Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 24.05.2017 - 10:58  //  aktualizácia: 24.05.2017 - 10:59  //  zobrazené: 1809

Je možné urýchlene prerokovať s dopravným inžinierom osadenie dopravného zrkadla na sídlisku vo Veči

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017, ktoré sa konalo dňa 4. mája 2017


V rámci 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 05. 2017,
ste písomne podali interpelácie v znení:

1. Je možné urýchlene prerokovať s dopravným inžinierom osadenie dopravného zrkadla na sídlisku vo Veči, kde sa krížia ulice Hollého a G. L. Svobodu? Dôvody som ozrejmil v interpelácii na 2. zasadnutí MsZ v Šali, ktoré sa konalo dňa 16. 03. 2017. Pre lepšiu orientáciu prikladám fotodokumentáciu č. 1.

2. Je možné urýchlene opraviť minimálne dve jamy v strede chodníka na Kukučínovej ulici pri garážach? Upozorňoval som na tento problém už v dvoch interpeláciách.

3. Prosím o definitívnu odpoveď na realizáciu vybudovania priechodu pre chodcov na ulici Nitrianska kolmo na ulicu Novú. Na tento priechod som sa viackrát pýtal kvôli podnetom od občanov. Rád by som im definitívne odpovedal, prečo ešte prechod nebol povolený, a či vlastne niekedy bude povolený dopravným inžinierom.

4. Neuvažovalo mesto so zavedením alebo používaním QR kódu na rozhodnutiach o miestnych poplatkoch a daniach? Platba mobilom by urýchlila a zjednodušila úhradu, nakoľko sa údaje prostredníctvom mobilu a aplikácie banky načítajú samy.

5. Chcel by som upozorniť na jamu v strede chodníka pri kruhovom objazde vo Veči. Interpelácia už bola podaná. Keď prší, nie je možné prejsť po tomto chodníku. Pre lepšiu orientáciu prikladám fotodokumentáciu č. 2.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme Vám nasledovné:

1. Dopravné zrkadlá boli objednané vo väčšom množstve a budú doplnené aj vo Vami navrhovanej lokalite v najbližšom období.

2. Práce na oprave miestnych komunikácií prebiehajú. V I. etape boli opravené poškodenia väčšieho rozsahu a momentálne prebieha II. etapa opráv miestnych komunikácií. Tento úsek je zaradený v zozname.

3. Vyjadrenie dopravného inžiniera bude poskytnuté najneskôr do júna 2017 a o výsledku Vás budeme informovať.

4. Tento rok sme s takýmto spôsobom úhrad neuvažovali, zatiaľ občania využívajú bezhotovostný  spôsob platenia cez účet v banke alebo platbou v hotovosti v pokladni mestského úradu. O tejto možnosti úhrady sa budeme informovať u dodávateľa informačného programu a v prípade, že to informačný systém dovolí, používanie QR kódu v budúcnosti zvážime aj v závislosti od finančných nárokov na takýto spôsob platenia daní a poplatku.

5. V tomto roku bola ukončená rekonštrukcia parkoviska za polyfunkčnou budovou pri kruhovom objazde, ktorá bola financovaná z mestského rozpočtu a z dôvodu nevyhnutnosti tejto opravy boli presunuté finančné prostriedky na uvedenú opravu. Momentálne sa ukončila súťaž na dodávateľa opráv chodníkov zo zámkovej dlažby, v ktorej je zahrnutý aj tento úsek.


S pozdravom
 

 


 Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

 

 


Vypracoval:
Miroslav Políček, referent dopravy a technických činností
Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP