Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.10.2015 - 09:49  //  aktualizácia: 30.10.2015 - 09:53  //  zobrazené: 619

Koľko reklamných stavieb ( pred účinnosťou novely stavebného zákona do 02. 01. 2015

číslo: I27/2015

Požadované informácie:

1. Koľko  reklamných  stavieb ( pred  účinnosťou novely stavebného zákona do 02. 01. 2015
označované ako informačné, reklamne, propagačné zariadenia) do 1,2 m2 sa nachádza
v meste na stĺpoch verejného osvetlenia alebo na pozemkoch vo vlastníctve mesta?
2. Aký má mesto celkový ročný príjem za roky 2012, 2013 a 2014 z prenájmu stĺpov verejného osvetlenia a pozemkov vo vlastníctve mesta pre umiestenie reklamných stavieb do 1,2 m2?
3. Aký je ročný nájom za umiestnenie reklamnej stavby do 1,2 m2 na stĺpe verejného osvetlenia?
4. Aký je konkrétny postup, ktorý je potrebné dodržať pri umiestňovaní reklamných stavieb do 1,2 m2 na stĺpy verejného osvetlenia?
5. Aký je konkrétny postup, ktorý je potrebné dodržať pri umiestňovaní reklamných stavieb do 1, 2 m2 na pozemkoch vo vlastníctve mesta?
6. Zoznam reklamných stavieb do 1,2 m2 umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia
s uvedením počtu tabúľ a názvu vlastníkov tabúľ.


Sprístupnené informácie:

1. K 02. 01. 2015 mesto eviduje daň za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia informačného, reklamného a propagačného  zariadenia na území mesta  v počte 6 ks  predmetných zariadení.
2. Ročný príjem z dane za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia informačného, reklamného a propagačného zariadenia za roky:
rok  2012   6 248,45 €
      rok  2013 10 755,70 €
      rok 2014       502,90 €

V roku 2014 bol realizovaný projekt Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa –
prvá etapa, ktorý bol realizovaný z fondov EÚ a SR,  preto neboli od  roku 2014 reklamy
na stĺpoch verejného osvetlenia povoľované ( na stĺpoch verejného osvetlenia, ktoré boli do projektu zahrnuté -  nemôže mať mesto 5 rokov príjmy z reklám na dotknutých stĺpoch verejného osvetlenia). Druhá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia by sa mala realizovať do konca roku 2015.

3. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia informačného, reklamného a propagačného  zariadenia na území mesta je určená vo  VZN č. 19/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady § 7 na území nasledovne:
        v I. kategórii                           0,30 EUR
        v II. kategórii                          0,25 EUR
        v III. kategórii                         0,20 EUR

Verejnosti prístupné pozemky sa delia na účely určenia sadzby dane za užívanie verejného priestranstva do týchto kategórií:


I. kategória:  Hlavná ul.,   Ul. P. Pázmaňa,  Nám. Sv. Trojice,  Nešporova ul.,  Ul. SNP,
                           Budovateľská ul., Vlčanská ul., Štúrova ul., Nemocničná ul., Dolná ul.,
                           Kráľovská ul.,         
II. kategória: Mestská časť Veča – Nitrianska ul.,  Ul. Fr. Kráľa,  Hollého ul.,  Lúčna ul.,
                            Cintorínska ul., Ul. gen. L. Svobodu, Pribinovo námestie,
      III. kategória:  ostatné

Ročná daň za užívanie verejného priestranstva záleží od výmery reklamného zariadenia, sadzby dane  a počtu dní, pričom daň za užívanie vereného priestranstva sa vypočíta nasledovne: Výmera x počet dní x sadzba podľa hore uvedenej kategórie.

K bodom č. 4 a č. 5:
Daňovník podá žiadosť  o užívaní verejného priestranstva za účelom umiestnenia reklamného zariadenia.

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

a. meno a priezvisko daňovníka, resp. obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby,
b. adresa trvalého pobytu, resp. sídlo daňovníka,
c. rodné číslo, resp. IČO daňovníka,
d. miesto užívania verejného priestranstva,
e. rozsah užívania verejného priestranstva v m2,
f. obdobie užívania verejného priestranstva,
g. účel užívania verejného priestranstva.

Mestský úrad posúdi žiadosť a vydá k predmetnej veci rozhodnutie.

6. Zoznam reklamných zariadení, za ktoré bola vyrubená  daň  za užívanie verejného priestranstva za účelom umiestnenia informačného, reklamného a  propagačného zariadenia k 19. 10. 2015:

Názov vlastníka reklamného zariadenia

Počet reklamných zariadení

Dubis Tibor - Palivá

1

MultiMedia s.r.o.

1

MTM PLAST, s.r.o.

1

Molnárová Jarmila - Ateliér Sposapiu

1

Molnárová Jarmila - Ateliér Sposapiu

1

BAUKER s.r.o.

1