Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 10:49  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 10:51  //  zobrazené: 1227

Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia hovorcu?

číslo: I38/2017

Požadované informácie:
1. Kedy (v ktorom roku) vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia hovorcu?
2. Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie?
3. Kedy vzniklo vo Vašej inštitúcii tlačové, resp. komunikačné oddelenie?
4. Kedy vznikla vo Vašej inštitúcii pozícia riaditeľa komunikačného, resp. tlačového odboru?
5. Prosím o zaslanie menného zoznamu hovorcov a riaditeľov komunikačných odborov
a presné roky, kedy vo Vašej spoločnosti pôsobili od zriadenia tejto pozície až do súčasnosti.
6. Koľko osôb je v súčasnosti zamestnaných na komunikačnom, resp. tlačovom/mediálnom odbore?
7. Aké kritériá musí spĺňať osoba hovorcu pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku,
v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti.
8. Aké kritériá musí spĺňať osoba zamestnaná na pozícii tlačový tajomník/komunikačný manažér/osoba zodpovedná za styk s médiami/referent komunikácie, resp. všetky osoby zamestnané na tlačovom a komunikačnom odbore, a riaditeľ tlačového/komunikačného odboru pri prijatí do zamestnania (vzdelanie, znalosť jazykov, prax, osobnostné a povahové predpoklady)? Máte zamestnaneckú príručku, v ktorej sú tieto kritériá uvedené? Ak áno, prosím o zaslanie písomnej kópie tejto časti.
9. Je možné aspoň približne zhrnúť, koľko novinárskych otázok dostane komunikačný odbor za určité časové obdobie (deň, týždeň, mesiac, rok)?
10. Ak nie je hovorca/mediálny pracovník zamestnancom komunikačného odboru, pod aký odbor je zaradený?


Sprístupnené informácie:

K bodom č. 1 a č. 2:
Pozíciu referenta komunikácie obsadilo mesto počas funkčného obdobia súčasného primátora mesta Mgr. Jozefa Belického (zvolený za primátora v novembri 2014)
od 1. augusta 2015. Do tohto obdobia zabezpečovalo mesto uvedené činnosti prostredníctvom zamestnancov, ktorí mali aj uvedené činnosti v pracovnej náplni.
3. Samostatné komunikačné oddelenie na Mestskom úrade v Šali nie je. Referent komunikácie pôsobí v rámci Kancelárie primátora MsÚ Šaľa. Referát komunikácie je obsadený jedným zamestnancom, referentom komunikácie, ktorý zabezpečuje okrem zverejňovania článkov a informácií aj komunikáciu s verejnosťou a médiami.

4. Mesto Šaľa nemá vytvorenú pracovnú pozíciu riaditeľa komunikačného, resp. tlačového odboru.

5. Od 1. augusta 2015 – súčasnosť – Mgr. Erika Kollerová, referent pre komunikáciu,
od 15. júla 2016 do 31. augusta 2017 – Mgr. Alexandra Szabová (zastupovanie Mgr. Eriky Kollerovej počas materskej dovolenky na pozícii referent pre komunikáciu),
od 01. 01. 2007 do 04. 12. 2014 – Ing. Jozef Mečiar – zástupca primátora,
od 20. 11. 2000 do 31. 05. 2007 - Ing. Eliška Vargová – samostatná odborná referentka marketingu a komunikácie.

6. Na Mestskom úrade v Šali pôsobí jeden referent komunikácie.
K bodom č. 7 a č. 8:
Od uchádzača na pozíciu referent pre komunikáciu sa očakáva vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa, vítaný je odbor masmediálne štúdiá, žurnalistika, marketingová komunikácia, slovenský jazyk a podobne. Mesto nemá vypracovanú zamestnaneckú príručku. Ďalej je vítaná odborná prax – prax v médiách alebo prax s komunikáciou s médiami a verejnosťou. Ďalšie predpoklady pre uchádzača na pozíciu referent pre komunikáciu: prehľad o udalostiach v meste Šaľa, prehľad o fungovaní samosprávy, záujem o komunálnu politiku, schopnosť zaobstarať si, získať a spracovať informácie najmä spravodajského charakteru, ovládanie štylistiky a pravopisu, samostatnosť, zodpovednosť, kreativita.
9. Náplňou práce referenta komunikácie je:
- komunikácia s verejnosťou na dennej báze cez webovú stránku mesta – mesačne teda napíše a vydá približne 20 článkov (väčšina má spravodajský charakter – informácie sa väčšinou týkajú rekonštrukcie miestnych komunikácií, opravy budov, investícií mesta v oblasti dopravy, úpravy zelene v meste, odpadového hospodárstva, slávnostných prijatí Šaľanov na mestskom úrade s výnimočnými výsledkami v rôznych oblastiach života);
- komunikácia s verejnosťou cez sociálnu sieť, pravidelné poskytovanie odpovedí (na sociálnej sieti je založená skupina s názvom Mesto Šaľa, cez ktorú sa Šaľania s dennou pravidelnosťou hlásia svojimi pripomienkami, otázkami a referent komunikácie im poskytuje odpovede, resp. posúva podnety obyvateľov kompetentným zamestnancom MsÚ);
- komunikácia s miestnymi, regionálnymi a celoslovenskými médiami – poskytovanie oficiálnych stanovísk mesta Šaľa (v regióne funguje jedna regionálna televízia, jeden týždenník, jeden mesačník, jeden dvojmesačník a niekoľko internetových médií, ktorým referent komunikácie poskytuje informácie na dennej báze a poskytuje vyjadrenie približne 2x do týždňa);
- príprava tlačových správ a ich zasielanie tlačovým agentúram a médiám;
- účasť na podujatiach organizovaných mestom a následné písanie článkov a zverejňovanie fotografií z podujatia na webovej stránke mesta;
- účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, zabezpečenie online prenosu v písanej podobe, v podobe rýchlych krátkych správ;
- plánovanie a príprava propagačných predmetov mesta Šaľa s erbom mesta (hrnčeky, tričká, perá, brožúra a pod.);
10. Referent komunikácie je zaradený pod Kanceláriu primátora MsÚ Šaľa.