Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.06.2019 - 17:35  //  aktualizácia: 26.06.2019 - 17:36  //  zobrazené: 294

Informovanie verejnosti - „Zariadenie na produkciu argónu”

Mesto Šaľa v súlade so zákonom NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť o podaní odvolania

 

voči  Rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP                                                        č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21. 05. 2019, v zmysle ktorého sa            navrhovaná činnosť

„Zariadenie na produkciu argónu”

 

navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o. so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava,        IČO: 00685852,

 

nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Všetky dokumenty k predmetnému zámeru sú verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

 

Verejnosti je obsah odvolania prístupný aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali v čase úradných hodín.

Verejnosť sa k predmetnému odvolaniu môže vyjadriť v lehote do 5 dní od dátumu zverejnenia tejto informácie zaslaním pripomienok k obsahu odvolania na Okresný úrad Šaľa, odbor SZP, Hlavná 2/1.

 

 

                                                                                                                     Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                              primátor