zahrnuté →  Šaľa, Šaľa – Veča, Dlhá n/Váhom, Trnovec n/Váhom, Selice, Králová n/Váhom a Diakovce bolo evidovaných v roku :

2011 celkove  889 kriminálnych skutkov

2012               953 kriminálnych skutkov  t.j. o 64 viac než v roku 2011

 

1.2.3  Situácia v Šali

Šaľa je 30 najväčšie mesto v SR. V jeho blízkosti sú mestá Nitra, Nové Zámky, Galanta a Sereď – zvýšenie hrozby prieniku problémov súvisiacich s kriminalitou. Menšia ovplyvniteľnosť z okolitých miest – Komárno, Levice, Topoľčany, Dunajská Streda, Senec, Zlaté Moravce, Kollárovo, Štúrovo, Šurany. Až 2/3 mladých ľudí sa podieľali na páchaní trestnej činnosti, ktorí zatiaľ neprišli do konfliktu so zákonom. Pre mesto Šaľa nie sú charakteristické závažné narušenia verejného poriadku demonštráciou, alebo vystúpeniami extrémistických skupín. Typické sú  páchanie drobného výtržníctva, vandalizmu, poškodzovanie mestského mobiliáru, vykrádania pivničných priestorov, porušovanie VZN mesta. V štruktúre kriminálnej scény dominujú : majetková kriminalita, násilná kriminalita, hospodárska kriminalita a ostatná kriminalita. Verejnosť citlivo vníma najmä bežné krádeže, vlámania do bytov a krádeže motorových vozidiel. Vnímaná je aj násilná kriminalita ohrozujúca životy a zdravie ľudí. Vďaka rozvoju komunikačných technológií (internet, mobil, i-Pod ap.), sa rozmáhajú trestné činy mravnostné. Pribúda aj bytových vlámaní, vlámaní do garáží a podnikov, narušovanie susedského spolunažívania hlukom, grafity, znečisťovanie odpadom, viditeľné známky úpadku prostredia sídlisk aj keď prínosom sú masívne revitalizácie bytových domov a celková ich estetika, objavujú sa aj znaky vandalizmu a nie len na novoupravených bytových domoch, ďalej domáce násilie, delikvencia mládeže, kriminalita viazaná na autá, drogy, alkohol a činy bezdôvodného násilia. Zo štatistík MsP v Šali vyplýva, že v priebehu roka  obvykle býva vykonaných cca 128 zákrokov. Donucovacie prostriedky použité v cca 25 prípadoch. Napr. v roku 2010 celkový počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokmi vykonanými
príslušníkmi mestskej polície bol 28. Z toho bolo predvedených na útvar MsP 19 občanov a na útvar policajného zboru 9 občanov.  Na území mesta Šaľa bolo oznámených a zistených 2 352 priestupkov s pokutami za cca 12 171 €. Vzrastá počet bezdomovcov a problematických miest – rajónov, miestnych lokalít a taktiež nárast prípadov látkových a nelátkových závislostí. Mesto má aj svoj podiel na kriminálnych skutkoch v rámci obvodu Šaľa evidovaných OR PZ v Šali.

 

 1. 2.      SWOT analýza v oblasti prevencie kriminality v meste:

 

Silné stránky

-           relatívne nízky, priaznivý stav kriminality  v rámci miest na Slovensku

-          skúsenosti s prevenciou - realizácia celoslovenského projektu Šaľa – mesto prevencie a permanentná aplikácia niektorých z jeho výstupov

-          zriadenie resp. rozšírenie komisie životného prostredia a verejného poriadku o zložku bezpečnosti

-          efektívna spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a inými inštitúciami

-          kapacitne dostatočný personálny odborný záujem a zapojenie

-          existencia Koncepcií prevencie rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí vo všetkých školách (ZŠ a SŠ) a realizácia ich obsahov cez projekty a programy

-          práca občianskych združení zameraná na deti a mládež aj s medzinárodnou účasťou

-          vybudované viaceré Fit - centrá a zaujímavé programy CVČ Tip -Top a ZUŠ Šaľa

-          dobre fungujúci pult centrálnej ochrany a permanentne doplňujúca dozorná sieť monitorovacieho kamerového systému (20 kamier na monitorovanie situácie)

Slabé stránky

 

-          existencia viacero nefunkčných urbanistických priestorov, ktoré svojou nevyužiteľnosťou devastujú a mnohokrát sa stávajú rizikovými lokalitami v meste

-          dlhá otváracia doba viacerých zábavných zariadení čím sa mesto, hlavne vo víkendovom období, stáva spádovou oblasťou pre okolité, ale aj vzdialenejšie obce a mestá s častými problémami rušenia nočného pokoja a prejavmi vandalizmu s poškodzovaním majetku mesta

Príležitosti

-          intenzívnejšie využitie skúseností s prevenciou a nadviazanie na predchádzajúci úspešný projekt Šaľa – mesto prevencie z roku 2008

-          zapojenie verejnosti do aktívnej spolupráce pri zabezpečovaní úloh bezpečnosti mesta

-          cielená imanentná i suportívna spolupráca subjektov prevencie kriminality na území mesta a jeho blízkeho okolia

-          permanentné rozširovanie pultu centrálnej ochrany a kamerového systému hlavne v zmysle požiadaviek občanov a vytypovaných kritických lokalít v meste

-          zintenzívňovať spoluprácu mesta so spoločnosťami vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Ohrozenia

