Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.02.2015 - 21:56  //  aktualizácia: 12.02.2015 - 21:58  //  zobrazené: 1467

K problematike špinavej vody, ktorá tečie v domácnostiach obyvateľov mesta

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Vec

Odpovede na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2015, ktoré sa konalo dňa 29. januára 2015

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 29. 01. 2015, ste predniesli interpelácie:

„K problematike špinavej vody, ktorá tečie v domácnostiach obyvateľov mesta, či mesto nepoverí niekoho, kto by sa touto problematikou zaoberal, aká je ochota mesta v tomto pomôcť; že by rád dostal informáciu, na ktorých zasadnutiach mestského zastupiteľstva sa o tejto problematike hovorilo, ako mesto riešilo tento problém a aký bol výsledok; či je mesto ako akcionár ochotné pomôcť pri riešení tohto problému a či poverí nejakého pracovníka jeho riešením.“

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujem Vám nasledovné:

V súlade s § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len zákon) je prevádzkovateľ verejného vodovodu povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu verejného vodovodu. Podľa § 10 ods. 2 zákona musia byť verejné vodovody chránené proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.

Rekonštrukcia a obnova verejného vodovodu prebieha v súlade s plánom na obnovu verejného vodovodu (§ 15 ods. 1 písm. b zákona). Plán obnovy verejného vodovodu sa vypracováva na dlhšie obdobie (najmenej na 10 rokov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní (ďalej len vyhláška).

V súčasnosti platnom pláne obnovy verejného vodovodu sa neuvažovalo s rekonštrukciou verejného vodovodu v Šali. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. má na základe uvedeného plánu obnovy verejného vodovodu uskutočniť rekonštrukčné práce v obciach, v ktorých sa dlhodobo vyskytujú nedostatky v kvalite vody v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Levice, Nové Zámky a Zlaté Moravce.

Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť, aby verejné vodovody spĺňali technické požiadavky. Podľa § 38 ods. 3 a ods. 4 zákona kontrolu technického a technologického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácii zabezpečuje okresný úrad v sídle kraja, ako aj dohľad a kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Mesto Šaľa je jedným z akcionárov v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., vlastní 139 325 akcií v nominálnej hodnote 33,19 Eur, čo predstavuje 2,689%-ný podiel na základnom imaní akciovej spoločnosti, prevod akcií sa uskutočnil dňa 18. 12. 2003. Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú predstavenstvo a dozorná rada. Ako v predstavenstve, tak aj v dozornej rade sú členmi primátori miest a starostovia obcí.

Mesto Šaľa t.č. nemá zástupcu ani v predstavenstve ani v dozornej rade (svojho zástupcu má napr.: Sereď, Galanta, Močenok, Neded a ďalší).

Vzhľadom na nové volebné obdobie budú tieto orgány spoločnosti doplňované novými členmi na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti (predpoklad v mesiaci 06/2015).

V prípade zvolenia zástupcu mesta Šaľa do orgánov spoločností bude zvolený zástupca tlmočiť a riešiť problémy mesta Šaľa a jej obyvateľov cez orgány akciovej spoločnosti (na ich zasadnutí).