Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 22.01.2018 - 14:25  //  aktualizácia: 22.01.2018 - 14:29  //  zobrazené: 580

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018

P O Z V Á N K A


V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018,

ktoré sa uskutoční 1. februára 2018 o 14.00 h. v priestoroch Spoločenského domu Veča,
ul. Nitrianska 1766/24, Šaľa-Veča s nasledovným programom:


Časť I.

1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek

Časť II. Interpelácie poslancov

Časť III. Predkladané materiály

A. Informačné materiály a správy


1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017 - materiál číslo A 1/1/2018
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017 - materiál číslo A 3/1/2018
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

Nie sú predmetom rokovania.

C. Hospodárenie mesta

1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 1/1/2018
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO

D. Majetkové záležitosti

1. Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

2. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

3. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa - materiál číslo D 4/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta - materiál číslo D 5/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68) - materiál číslo D 6/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56) - materiál číslo
D 7/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
8. Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania - materiál číslo D 8/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

9. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov - materiál číslo D 9/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

10. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo
D 10/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

11. Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa - materiál číslo D 11/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

12. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a  podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 12/1/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM

E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.

F. Právne záležitosti

1. Zmluva o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,
ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“ - materiál číslo F 1/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

2. Zmluva o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

3. Zmluva o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej hale v Šali“ - materiál číslo F 3/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

4. Zmluva o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo F 4/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

5. Zmluva č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory
č. Z-S-2017-000168-00 - materiál číslo F 5/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

6. Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora
č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“ - materiál číslo F 6/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

7. Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - materiál číslo F 7/1/2018
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM

G. Vystúpenia verejnosti

H. Rôzne


1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda zo siete škôl a školských zariadení - materiál číslo H 1/1/2018
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ 

Časť IV. Ukončenie

 Mgr. Jozef Belický v. r.

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS

 

Prílohy

Materiály

(zip - 26.61 MB)