-          pokračujúci nárast  negatívnych javov v spoločenskom živote komunity spôsobený laxným prístupom k zdravému, optimálnemu životnému štýlu časti občanov mladšej generácie, ale aj niektorých dospelých

-          nárast majetkových trestných činov z dôvodu neustáleho prehlbovania sociálnych rozdielov

-          väčšinou proklamatívna a nie reálna osobná participácia obyvateľstva na zabezpečovaní verejného poriadku a bezpečnosti v meste

-          nefunkčnosť oplotení časti majetku (MŠ a ZŠ) a pretrvávanie stavu nedoriešených nefunkčných budov a priestranstiev v meste

 

Silné a slabé stránky sú chápané ako analýza súčasnosti. Príležitosti a hrozby ako analýza ďalšieho možného vývoja v spoločnosti komunity v oblasti zabezpečovania verejného poriadku a bezpečnosti. Cieľom bude, okrem už vyššie uvedených cieľov, maximalizovať prednosti a príležitosti a minimalizovať nedostatky a hrozby.

 

 1. 3.      Strategická časť – vízia

 

Šaľa bude mestom, v ktorom sa budú jeho obyvatelia a návštevníci cítiť bezpečne a nebudú pociťovať strach z kriminality a iných sociálno-patologických javov a nestanú sa jej obeťami ani páchateľmi.

Pre túto ideu bude Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2013 – 2017 dobrým, veľmi užitočným a praktickým materiálom. Zapojenie mesta do projektu Siločiary bezpečnosti  a do programu Občania a polícia resp. Občania a polícia v praxi,  nadviazanie na projekt mesta z roku 2008 Šaľa – mesto prevencie a zmysluplná spolupráca s ostatnými inštitúciami v meste, v rámci partnerstva, je garanciou priaznivej prognózy v napĺňaní predstáv o bezpečnom bývaní, bezpečnosti v uliciach, bezpečnosti v mestských štvrtiach a napokon celkovej bezpečnosti mesta a jeho priľahlých lokalít.

V rámci tejto vízie je potrebné orientačne uviesť aj predstavu,  kto a akým spôsobom  sa bude podieľať na plnení  priorít v oblasti bezpečnosti mesta.

Mesto– zabezpečenie spracovania koncepcie a jej uvádzanie do praxe cez svoje organizačné štruktúry.

Mestská polícia– represívne a preventívne postupy, akcie a aktivity, kontrola rizikových okrskov, hliadky pešie, na bicykloch, hliadky verejného poriadku v spolupráci s dobrovoľníkmi (činnosti v zmysle zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii a v znení neskorších predpisov a zákon NR SR č. 250/1994 Z. z. o priestupkoch a v znení neskorších predpisov.

Štátna polícia – Detto kompetencie podľa predpisov na svojej úrovni.

ÚPSVaR– oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, kolízni zamestnanci a sociálni kurátori – kontroly a účasť na spolupráci s políciou, preventívne a represívne  aktivity v zmysle zákonov NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a v znení neskorších predpisov, č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o znení a doplnení niektorých zákonov, č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v znení neskorších predpisov.

Spoločný školský úrad a školy – spracovanie vlastných, školských koncepcií prevencie, postupné zabezpečovanie vlastných odborných školských zamestnancov.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – realizácia prevencie zameranej na MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, programy na pomoc rodičom a pedagógom.

Iné inštitúcie – v rámci svojich možností.

Medializácia – vo všetkých dostupných informačných médiách v meste a blízkom regióne.

Zapojenie všetkých možných inštitúcií, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvňovať úroveň bezpečnosti mesta a prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste a jeho blízkom okolí.

Vízia stratégie je zameraná na tieto 4 hlavné priority:

 

 1. Zvyšovanie bezpečnosti mesta.
 2. Znižovanie miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
 3. Znižovanie až eliminovanie  prejavov sociálnej patológie v rizikových skupinách.
 4. Propagácia a medializácia úspechov v oblasti znižovania a eliminácie kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov informačných médií.
   

4.      Programová – pragmatická časť

 

       Na zabezpečenie toho, aby bolo naše mestské prostredie bezpečnejšie, bude potrebný komplexný proces, ktorý si vyžiada vklady celého radu organizácií pracujúcich v partnerstve. V rámci vyššie uvedených priorít je možné preventívne opatrenia jednotlivých subjektov v prevencii premietnuť do nasledovných opatrení a aktivít.

 

4.1  Zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie koncepcie prevencie

 

       V oblasti sociálnej prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

realizovať opatrenia a aktivity smerom k verejnosti, vekovým a sociálnym skupinám formou optimálnej medializácie v masovo-komunikačných prostriedkoch, primeraným vydávaním informačno-propagačných materiálov, organizovaním besied a prednášok a poradenstvom. V školách a školských zariadeniach aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj vo voľnom čase.

                    V oblasti situačnej
prevencie zamerať opatrenia a aktivity najmä na riešenie trás chodcov tak, aby neposkytovali príležitosť pre prepady a obťažovania. Poskytovať dozor v peších zónach a v otvorenom priestranstve pre verejnosť s využitím bezpečnostných kamier na monitorovanie ulíc a budov. Vhodnosť umiestnenia a riešenia parkovísk pre autá a údržba verejného priestranstva – identifikácia lokalít s výskytom vandalizmu, zhromažďovania bezdomovcov, sociálne odkázaných občanov, delikventov, miest zhromažďovania sa skupiniek mladých s agresívnymi prejavmi alebo s prejavmi hraničiacimi s porušovaním verejného poriadku v čase školského vyučovania alebo aj mimo vyučovania a podľa potreby  tieto kriminogénne miesta uzatvárať alebo prísnejšie kontrolovať.

