Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.06.2020 - 15:38  //  aktualizácia: 17.06.2020 - 15:38  //  zobrazené: 219

INS_FTTH_SA_ŠAĽA

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s., so sídlom Ul. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469, ktorú zastupuje spoločnosť TTL Group s.r.o., so sídlom Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 50 458 043, zastúpená splnomocneným zástupcom Lenka Vanovčanová – ENGI ACC, Stredná Revúca 410, 034 74 Liptovská Revúce

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 13.09.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

INS_FTTH_SA_ŠAĽA

v rozsahu:

SO_01_INS_FTTH_SA_Šaľa_KBV_Budovateľská

SO-02_INS_FTTH_SA_Šaľa_KBV_M.R.Štefánika

SO-03_INS_FTTH_SA_Šaľa_KBV_Okružná

(ďalej len “stavba“) v Šali, na uliciach Budovateľská, Vlčanská, Hlavná, Kukučínova, Pázmaňa, Školská, Mostová, M.R. Štefánika, Hviezdoslavova, Partizánska, Okružná, Vajanského, SNP, Nešporova, Čsl. Armády a Bottova, katastrálne územie Šaľa.

 

Stavba obsahuje:

 • výstavba novej miestnej optickej siete v meste Šaľa, účelom ktorej je zvýšiť kvalitu ako aj kapacitu poskytovaných telekomunikačných služieb v daných lokalitách,
 • výstavba novej podzemnej trasy multikultúr z materiálu HDPE a zafukovanie mikrotrubičiek do nových alebo existujúcich podzemných HDPE rúr v navrhovaných trasách,
 • multirúry sa budú pokladať do výkopov v zeleni, po prípade do spevnených plôch, alebo zaťahovať do vopred pripravených pretlačených otvorov s chráničkou,
 • optická sieť bude vedená zemnou ryhou s krytím siete 50 cm čomu zodpovedá výkop zemnej ryhy 60 x 25 cm vo voľnom teréne,
 • spevnené plochy, štátne cesty a miestne komunikácie budú križované pretláčaním mimo cestného telesa v minimálnej vzdialenosti 1,5m,
 • v navrhovaných trasách FTTH siete budú po približne 500m úsekoch umiestnené vonkajšie optické skriňové rozvádzače s rozmermi 150x55x35 cm, ktoré budú situované na verejnom priestranstve v uličnom páse.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje za účelom prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

 na 13. 07. 2020  o 10.00 hodine

 

so stretnutím na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, č. dverí 4.20)

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia  (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta po dobu 15 dní. Posledný deň (15.) tejto lehoty je dňom doručenia.

 

Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

Príloha:

 • situácia

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Doručí sa:

účastníkom konania (verejnou vyhláškou)

 1. Lenka Vanovčanová – ENGI ACC, Stredná Revúca 410, 034 74 Liptovské Revúce (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 817/23, 818/1, 878, 874, 871/3, 868, 861/1, 865, 879, 2303/20, 853, 854/1, 854/2, 852/6, 852/1, 823/2, 822/1, 820/1, 914, 890/21, 860/1, 890/1, 912/1, 888/1, 915/1, 920, 928/1, 922/1, 2338/1, 2338/62, 2303/15, 39/9, 39/8, 39/7, 39/1, 43, 39/4, 50/1, 135/21, 135/20, 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 6/6, 4/3, 6/5, 6/7, 6/9, 6/10, 8/1, 8/20, 8/15, 8/16, 2302/1, 135/1, 62/1, 61, 2694, 2664, 2667/2, 2692, 2752/1, 2677/2, 2668, 2775, 2774, 2761, 2760, 2780, 2799/1, 2663/1, 2635, 2811/1 a 2693 v kat. území Šaľa a pozemkov register "E" KN parc. č. 22, 1313/1 a 27/2 a stavieb na nich a vlastníkom susedných pozemkov
 • Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 • MENERT spol. s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 • Roľnícke družstvo Šaľa, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 3. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
 4. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 6. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 7. Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05  Bratislava
 8. Okresný úrad Šaľa Odbor CD a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 9. Okresný úrad pre CD a PK v Nitre, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
 10. MV SR,  OR PZ v Šali, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01  Šaľa
 11. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Oddelenie oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
 12. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Odbor technickej regulácie, Továrenská 7, P. O. BOX 40, 828 55 Bratislava 24
 13. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
 14. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 15. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
 16. MENERT – THERM s.r.o., Hlboká 3, 927 01 Šaľa
 17. MeT Šaľa spol. s.r.o., Kvatná 4, 927 01 Šaľa
 18. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
 19. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
 20. CableNet, s.r.o., Slnečná č. 535/19, 924 01 Galanta
 21. UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
 22. HEIZER OPTIK, s.r.o., Dolnobárska cesta, Areál PD, 930 13 Trhová Hradská
 23. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
 24. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
 25. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 

ostatní:

 1. Ing. Ján Hrončiak, TTL Group s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou

 

na vedomie

 1. Lenka Vanovčanová – ENGI ACC, Stredná Revúca 410, 034 74 Liptovské Revúce (splnomocnený zástupca navrhovateľa)
 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová

                vedúca stavebného úradu

    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

TTL

(pdf - 947.23 kB)