Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 04.04.2014 - 13:24  //  aktualizácia: 04.04.2014 - 13:27  //  zobrazené: 695

Interaktívna tabula v materskej škole

Spoločnosť pre predškolskú výchovu – región Šaľa zorganizovala workshop s názvom Interaktívne a inovatívne v materskej škole  (Interaktívna tabuľa). Učiteľky  materskej školy prejavili záujem o  skvalitňovanie edukácie implementovaním nových postupov, metód, moderných pomôcok do výučby.                                                                                      

Prostredníctvom workshopu si rozšírili poznatky o interaktívnych a inovatívnych učebných  pomôckach, o obsahu výučbových programov určených pre predprimárne vzdelávanie. Získali praktické zručnosti ovládania interaktívnej tabule prostredníctvom programov FlowWorks, KidzFlow. Aplikovanie nadobudnutých poznatkov a zručností učiteľkami do praxe, umožní deťom získavať elementárne základy v oblasti informačno-komunikačných technológií. Deti navštevujúce  materské školy v Šali a okolí majú možnosť využívať najmodernejšie učebné pomôcky. Edukačný proces sa obohacuje, zefektívňuje, zatraktívňuje, lebo ponúka dynamické vzdelávacie prostredie a vedie deti k tvorivosti, samostatnosti.                         

Ďakujeme lektorke Bc.Danke Mujkošovej za predvedenie zaujímavých edukačných pomôcok, odbornú prezentáciu a získané praktické skúsenosti.

PaedDr. Žaneta Gužíková
Spoločnosť pre predškolskú výchovu
región Šaľa