            V oblasti viktimačnej prevencie opatrenia a aktivity zamerať na realizáciu projektov bezpečného správania sa rizikových skupín.

- K zabezpečeniu preventívnej  i represívnej  činnosti vykonávať, v kooperácii mestskej a štátnej polícii a dobrovoľníkov, kontroly dodržiavania zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým a mladistvým v pohostinských, reštauračných a veľkých nákupných strediskách a v zábavných zariadeniach.  Sporadické kontroly zábavných podnikov v neskorších večerných hodinách. Kontroly zamerané na odhaľovanie nedovolených kresieb na steny budov – grafity. Monitorovanie verejných priestranstiev MKS (mestským kamerovým systémom) s cieľom prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti na úsekoch distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej kriminality, majetkovej kriminality a násilnej kriminality ohrozujúcej zdravie a životy ľudí formou lúpeží a prepadnutí napr. peňažných ústavov a inštitúcií, predajní, podnikov, firiem a vandalizmu akéhokoľvek zamerania.

-          V rámci permanentnej informovanosti využívať lokálne masmédiá, organizovať mítingy verejnosti, stretnutia s politikmi, proklamovať systém vzorov, budovať občianske panely a partnerské skupiny. Zabezpečiť pravidelnú rubriku v regionálnych novinách pre publikovanie aktuálnych tém v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti (násilie, vandalizmus, šikana, rasová diskriminácia, ochrana osobného majetku, nelátkové závislosti, zábavná pyrotechnika ap.). Spracovať a priebežne vydávať rady ako sa má občan správať v prípade ak je

náhodným svedkom protiprávneho konania

√ ak je v nočných hodinách rušený nočný pokoj

√ ak niekoho fyzicky napadnú, vulgárne mu nadávajú alebo sa vyhrážajú ujmou na 

   zdraví

√ permanentne sa zaujímať o názory miestnych ľudí prostredníctvom 

   nenáročných prieskumov alebo brífingov

-          Zapojenie verejnosti do riešenia problematiky prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti predovšetkým v zmysle založenom na dôvere verejnosti v políciu. Účasť členov Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti spoločne s príslušníkmi mestskej polície na stretnutiach v rámci mestských častí so zástupcami ostatných participujúcich organizácií za účelom precizovania preventívnych plánov a realizácií zameraných na deti, mládež a dôchodcov. Na príjem informácií od občanov vybudovať niekoľko „Schránok dôvery“ okrem už existujúcich možností komunikácie v tomto smere na sociálnych sieťach. Zefektívniť dialóg kompetentných za bezpečnosť v meste s mladými ľuďmi a zapájať ich do rozhodovania vo veciach ktoré ich ťažia a brať ich ako partnerov. Zapojenie starších dobrovoľníkov do aktivít s deťmi (napr. odprevádzanie detí zo školy domov, organizovanie zmysluplných zábav mimo obytných blokov ap.). Kooperovať s bytovými orgánmi pri zabezpečovaní ochrany priestorov – zvýšenie bezpečnosti bývania, čistenia a udržiavania obytných štvrtí s cieľom zabrániť vandalizmu a strachu z kriminality a povzbudzovanie iniciatív miestnych združení obyvateľov.

-          Na úrovni miestnej správy a jej orgánov potreba územného plánovania vrátane verejnej dopravy, osvetlenia ulíc. Zabezpečenie ochrany zariadení verejnej vybavenosti, škôl, ihrísk a štadiónov. Opatrenia proti opusteným objektom a zabezpečenie zabránenia grupovaniu sa členov menšín, sociálne zanedbaných a delikventov na jednotlivých miestach. Investovať do personálnej oblasti v MsP – viac uniformovaných peších hliadok, ktoré sú verejnosťou vnímané ako najlepší preventívny i represívny spôsob prevencie miestnej kriminality a inej protispoločenskej činnosti s efektom – ich nárast zvyšuje možnosť zlepšenia komunikácie a kooperácie verejnosti s políciou.

4.1.1        Opatrenia a aktivity v krátkodobom časovom horizonte

 

Priorita 1 :Permanentná identifikácia problémových lokalít v meste.

               V súčasnosti sú to tieto problémové miesta : medzihrádzový priestor pri rieke Váh, zábavné podniky „Metro“, „Šport bar“ a ostatné ako potencionálny problémový priestor, detské ihriská, priestory garáží na Vlčanskej ulici oproti firmy Phobos, Narcisova č. 17, 19 a 21 v Šali – Veča.

 

Cieľ: Priebežná evidencia za účelom optimalizácia vyváženosti razantnejšieho využívania voľného času a klasického využívaním voľného času a na zabezpečenia verejného poriadku v prípade vzniku  problému.

Opatrenie: Príslušníci MsP a vybraní členovia komisie ŽPVP a B pri MsZ a s dobrovoľníkmi budú priebežne vykonávať obhliadky daných miest.

Termín: Priebežne podľa potreby, minimálne však 4x v roku.

Investícia: Čas, dobrá vôľa a výkon povinnosti kompetentných.

Priorita 2 :Riešenie a eliminácia najproblematickejších lokalít v meste.

