Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 20.12.2011 - 11:29  //  aktualizácia: 20.12.2011 - 11:31  //  zobrazené: 2497

K organizácii obstarávania

číslo: I37/2011

Požadované informácie:
A. k organizácii obstarávania
1. Vykonáva obstarávanie tovarov uvedených v bodoch B.1. až  B.3. pre svoju potrebu mesto Šaľa?
2. Vykonáva obstarávanie tovarov uvedených v bodoch B.1. až B.3. pre mesto Šaľa iný subjekt (nadriadená zložka, správcovská spoločnosť ...)? Ak áno uveďte názov, adresu a IČO.
3. Vykonáva mesto Šaľa centrálne obstarávanie tovarov, uvedených v bode B.1. až B.3. pre iné subjekty (podriadené zložky a pod.)? Ak áno uveďte ktoré.

B. k jednotlivým skupinám tovarov
1. Kancelárske potreby
a) Kto je v súčasnosti dodávateľom kancelárskych potrieb pre mesto Šaľa?(uveďte názov, adresu, IČO).
b) Kedy bol urobený posledný výber dodávateľa a aký postup verejného obstarávania sa použil?
c) Ktoré spoločnosti boli v rámci posledného verejného obstarávania oslovené, alebo ktoré si vyzdvihli súťažné podklady?
d) Ktoré spoločnosti a s akými kritériami hodnotenia odovzdali súťažné návrhy (zápisnica z verejného alebo neverejného otvárania obálok, alebo výsledný protokol z aukcie v prípade, že sa obstarávalo e - aukciou a pod...)?
e) V súčasnosti platná zmluva s dodávateľom kancelárskych potrieb, vrátane príloh a dodatkov.
f) Aká je celková suma v EUR vynaložená v roku 2010 na nákup kancelárskych potrieb?
2. Tonery
a) Kto je v súčasnosti dodávateľom tonerov pre mesto Šaľa? (uveďte názov, adresu, IČO).
b) Kedy bol urobený posledný výber dodávateľa a aký postup verejného obstarávania sa použil?
c) Ktoré spoločnosti boli v rámci posledného verejného obstarávania oslovené, alebo ktoré si vyzdvihli súťažné podklady?
d) Ktoré spoločnosti a s akými kritériami hodnotenia odovzdali súťažné návrhy (zápisnica z verejného alebo neverejného otvárania obálok, alebo výsledný protokol z aukcie v prípade, že sa obstarávalo e - aukciou a pod...)?
e) V súčasnosti  platná zmluva s dodávateľom tonerov vrátane príloh a dodatkov.
f) Nakupujete tonery originálne/kompatibilné/repasované?
g) Aká je celková suma v EUR vynaložená v roku 2010 na nákup tonerov podľa kategórií v bode 2.f).
3. Kancelársky papier
a) Kto je v súčasnosti dodávateľom kancelárskeho papiera pre mesto Šaľa? (uveďte názov, adresu, IČO).
b) Kedy bol urobený posledný výber dodávateľa a aký postup verejného obstarávania sa použil?
c) Ktoré spoločnosti boli v rámci posledného verejného obstarávania oslovené, alebo ktoré si vyzdvihli súťažné podklady?
d) Ktoré spoločnosti a s akými kritériami hodnotenia odovzdali súťažné návrhy (zápisnica z verejného alebo neverejného otvárania obálok, alebo výsledný protokol z aukcie v prípade, že sa obstarávalo e-aukciou a pod...)?
e) V súčasnosti platná zmluva s dodávateľom kancelárskeho papiera vrátane príloh a dodatkov.
f) Aká je celková suma v Eur vynaložená v roku 2010 na nákup kancelárskeho papiera formátu A4 a formátu A3.

Sprístupnené informácie:

K bodu A.1. :  Áno.

K bodu A.2.: Nie.

K bodu A.3.: Nie.

