Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 28.02.2013 - 16:52  //  aktualizácia: 28.02.2013 - 16:54  //  zobrazené: 2817

Vec Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali dňa 14. februára 2013

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

V rámci 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. 02. 2013, ste predniesli interpeláciu: -  koľko sme už doteraz zaplatili za digitalizáciu kina.

V zmysle § 34, ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielam odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujem Vám nasledovné:

Na základe Kúpnej zmluvy č. 510/2012 čl. VI. – Platobné podmienky bod 6.2 sa zaväzuje kupujúci (mesto Šaľa) uhrádzať cenu za „Digitalizáciu kina DK Šaľa“ na základe splátkového kalendára nasledovne:

1. splátka vo výške 45 000,00 eur splatná do 30 dní po odovzdaní predmetu plnenia..............................................................................          uhradená 28. 12. 2012 2. splátka vo výške:    21 696,00 eur splatná k 31. 01. 2013... ... .uhradená  28. 01. 2013 3. splátka vo výške:    21 696,00 eur splatná k 28. 02. 2013....  .  uhradená  21. 02. 2013 4. splátka vo výške:    21 696,00 eur splatná k 31. 03. 2013 ....  ..zostáva uhradiť

Cena za digitalizácia kina: 110 088,00 eur

Podľa § 11 ods 1 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ak rozpočet obce nie je schválený obecným zastupiteľstvom do 31. 12. bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky v každom mesiaci rozpočtového roka nesmú prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce.

1/12 z celkových výdavkov rozpočtu roku 2012 predstavuje čiastku 1 311 546,3 EUR.

Túto zákonom stanovenú podmienku mesto dodržalo.