Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.08.2018 - 12:52  //  aktualizácia: 27.08.2018 - 12:53  //  zobrazené: 703

INS_KLASTER_SALA_05_transport_Dlhá nad Váhom

V E R E J N Á       V Y H L Á Š K A 
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
 
Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú v konaní zastupuje spoločnosť S com SK s.r.o., so sídlom Ul. Na pántoch 22, 831 06 Bratislava
(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 18.04.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:
 
 „INS_KLASTER_SALA_05_transport_Dlhá nad Váhom“
 
(ďalej len "stavba") na ulici Dlhoveskej v kat. území Šaľa m.č. Veča a v kat. území Dlhá nad Váhom. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
 
Stavba obsahuje:
vybudovanie novej optickej trasy vedenej zeleňou na Ul. Dlhoveskej – cesta II/573 z mesta Šaľa m. č.  Veča do Dlhej nad Váhom,
po výkope káblovej ryhy budú do zeme v určenej trase uložené trubičkové zväzky pre zatiahnutie optických minikáblov a zväzkov bez nutnosti rozkopávania celej káblovej trasy.
pred obcou Dlhá nad Váhom je potrebné križovanie odvodňovacieho kanála, križovanie bude realizované v hĺbke 1 až 1,2 m pod dnom kanála, kde bude položená PE chránička,
dĺžka trasy bude 1012 m.
 
Mesto Šaľa, ako príslušný a určený stavebný úrad podľa ust. § 33, § 117 ods. 1 a § 119 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 36 ods.4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené  s miestnym zisťovaním 
 
na stredu  24. 09. 2018 o 10.00 h 
 
so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade (budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 205). 
Navrhovateľ najneskôr na ústnom pojednávaní návrh doplní v súlade s § 3 Vyhlášky                      č. 453/2000  Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
 
Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00 - budova Mestského kultúrneho strediska Šaľa, vchod B, č. dverí 205).
 
Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.
 
Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Dlhej nad Váhom.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Dlhej nad Váhom po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.
 
Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.
 
Príloha:
situácia 
 
 
Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.
 
Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................         
 
Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. Scom SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava
2. Ing. Svatopluk Fröhlich, Františka Diviše 1534/5, 104 00 Praha 10, ČR
3. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 3880, 6208/2, 6208/1, 6208/7,
6209, 6207/6, 6207/3, 4001, 2403/1, 2403/3, 4367, 6210/299, 6210/295, 6215/1, 6211/2 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 642/101, 1/2, 1/9, 1/10, 1/29, 626/3, 626/3, 626/8, 626/9, 626/26, 626/25, 626/22, 626/38, 642/201, 642/201 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Bratislava
Obec Dlhá nad Váhom, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 225
Strelnica s.r.o., Broskyňová 1992/15, 927 01 Šaľa
Ing. Roman Poláček, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa
Mgr. Jana Poláčeková, Dlhoveská 1963/71, 927 05 Šaľa
 
            Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
            Obec Dlhá nad Váhom, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
            Obec Dlhá nad Váhom – www.dlhanadvahom.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
  dotknutým orgánom jednotlivo
4. Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
6. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
7. Slov. vodohosp. podnik, š. p. Správa povodia dolného Váhu, ul. Dolná 16, 927 01 Šaľa
8. MO SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 831 47 Bratislava
9. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
10. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Ul. Továrenská č. 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24
11. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
12. Okresný úrad Šaľa, Odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
13. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
14. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01  Šaľa
15. Okresný úrad Šaľa, odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
16. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky,  Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky
17. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
18. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmaňa 4, 927 01  Šaľa
20. Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11  Bratislava
22. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
23. SALAMON INTERNET s.r.o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
24. Michlovský spol.s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
25. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská 
26. Upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, P.O.Box 216, 850 00 Bratislava
27. eustream, a.s., Votrubova 901/11A, 821 09 Bratislava-Ružinov
28. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy č. 59/A, 824 84 Bratislava 26
29. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
30. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
31. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta 
 
 na vedomie
Scom SK s.r.o., Na pántoch 22, 831 06 Bratislava
      k spisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Mgr. Eva Lukačovičová
                                                                                               vedúca stavebného úradu
                                                                                    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016
 

Prílohy