K bodom B.1.a) a B.3.a):
V súčasnosti dodávateľom kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera je Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01  Lučenec, IČO: 32627211.

K bodom B.1.b) a B.3.b):
Posledný výber dodávateľa bol v júli – auguste 2011, použitý postup verejného obstarávania  – podprahová zákazka.

K bodom B.1.c), B.2.c) a B.3.c):
Zoznam záujemcov, ktorým sa poskytli súťažné podklady
Predmet zákazky:        tovar: „Nákup kancelárskeho materiálu“
Zákazka: verejná súťaž – podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky

P.č. 
Názov (obchodné
meno záujemcu) Sídlo (miesto
podnikania)
záujemcu
1. ŠEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09  Bratislava
2. Astas s.r.o. Poštová 917, 924 01  Galanta
3. Connect Jas 937/6, 924 01  Galanta
4. JURIGA spol. s r.o. Gercenova 3, 851 01  Bratislava 5
5. Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01  Zvolen
6. DAFFER s.r.o. Včelárska 1, 971 01  Prievidza
7. TSV Papier Horná 36, 974 01  Banská Bystrica
8. TIMI-INTO s.r.o. Hodská 1644/69, 924 01  Galanta
9. KANEX Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 3/A, 831 04  Bratislava
10. LEI MEDIA, spol. s r.o. Horná 13, 974 01  Banská Bystrica
11. IPOS – kancelárske potreby spol. s r.o. Kubačova 1, 831 06  Bratislava
12. 3p plus s.r.o. Fučíkova 462, 925 21  Sládkovičovo
13. versity, a.s. Einsteinova 24, 851 01  Bratislava
14. KRPA Slovakia spol. s r.o. Hrabové 299, 014 01  Bytča
K bodom B.1.d), B.2.d)  a B.3.d):
Nemali sme súťaž návrhov, ale obstarávalo sa elektronickou aukciou. Fotokópia súhrnného protokolu aukcie zo dňa 10. 08. 2011 – 6 strán formátu A4.

K bodom B.1.e), B.2.e) a B.3.e):
Kúpna zmluva číslo 392/2011 zo dňa 31. 08. 2011 – fotokópia – 4 strany formátu A4.

K bodu B.1.f):
Nákup kancelárskych potrieb v roku 2010:
MsÚ  8 803,24,- EUR
MsP     149,88 EUR
MsKS  2 398,99 EUR
Celková suma za kancelárske potreby v roku 2010 bola 11352,11 EUR.

K bodu B.2.a):
ABEL-Computer s.r.o., A. Hlinku 6/7, 022 01 Čadca, IČO:31634788,
Norbert  Kocsis – PC TECH, Kráľová nad Váhom 114, 925 91,  Prevádzka: P.Pázmaňa 59/16, 927 01 Šaľa, IČO: 37517651,
Szaly,s.r.o., Bottova 2, 927 01 Šaľa, Prevádzka:  Štúrova 1, 92701 Šaľa, IČO: 44540027,
Tibor Varga TSV PAPIER, Adyho 14, 984 01  Lučenec, IČO: 32627211.

K bodu B.2.b):
Tonery, do tlačiarní sú objednávané na základe prieskumu trhu.
Posledný výber dodávateľa bol v júli – auguste 2011, použitý postup verejného obstarávania  – podprahová zákazka (tonery do kopírky).
K bodu B.2.f):
Nákup originálnych, kompatibilných aj repasovaných tonerov.

K bodu B.2.g):
Nákup tonerov:
MsÚ a MSP  10 158,26 EUR
MsKS      1 589,83 EUR
Celková suma za nákup tonerov v roku 2010 bola 11 748,09 EUR.

K bodu B.3.f):
Nákup kancelárskeho papiera formátu A4 a A3:
MsÚ   2 198,99 EUR
MsP      156,37 EUR
MsKS      648,17 EUR

Celková suma za nákup kancelárskeho papiera formátu A4 a A3 v roku 2010 bola 3 003,53 EUR.