Cieľ:  Zvýšenie bezpečnosti v meste, eliminácia vzniknutých rozporov.

Opatrenie: Preventívne kontroly - určení členovia komisie ŽPVP a B pri MsZ spoločne s mestskou a štátnou políciou, v reštauračných zariadeniach na diskotékach a v ostatných rizikových miestach, zamerané na opatrenia v oblasti porušovania verejného poriadku a páchania trestných činov mladistvých i dospelých občanov.

Termín: Zostáva v utajení. Bude určený po dohode kompetentných orgánov.

Investícia: V rámci služobných a kompetenčných povinností. Morálne oceňovanie účastníkov akcií.

 

      -  Projekt  „ Oči mesta“ (OM) - cez dotáciu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality – kamerový systém.

Cieľ: Monitorovanie problémových lokalít za pomoci rozšíreného kamerového systému,  včasná identifikácia priestupkov a trestných činov a zabezpečovanie ich riešenia. Zvyšovanie bezpečnosti mesta ich obyvateľov a návštevníkov.

Opatrenie: Zabezpečenie ďalších kamier v rizikových lokalitách a na základe vyhodnocovania situácií, v prípade potreby, realizácia opatrení mestskej polície v súčinnosti so štátnou políciou.

Termín rozšírenia KS: rok 2013 s permanentnou realizáciou projektu.

Investícia: Prostredníctvom podania projektu na Radu vlády SR pre prevenciu kriminality v rámci podpory aktivít v oblasti prevencie kriminality, ktorá poskytuje každoročne dotáciu na jeden projekt až do výšky 66 000,- € - reálny príspevok 80% z dotácie s 20% krytím žiadateľa a realizátora projektu, čo predstavuje z celkovej sumy 13 200,- €. Projekty sa podávajú každý rok vždy do 15. januára.

Priorita 3: Preventívne zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti v meste na základe tvorby a realizácie krátkodobých, ale hlavne strednodobých a dlhodobých preventívnych programov a projektov aj v inštitúciách, ktoré budú zapojené do participácie.

Cieľ: Mobilizácia ľudských zdrojov a posunutie multiinštitucionálnej spolupráce v tejto oblasti na kvalitatívne vyššiu úroveň.

Opatrenie:  Iniciátor miestna samospráva nadväzujúca na projekt realizovaný v predchádzajúcom období „Šaľa – mesto prevencie“. Výzva na tvorbu a realizáciu programov a projektov v kompetencii jednotlivých inštitúcií spolupracujúcich v zmysle tejto Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti“. Evidencia a  kooperácia realizovaných alebo prebiehajúcich projektov a programov, ktoré spracovali napr. školy v rámci svojich Koncepcií prevencie rizikového správania žiakov v školskom prostredí alebo MsP v rámci svojej preventívnej činnosti napr. projekty a programy „Lumiper“. „Priatelia policajti!“,„Zákerná droga!“,„Každý je iný“,„Odpáľ to do vzduchu!“, „A pôjdeš v tom s nami!“,„Bingo za moje peniaze!“,„To musíš vedieť!“,„Na zdravie, ďakujem radšej nie!“,„Kto kradne je zlodej!“,„Správaj sa normálne“. Výtvarné projekty „Mestská polícia očamidetí“ a „Drogy a drogová závislosť“ naďalej realizovať. Ďalej aktivity z oblasti kultúry a kultúrneho života komunity.

Termín:  Priebežne v rámci interného programovania preventívnej činnosti.

Investícia: Vlastné finančné prostriedky získané v rámci rozpočtu alebo požiadaním o grant resp. sponzorsky. Finančné náklady v priemere na 1 projekt alebo program, ktorý je dobre spracovaný, sa môžu pohybovať od 100 €  - 300 až 2 000 €,  v prípade dlhodobých projektov aj viac.

 

-  Projekt „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ ( garant  Komisia ŽPVP a B pri MsZ v Šali),  pre MŠ, ZŠ, SŠ a verejnosť.

Termín:  1x ročne

Investícia: Sponzorsky získané finančné a materiálne prostriedky v sume cca 150 €. Elán a bezpodmienečné zapojenie dobrovoľníkov.

 

-Program „Školy bez drog“  (garant Komisia ŽPVP a B pri MsZ, Spoločný školský úrad, MsP a OOPZ v Šali) – Vyhľadávanie drog za pomoci vycvičených psov. 

Termín: Priebežne. Zostáva utajený.

Investícia: Čas v rámci výkonu služby alebo čas nezištne venovaný dobrovoľníkmi.

- Kampaň nelegálneho predaja alkoholu „BBC (Beer buying campaing)“ zameraná na prevenciu v oblasti dodržiavania zákona o zákaze predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov - garant NOM Slovensko(nezávislá organizácia mladých).

Termín: minimálne 1x, maximálne 2x v roku.

Investícia: Vlastné finančné prostriedky organizácie s príspevkom sponzorov a s pomocou ich zabezpečenia komisiou ŽPVP a B resp. partnerským pracovným tímom (PPT).

       Táto kampaň bude znásobená represívnou aktivitou mestskej polície v spolupráci so štátnou políciou a príslušníkmi vyškolených dobrovoľníkov – vykonávanie kontroly dodržiavania  predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým a mladistvým v pohostinských, reštauračných a zábavných zariadeniach a v prípade ich protiprávneho konania vyvodzovať voči nim postihy.

