Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.02.2012 - 10:22  //  aktualizácia: 10.02.2012 - 10:27  //  zobrazené: 3104

Interpelácia ohľadne hodnotenia pracovníkov

predkladateľ: Ing. Tibor Baran

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 26. januára 2012

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa
26. 01. 2012, ste predniesli interpeláciu ohľadom:
- odpovede na interpeláciu, ktorú Ste predniesli na 12. zasadnutí MsZ dňa 08. 12. 2012, týkajúcu sa „hodnotenia pracovníkov“, nakoľko nie Ste spokojný s niektorými vecami; v odpovedi na Vašu interpeláciu bolo len skonštatované, že odmena za vykonanú prácu tu ešte nebola, veľa Ste sa dozvedeli o tom, kto túto prácu na základe dohody o vykonaní práce vykonával, ale prekvapilo Vás, že psychologické testy nevykonával vysokoškolsky vzdelaný psychológ, uviedli Ste, že pri Ing. Miroslavovi Veresovi Vám táto kvalifikácia jednoducho chýba, ďalej Ste v tejto súvislosti vyslovili veľmi vážnu pochybnosť o tom, akú majú vypovedaciu schopnosť testy, ktoré nezabezpečuje a nevyhodnocuje človek vzdelaný v tejto oblasti,
- uviedli Ste, že Vám bolo odpovedané bez udania dôvodu, že otázky (o ktorých sprístupnenie Ste žiadali) nie je možné sprístupniť, opýtali Ste sa, prečo nie je možné tieto otázky sprístupniť. 

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpovede na Vaše interpelácie a oznamujem Vám nasledovné:

Na základe dohody o vykonaní práce bola dňa 05. 01. 2012 vyplatená odmena vo výške 1 850 EUR, druhá časť odmeny, vo výške 1 230 EU, bola vyplatená dňa 06. 02. 2012.Oprávnenosť na vykonávanie predmetnej činnosti vyplýva z certifikátu o auditorstve a už v predchádzajúcej odpovedi uvedených zručnostiach a vedomostiach vyplývajúcich z medzinárodných noriem ISO.

Testy nie sú subjektívne, ale vyhodnocované autorizovaným softwarom na základe údajov, ktoré preverovaní zamestnanci v nich vyznačili. Každý z preverovaných zamestnancov dostal o výsledku pri osobnom rozhovore spätnú väzbu a bol ubezpečovaný, že nebudú poskytnuté tretím osobám. Žiadny z nálezov a zistení v tejto časti auditu nebol príčinou následných organizačných zmien.

Otázky nie je možné sprístupniť, pretože sú súčasťou know-how Ing. Vereša, a nie sú ani súčasťou záverečnej správy.