Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 16.11.2011 - 17:04  //  aktualizácia: 16.11.2011 - 17:07  //  zobrazené: 3040

Interpelácia ohľadne rokovania so zamestnancami mesta týkajúce sa reštrukturalizácie alebo nejakého znižovania personálnych nákladov

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
03. 11. 2011, ste predniesli interpelácie ohľadom:
1. toho, či prebiehajú nejaké rokovania so zamestnancami mesta týkajúce sa reštrukturalizácie alebo nejakého znižovania personálnych nákladov, a ak nejaké rokovania už prebehli, ako sa k tomu zamestnanci stavajú, či volia vysoké odstupné alebo skrátený úväzok,
2. toho, či sa otvára v súvislosti s finančnou krízou aj nadštandardná kolektívna zmluva, či ľudia, ktorí pracujú na mestskom úrade, už majú nejaký postoj ku znižovaniu nákladov,
3. toho, či sa ponúkli informácie o nepredajných nehnuteľnostiach niekde cez médiá alebo realitné kancelárie, aby vedeli o nich prípadní záujemcovia v prípade vypísania novej súťaže,
4. mestskej komunikácii Hollého, kde nejaká firma striekala nejakú zmes do jám, ktoré sa tu nachádzajú a predpokladáte, že to nebola firma zhotoviteľa, pretože zhotoviteľ si musí byť vedomý toho, že mu zodpovední zamestnanci mesta takéto opravy nemôžu prebrať, myslíte si, že treba upozorniť zhotoviteľa, že na túto komunikáciu niekto striekal asfalt s kamienkami.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

1. Zatiaľ neprebiehajú žiadne rokovania, pretože v súčasnosti je realizovaný personálno -organizačný audit, ktorého výsledkom má byť nová optimálna organizačná štruktúra, platná od 01. 02. 2012. Napriek tejto skutočnosti - vykonávanie auditu, sú vytipovaní zamestnanci, ktorým zamestnávateľ navrhne zníženie úväzku.
2. Dňa 26. 09. 2011 bol ZOOZ pri MsÚ v Šali zaslaný písomný návrh na zmenu platnej kolektívnej zmluvy, ktorého predmetom boli hlavne zmeny - vypustenie článku týkajúceho sa osobného príplatku, zosúladenie ustanovení platnej kolektívnej zmluvy s novelou Zákonníka práce platnou od 01. 09. 2011. V prípade súhlasu ZOOZ so zmenou platnej kolektívnej zmluvy, by boli zmeny realizované už od 01. 11. 2011. Avšak na stretnutí s odborármi dňa 12. 10. 2011 u primátora mesta, bol návrh zástupcami ZOOZ zamietnutý s tým, že do konca roka 2011 nesúhlasia so zmenou platnej kolektívnej zmluvy, a že tento návrh bude predmetom kolektívneho vyjednávania o nových podmienkach kolektívnej zmluvy platnej až od 01. 01. 2012. Preto bol ZOOZ dňa 04. 11. 2011 zaslaný písomný návrh novej kolektívnej zmluvy, platnej od 01. 01. 2012, predmetom ktorej je viac navrhovaných zmien ako v pôvodnom návrhu. Tohto času prebiehajú v ZOOZ voľby. Predpokladáme, že následne ZOOZ vyzve zamestnávateľa na kolektívne vyjednávanie o podmienkach novej kolektívnej zmluvy. Až potom budeme vedieť, aký majú zamestnanci postoj ku znižovaniu nákladov.
3. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva Vám bol poskytnutý zoznam developérskych spoločností, ktorým bola emailom zaslaná informácia, že mesto Šaľa vyhlásilo obchodno-verejné súťaže (OVS) na predaj majetku na ul. Feketeházy, Kráľovská a Komenského. V prílohe emailu im boli zaslané aj vyhlásenia jednotlivých OVS.
4. Zhotoviteľ vykonával práce - zbrusovanie asfaltobetónu.

Odpovede na interpelácie, ktoré ste žiadali na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vám budú poskytnuté v súlade s citovaným zákonom.

Prílohy