 

-          V rámci akcie „NTN (nulová tolerancia násilia)“ –večerné resp. nočné kontroly barov a v tomto čase prevádzkovaných (otvorených), zábavných zariadení v meste MsP v súčinnosti so ŠP a ďalšími kompetentnými príslušníkmi.

Termín: Priebežne. Zostáva v utajení.

Investícia: Plánovaný služobný výkon a stým spojené materiálne a finančné výdavky.

-  Aktivita  „Deň polície“ – prezentácia štátnej i mestskej polície občanom mesta.

Osvetovo zameraná akcia na zdôraznenie potreby vzájomnej spolupráce medzi políciou a občanmi v zmysle „polícia občanovi – občan polícii“.

Termín :  1 x ročne

Investícia :  Výkon v rámci služby, výdavky spojené  s prevádzkou prezentujúcich.

4.1.2        Opatrenia a aktivity v strednodobom časovom horizonte

Priorita 1 :  Aktivity zamerané na užšiu spoluprácu s inštitúciami a občanmi mesta.

- „Komunikácia s predsedami a správcami Spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov (SVB a NP) v meste“.

Cieľ:  Aktivizovať predsedov a správcov na ich participovanie na programe a úlohách vyplývajúcich z Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti metódou iniciácie PPT (pracovný partnerský tím), na spoločné pracovné stretnutia a spoločné zabezpečovanie poriadku, ochrany a bezpečnosti bývania všeobecne, ale najmä v  problémových lokalitách (rajónoch) mesta.

Termín: Koniec roka 2013, začiatok roka 2014. Stretnutia podľa potreby.

Investícia: Čas a ochota predstaviteľov spoločenstiev k spolupráci.

-          Program „Ako sme pokročili“ – pravidelné stretnutia s občanmi , miestnymi politikmi, občianskymi združeniami a záujmovými skupinami, mládežníckymi skupinami, dôchodcami ap.

Cieľ:  Informovanie uvedených inštitútov o plnení programu koncepcie a osvetovo-inštrukčná činnosť pre rôzne vekové kategórie o zabezpečovaní bezpečnosti v meste a postupné zapájanie občanov do spolupráce.

Termín:  2013-2014

Investícia: Čas z osobného voľna, drobné výdavky na propagáciu a uskutočnenie stretnutí. Jedno stretnutie cca 50,- €, celkove v roku 4 stretnutia cca 200,- €

Priorita 2 : Vytvorenie občianskych hliadok a ich permanentné skvalitňovanie a rozširovanie monitorovacieho kamerového systému v určených lokalitách mesta a prímestských častí.

- Projekt  KOH - „Konštituovanie občianskych hliadok“.

Cieľ:  Zapojenie občanov – dobrovoľníkov do spolupráce s mestskou políciou. Výpomoc pri monitorovaní a spoločnom zabezpečovaní verejného poriadku v meste a hlavne v rizikových rajónoch v tom aj hliadky na prechodoch označených „pozor škola“ (4 prechody).

Termín: Rok2013 – prípravná fáza (výber, výcvik – teoretická a praktická príprava).

               Rok 2014 -  konkrétna práca hliadky resp. hliadok v teréne (dvojčlenné + príslušník M - polície alebo trojčlenné pripravené pôsobiť samostatne).

Investícia: Finančné zabezpečenie celého procesu tvorby hliadok (materiálne vybavenie, investícia do teoretickej a praktickej prípravy cca 170,- €/osoba x 10 = 1 700,- €  s postupnou distribúciou ďalších dobrovoľníkov podľa potreby.

- „Schránky dôvery“  (SD) -  ako komunikačný kanál medzi mestom a občanom.

Cieľ:  Nainštalovanie SD za účelom zefektívnenie komunikácie mesta a mestskej polície s občanmi.

Termín: Koncom roka 2013 až začiatok roka 2014

Investícia:  Na každý obvod  dve schránky dôvery t. j  6 SD  cca 80,- €/ks =∑ 480,- €

Priorita 3 :  Iniciovanie aktivít zameraných na podporu zdravého spôsob  životného štýlu.

Projekt„ Masový beh – chôdza  aktivita pre Tvoje zdravie“

Cieľ: Zapojenie čo najviac občanov mesta, bez rozdielu na vek, do  pohybovej aktivity – beh a chôdza za účelom podpory vlastného zdravia a socializácie medzi občanmi mesta. Beh alebo chôdza v priestoroch mesta podľa vekových kategórií od malých detí po dôchodcov. Absolvovanie pohybovej aktivity podľa vlastných možností a kondičných schopností.

Termín :  Jeseň - rok 2013 (pilotne).

Investícia : Finančné zabezpečenie celej akcie uskutočňovanej 1 x v roku vo výške cca 300,- € (vecné ceny, ďakovné listy, na pomôcky pre organizátorov). Občerstvenie a iné ponuky zabezpečia v Šali pôsobiace zariadenia.

Priorita 4 :  Prezentácia významných verejných činiteľov a známych osobností mesta v oblasti

prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

-          Projekt  „Úspešní medzi nami“

Cieľ :  Aktivizácia významných osobností z oblasti politickej, spoločenskej a podnikateľskej sféry prostredníctvom osobných brífing stretnutí s mladými ľuďmi a občanmi mesta a aj prostredníctvom sociálnej siete.

Termín :  V priebehu roku 2013 – oslovenie osobností a uzavretie dohody o účasti a naplánovanie harmonogramu.

