Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 13.09.2021 - 08:06  //  aktualizácia: 13.09.2021 - 08:09  //  zobrazené: 108

Kedy bude zverejnený zvukový záznam z júnového zastupiteľstva?

číslo: I34/2021

Požadované informácie:

 

 1. Kedy bude zverejnený zvukový záznam z júnového zastupiteľstva?
 2. Aká je aktuálna situácia ohľadom obchvatu?
 3. Bude v niektorom budúcom kroku potrebný (záväzný) súhlas/rozhodnutie mestského zastupiteľstva s vybudovaním spaľovne (niekedy nepresne označovanej ako "centrum cirkulárnej ekonomiky") v katastri mesta Šaľa?
 4. Informácie ohľadom technických služieb mesta Šaľa, mestského podniku, ktorý skončil v minulosti v likvidácii?

a) počet zamestnancov v roku 2000 či 2001,

b) aké oblasti činnosti/podnikania mali technické služby na starosti okolo roku 2000

c) s akým koncoročným výsledkom (aký zisk/strata) skončilo hospodárenie technických
služieb v jednotlivých rokoch 2000-2004.

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Zvukový záznam z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 24. 06. 2021 bol na stránke mesta zverejnený dňa 12. 07. 2021.
 2. Slovenská správa ciest zrušila verejné obstarávanie na obchvat mesta Šaľa. Slovenskej správe ciest bolo v priebehu procesu vyhodnotenia ponúk v rámci verejnej súťaže doručené rozhodnutie Riadiaceho výboru prioritných osí 1 až 6 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, a to na základe hlasovania členov riadiaceho výboru, ktorý na svojom zasadnutí rozhodol, že Národný projekt I/75 Šaľa obchvat, vyraďuje zo zoznamu národných projektov OPII, čoho dôsledkom je strata finančného krytia uvedenej zákazky. Slovenská správa ciest sa teda bude uchádzať o finančný príspevok pre projekt obchvatu Šaľa z OP Slovensko v horizonte roku 2022. Viac informácií ako mesto zatiaľ nemáme.
 3. Teraz prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie, výsledkom ktorého je záverečné stanovisko, v ktorom príslušný orgán uvedie či s realizáciou navrhovanej činnosti súhlasí alebo nesúhlasí a za akých podmienok. Záverečné stanovisko je rozhodnutie, ktoré je záväzné pre ďalšie povoľovacie konanie.

Ak bude stanovisko súhlasné môže navrhovateľ  podať návrh na začatie povoľovacieho konania. V povoľovacom  konaní mestské zastupiteľstvo nedáva žiadny súhlas  ani rozhodnutie.

 1. b) Oblasť činností Recykla, s. r. o. (od 12. 12. 1994 do 12. 03. 2001) a Mestský podnik
       služieb Šaľa, s. r. o. (od 13. 03. 2001 do 05. 05. 2005):
 • správa a prevádzkovanie mestských trhovísk,
 • starostlivosť o mestskú zeleň,
 • starostlivosť o čistotu a poriadok v meste,
 • údržba miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zimnej údržby,
 • správa a prevádzkovanie športových objektov (mestská športová hala, zimný štadión),
 • správa majetku mesta Šaľa,
 • správa mestských cintorínov a výkon komplexných pohrebných služieb,
 • služby mechanizmami a nákladná doprava,
 • predaj motorovej nafty,
 • správa a údržba verejného osvetlenia,
 • prenájom kancelárskych, dielenských a skladových priestorov,
 • skládkovanie a recykláciu stavebných a biologických odpadov,
 • drobné stavebné práce, práce zámočnícke, inštalatérske, klampiarske a stolárske,
 • propagačné a aranžérske práce,
 • záhradnícke práce a služby podporené oživeným skleníkovým hospodárstvom,
 • upratovačské práce pre mestské organizácie a neskôr i pre verejnosť.

 

Rozhodnutie o nesprístupnení informácie v bode č. 4 písm. a) a c).

Prílohy

Rozhodnutie k 34

(pdf - 126.52 kB)