Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.11.2019 - 16:47  //  aktualizácia: 12.11.2019 - 16:47  //  zobrazené: 1263

Interpelácia sa týka mestskej polície; chcel by som poprosiť o zaslanie štatistických údajov za obdobie povedzme posledné 3 mesiace...

predkladateľ: Ing. Tomáš Mészáros

Odpoveď na interpelácie podané v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019, ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2019

 

 

V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 24. 10. 2019,
ste predniesli ústne aj písomné interpelácie v znení:

 

 1. Interpelácia sa týka mestskej polície; chcel by som poprosiť o zaslanie štatistických údajov za obdobie povedzme posledné 3 mesiace, koľko bolo udelených pokút
  v blokovom konaní za porušenie dopravných predpisov; jedná sa mi o zlé parkovanie, 
  o situácie, kedy vozidlo tvorilo prekážku cestnej premávke a o miestach, na ktorých to je zakázané; prosím nielen koľko bolo priestupkov, ale aj koľko ich bolo riešených
  v blokovom konaní a aká suma bola dokopy udelená; požadovane informácie potrebujem nakoľko na rôznych komisiách sú častokrát dotazované tieto otázky a nikto nevie na ne kompetentne odpovedať.

 

 1. Interpelácia na základe požiadavky občana:

V súvislosti s plánovaným 6. zasadnutím členov Výboru mestskej časti č. 2 by som rád navrhol zváženie možnosti vybudovania protihlukovej steny popri celom oblúku železnice, ktorý ohraničuje našu mestskú časť. Konkrétne je to od železničného mosta po železničné priecestie na Diakovce. Hluk od prechádzajúcich vlakov je naozaj značný jednak v dennej, ale hlavne v nočnej dobe a to nehovorím o otrasoch a vibráciách. Okrem toho som videl predbežný materiál, kde sa spomínala možná plánovaná trasa budúcej širokorozchodnej trate, ktorá by tiež mohla viesť popri existujúcej železnici. V tom prípade by nám „za plotom“ prechádzali kilometrové vlaky každých 15 minút, čo by ďalej zhoršilo situáciu v súvislosti s hlukom. Zrejme bude treba v tejto súvislosti osloviť Železnice SR a ďalšie zainteresované strany.

 

 1. V návrhu výdavkov (materiál na zastupiteľstvo 24. 10. 2019) na vzdelávanie je nejaká výška rozpočtu pre školu ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD. Nie je ale rozpísané, na čo tá suma je určená a či zahŕňa aj položky zverejnené vo východiskách rozpočtu z minulého septembrového zastupiteľstva: Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ, rekonštrukcia rozvodov kúrenia ZŠ, plynový kotol do ŠJ. Prosím o zistenie tejto informácie.“
 2. V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

   

 3. Za požadované obdobie posledných troch mesiacov – od 01. 08. 2019 do 31. 10. 2019 eviduje mestská polícia celkovo 561 prípadov porušenia dopravných predpisov. Keďže mestská polícia nerieši dynamickú dopravu, všetky uvedené prípady sa týkali priestupkov nesprávneho parkovania. Z tohto množstva bolo v blokovom konaní riešených 286 a suma udelených pokút činí 3 390 Eur.
 4.  

 5. V súčasnosti mesto Šaľa rokuje so Železnicami SR ohľadom nájmu pozemkov okolo železničnej stanice za účelom revitalizácie a vybudovania nových parkovacích miest, nabíjačky pre elektrické vozidlá a autobusovej stanice spolu so zelenými plochami.
 6. Tak ako je uvedené v žiadosti, predpokladáme, že pri budovaní  širokorozchodnej trate, resp. rekonštrukcie železničnej trate pre zvýšenie rýchlosti vlakov, bude mesto Šaľa účastníkom konania a vybudovanie protihlukovej steny bude určite vyvolanou investíciou pozdĺž obytných častí.

   

 7. V prvej tabuľke „Výdavky“  sú uvedené bežné výdavky (osobné náklady, prevádzkové náklady, dotácie, vlastné príjmy,...). Pre ZŠ J. C. Hronského navrhujeme na rok 2020 na bežné výdavky sumu 1 116 000 Eur, čo je nárast oproti roku 2019 o 16,12 %.                                                                                          V navýšení zohľadňujeme nasledovné skutočnosti:
 8. nárast platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 10 %
 9. nárast počtu žiakov oproti šk. roku 2018/19 o 27 žiakov, z toho vyplýva nárast pedagogických zamestnancov o 2 učiteľov
 10. nárast počtu tried Školského klubu detí o 1 triedu, z toho vyplýva nárast počtu vychovávateľov
  o 1 zamestnanca.
 11.  

  V druhej tabuľke sú uvedené kapitálové výdavky (resp. investičné akcie). Pôvodná tabuľka podľa odporúčania komisie školstva zahŕňala požiadavky všetkých škôl a školských zariadení vo výške 600 000 Eur. Pre  ZŠ J. C. Hronského to predstavovalo sumu 65 000 Eur. Po zohľadnení všetkých investičných akcií a priorít mesta sa zredukovala suma pre celé školstvo na 100 000 Eur, z toho pre ZŠ J.C.Hronského zostala suma
  5 500 Eur na plynový kotol do školskej jedálne.

   

   

  S pozdravom

   

   

   Ing. Jana Nitrayová

  prednostka Mestského úradu v Šali

   

   

  Vypracoval:

  Mgr. Miroslav Martinček, zástupca náčelníka Mestskej polície Šaľa

  JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca oddelenia správy majetku a zariadení mesta

  Ing. Erika Velazquezová, vedúca Spoločného školského úradu