                       Koncom roku 2013 – realizácia stretnutí vo frekvencii 1 x mesačne.

Investícia :  Zabezpečenie verejných priestorov alebo miestnosti. Propagácia a samotné prevedenie cca 80,- € na stretnutie x 10 = 800,- €. Voľný čas organizátorov a aktérov, dobrá vôľa a odvaha zapojiť sa.

Priorita 5 :  Medializácia koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

v masmediálnych prostriedkoch v regióne.

 

-          Projekt  „Akčné informácie“ (AI)

Cieľ :  Zabezpečenie prieniku informácií k čo najviac občanom mesta o problematike kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste a blízkom regióne. Masmédiá, lokálne a regionálne noviny, RTV a TV Centrál a mestské sociálne siete.

Termín :  V priebehu roku 2013

Investícia :  Bez finančných nákladov. Kryté platbou prevádzky dotknutých – participujúcich subjektov.

4.1.3        Opatrenia a aktivity v dlhodobom časovom horizonte

Priorita 1 :Koncipovanie  dlhodobého projektu tematicky zameraného na prevenciu takej

protispoločenskej činnosti, ktorá regrutuje najviac problémov v spoločenskom

živote občanov mesta.

 

-          Projekt  „Alternatívy“

Cieľ:  Postupné znižovanie a eliminácia dôsledkov pôsobenia protispoločenských aktivít prostredníctvom prevencie, ktorá bude vyjadrená v projekte.

Termín :  Zadanie a príprava projektu , výber poskytovateľa finančného krytia  - rok 2014.

 

          Predloženie projektu so žiadosťou o financie a v prípade úspešnosti  začiatok

                realizácie - rok 2014 – 2015.

Investícia :   Keďže sa bude jednať o dlhodobý projekt predložený ako grant, finančné krytie nebude zabezpečované z rozpočtu mesta.

 

Priorita 2 :  Postupné regulatívne dopĺňanie a vytváranie systemizovaných miest MsP Šaľa.

 

-          Program  SRP - „Systém regulatívnej personalistiky v inštitúcii MsP“.

Cieľ :Zefektívnenie akcieschopnosti mestskej polície v zmysle vyrovnania jej represívnej a preventívnej činnosti. Posilnenie preventívnej zložky formou jej kontrolnej mobility.

Termín :  Postupné personálne obsadzovanie v počte 1 až 4 zamestnancov, z toho do pozície preventívnych operácií 1 - 2 miesta.

       V roku 2014 – obsadenie 1 systemizovaného miesta.

       V roku 2015 – obsadenie 1 systemizovaného miesta.

Investícia : a)Z rozpočtu mesta Šaľa – mzda príslušníka resp. príslušníkov prijatých do MsP.

b) Prostredníctvom grantu – podanie projektu obdobným spôsobom, ako sú prijatí sociálni terénni pracovníci, alebo ich asistenti, čo sú vlastne časovo limitované finančné prostriedky na určitú dobu. Môžu pomôcť v úvodných fázach pri uvádzaní Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti do praxe. Jedná sa o dobrovoľníkov pomáhajúcich mestskej polícii.

Poznámka :  Systém SRP je založený na reagovaní personálneho pohybu v danej inštitúcii podľa aktuálnej potreby, kde hlavným hľadiskom je v tomto prípade vážnosť, rozsah a dopad kriminálnych a iných protispoločenských javov v meste.

4.2    Inštitucionálne a organizačné zabezpečenie

 

Vo všeobecnom ponímaní sa kriminalita odporúča redukovať prostredníctvom dvoch stratégií : presadzovaním práva a sociálnou prevenciou kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Za presadzovanie práva vo veľkej miere zodpovedá polícia. Prevencia kriminality však vyžaduje okrem vlády, oveľa širšiu účasť príslušníkov komunity. Kľúčom bude zaangažovať čo najširšiu verejnosť a príslušné inštitúcie v regióne. Zdôrazňuje sa, že prevencia kriminality nie je o jednom orgáne alebo organizácii konajúcej na vlastnú päsť. Je nevyhnutné, aby niekoľko skupín pracovalo spoločne v partnerstve. S takýmito partnerstvami koncepcia počíta. Bude ich potrebné vytvoriť alebo doformovať a potom udržať. V tomto procese bude potrebné zabezpečiť dobré vedenie a koordináciu, trvalú zaangažovanosť a kontakt s komunitou. Všetky organizácie, ktoré môžu ovplyvniť procesy v tejto oblasti, sa musia zúčastniť na projektoch a participovať na koncepcii, aby sa komunita stala bezpečnejšou. Partnerstvá sú kľúčom k tomu, aby takéto multiodvetvové postupy existovali. Existuje päť podstatných členov akéhokoľvek partnerstva a ak ktorýkoľvek z nich chýba, bude chýbať aj rozhodujúca časť informácií, zdrojov a činností v riešení kriminality a inej protispoločenskej činnosti v danom regióne.  V našom meste budú do koncepcie prevencie zaktivizovaní títo partneri v tzv. dvojvrstvovej štruktúre, ktorá bude rozlišovať bežných a výkonných členov.

1.Samotná miestna samospráva v úzkej spolupráci s regionálnou štátnou správou.

2. Mestská polícia  v úzkej spolupráci so štátnou políciou – Policajným zborom.

3.Rezorty – justícia, sociálna starostlivosť, zdravotníctvo, školstvo na miestnej

 a okresnej  úrovni.

4.Občianska spoločnosť.

5.Podnikateľská sféra.

Úlohou výkonných členov bude zapájať aj ďalšie inštitúcie do prevencie kriminality vrátane vytvárania tlaku na inštitúcie, ktoré nevyužívajú svoj potenciál na znižovanie kriminality. V každom prípade koncepcia počíta v strategických preventívnych postupoch a aktivitách participáciu aj mimovládnych organizácií, občianskych združení, škôl, ktoré majú už vlastné koncepcie prevencie rizikového správania žiakov v školskom prostredí a môžu takto zásadným spôsobom zohrať dôležitú úlohu v stratégii prevencie. Ďalej cirkvi, podnikateľská sféra, rôzne športové skupiny, združenia obyvateľov ap. Z tohto vyplýva úloha mesta resp. zastupiteľstva, jeho uznesením vytvoriť partnerský pracovný tím, ako formálnu štruktúru, ktorá bude koordinovať a spolupracovať na aktivitách zameraných na prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v regióne Šaľa. Okrem tohto tímu bude potrebné stanoviť v mestskom úrade koordinátora prevencie, ktorý môže byť aj členom pracovného tímu, aby viedol agendu partnerstva. Túto službu môže zabezpečovať aj niektoré už existujúce oddelenie miestnej samosprávy. Významnú úlohu v tomto smere bude mať Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ v Šali.

4.3    Materiálno-technické prípadne finančné zabezpečenie koncepcie

Významným ukazovateľom takto spracovanej, predloženej a v budúcnosti aj realizovanej Koncepcie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v regióne Šaľa na obdobie rokov 2013 až 2017 je skutočnosť, že je viac náročná na investíciu v oblasti ľudských zdrojov a ich nezištných a principiálnych  postojov a prístupov než na reálne finančnú investíciu zabezpečenia tejto koncepcie. Je dôkazom, že dobrá stratégia  prevencie je lacnejšia než represia alebo „pracné“ odstraňovanie následkov spôsobených kriminalitou alebo inou protispoločenskou činnosťou. Preto prevažná časť plnenia úloh bude zabezpečovaná s už existujúcim materiálno technickým vybavením participujúcich subjektov. Ďalším dôležitým prvkom bude vytvorenie 2 – 3 člennej faundraisingovej skupiny, ktorá bude mať za úlohu získať finančnú podporu koncepcie u sponzorov a donorov, hlavne v prvých rokoch jej realizácie. Ďalšie potrebné finančné zdroje budú zabezpečené predkladaním  dobre spracovaných preventívnych programov a projektov  inštitúciám, ktoré takéto financie poskytujú. Samozrejme, že bude potrebná investícia aj z rozpočtových  zdrojov samotného mesta podľa jeho finančných možností, a to hlavne v neskoršom období. Keďže predložená koncepcia má aj flexibilný  obsahový charakter, práve táto oblasť finančného zabezpečenia bude v ďalších rokoch upresňovaná. Zároveň je možné garantovať minimálne finančné náklady a to aj už z vyššie uvedených dôvodov.

Prehľad finančného zabezpečenia zo strany mesta Šaľa. Investícia v :

 

1)      Krátkodobý časový horizont (rok 2013)  -   350 € + 20% na projekt

2)      Strednodobý časový horizont (rok 2014 - 2015)    - 4 830 €

3)      Dlhodobý časový horizont  (do roku 2017)            -  2 700 €

 

Celkove za obdobie  r. 2013 – 2017         - 7 880,- €  (+20 % v prípade podania  

                 žiadosti o poskytnutie dotácie  vypočítané z požadovanej sumy).

Viď  rozpis zo str. 13 – 18

 

Alternatívne prerozdelenie vyčlenených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta:

1)      Prerozdeliť na jednotlivé odbory a tie financujú kompetentné aktivity.

2)      Sústredenie vyčlenených financií pod garanciu jedného úseku zodpovedajúceho za finančné krytie aktivít v rámci Koncepcie prevencie.

 

4.4Evaluácia, monitorovanie,  priebežné dopĺňanie a aktualizovanie obsahu koncepcie

Je potrebné pripomenúť, že prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti nie je exaktná veda. Nikdy nebudeme mať istotu, že sme si zvolili v našej koncepcii prevencie tie správne riešenia, ale netreba upadať do skepsy len preto, že si budeme nahovárať a myslieť si, že sa nemôžeme dopustiť chyby. Monitorovanie a priebežná evaluácia je nevyhnutná hneď v počiatočných fázach realizácie koncepcie tak, aby sme mohli zhodnocovať, či uvedené stratégie plnia svoj cieľ a hlavne zistiť akúkoľvek ekonomickú efektívnosť. Ďalej zhodnotiť či sa zmenila verejná mienka a tiež rozvíjať pochopenie úspešných a dobrých praktických postupov. Každý program, projekt a každú aktivitu bude potrebné monitorovať a hodnotiť samostatne a v konečnom dôsledku využiť všetky tieto poučenia na zlepšenie stratégie v uvedenej koncepcii.  Samozrejme, že rozlišujeme medzi monitorovaním a vyhodnocovaním (evaluáciou). Monitorovanie je kontinuálny proces zameraný na kontrolu činností v rámci projektu – týmto získavame tzv. projektové výstupy. Vyhodnocovanie projektu, programu alebo celej koncepcie sa robí po ich skončení a je zamerané na to, ako sme naše zámery vykonali a s akým výsledkom (efektom). K našim zámerom napr. patrí vytvorenie bezpečnejšej komunity, zníženie strachu z kriminality v určitých štvrtiach mesta, zníženie majetkovej trestnej činnosti vo všeobecnosti, zníženie dopadu kriminality na ohrozené skupiny ap. K špecifickým zámerom patrí napr. zníženie vlámaní do odstavených momentálne nefunkčných objektov, zabezpečenie funkčnosti hliadok a pomocných občianskych hliadok, nabádanie obyvateľov, aby hlásili násilia páchané v komunite ap. Realizátorom monitorovania i vyhodnocovania v rámci interného postupu bude zabezpečovať partnerský pracovný tím a z neho vyčlenená kontrolná sekcia. Ďalším vnútorným kontrolným subjektom budú členovia Komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ . Externý odborný dohľad, monitoring a kontrola odbornej garancie všetkých postupov v koncepcii prevencie zabezpečí Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali. Indikátormi na vyhodnocovanie účinnosti programov, projektov, aktivít a koncepcie ako takej budú :

► miera kriminality v našom meste,

► úroveň strachu alebo pocit bezpečnosti medzi obyvateľmi,

► úroveň chápania bezpečnosti v meste širokou verejnosťou,

► rozsah zaangažovanosti mládeže do miestnych aktivít alebo aktivít školy pre

mesto,

► množstvo a typ mediálneho spravodajstva,

► počet obyvateľov zapojených do aktivít v rámci prevencie i celkovo aktivít rozvoja

komunity v tejto oblasti,

► rozsah interakcie obyvateľov – citu pre komunitu,

► úroveň informovanosti o koncepcii prevencie kriminality a jej výstupov v rámci

mesta a jeho blízkeho okolia,

► úroveň účasti na projektoch, programoch prevencie kriminality,

► úroveň informovanosti o policajných službách  v meste a spokojnosti s nimi,

► stupeň čistoty a údržby životného prostredia v meste,

► rozsah vandalizmu a „divokých“ grafitov

► rozsah opatrení na zvýšenie odolnosti cieľového objektu napr. počet poplašných

zariadení proti vlámaniu, kamerový systém na bytových domoch ap.

► počet volaní o poskytnutie policajnej služby (mestská i štátna polícia),

► okruh a rôznorodosť užívateľov rizikových štvrtí mesta – evidencia

► využitie prieskumov verejnej mienky realizované počas spoločenských mítingov

 • organizovaných rôznymi organizáciami alebo o cieľových skupinách

► počet otázok, informácií, odkazov a doporučení od občanov mesta

prostredníctvom „schránok dôvery“.

 

Uvedené indikátory efektivity nám budú poskytovať informácie o tom, ako dobre bola koncepcia pripravená a priebežne realizovaná.

5        Záver  

Vychádzajme v ústrety potrebám ľudí a motivujme ich k ešte užšej spolupráci na veciach verejných. Oboznamujme občanov o postupoch a odzrkadľujme v koncepcii to, čo považujú občania za priority. V mestách, kde boli takéto koncepcie schválené, je potvrdením toho, že kriminalita a iné protispoločenské javy sú v centre záujmu ľudí, ktorí tam žijú. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti stanovuje základ týchto priorít, ktorým bude potrebné sa venovať. Sú to bezpochyby potreby komunity v rozvoji svojho mesta. Pretváranie komunity na bezpečnejšiu bude znamenať kombináciu úsilia tých, čo presadzujú právo, s úsilím tých, ktorí bránia ľuďom dostať sa do rozporu so zákonom. Prevencia kriminality zahrňuje reagovanie na niekoľko prioritných problémov pri použití multiinštitucionálnych programov. Tieto programy sú zamerané na riešenie príčin konkrétnych problémov kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Takéto programy a projekty majú tiež presadzovať zákony a zabezpečovať, aby sa poriadok udržiaval v každodenných činnostiach komunity a znižoval sa tak strach občanov z kriminality a inej protispoločenskej činnosti niektorých jedincov v spoločnosti (voľne parafrázované z „Príručky komunitnej prevencie kriminality“ od autorov S. Liebermannová a kol., 2003).

V závere pripomíname, že predkladáme Koncepciu prevencie, čo zároveň zaväzuje permanentne zdôrazňovať dôležitosť prepojenia prevencie s represiou a ich vzájomnú vyváženosť.

Neoddeliteľnou súčasťou koncepcie bude projekt „Alternatívy“, ktorý bude mať z hľadiska časového horizontu charakter dlhodobého preventívneho programu.

Spracovateľský tím menovaný primátorom mesta:

RSDr. Peter  Gomboš  -  predseda komisie Životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pri MsZ

PhDr. Marián Šperka -   riaditeľ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Šali a člen komisie ŽPVP a B pri MsZ

por.  Ján Komjáthy - Mestská polícia

Mgr. Miriam  Žigová - koordinátorka prevencie DZ v ZŠ Bernolákova, Šaľa - Veča

Ing. Aneta Šebeňová- koordinátorka prevencie DZ v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa

Mgr. Mária Bujdáková- koordinátorka prevencie DZ Gymnázium J. Fándlyho, Šaľa

Externí konzultanti :

Pplk. Mgr. Ladislav Papp     - zástupca riaditeľa OR PZ v Šali

Kpt. Mgr. Peter Krokavec    - náčelník MsP v Šali