Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.08.2023 - 17:13  //  aktualizácia: 23.08.2023 - 17:14  //  zobrazené: 662

Informovanie verejnosti - úprava vypieracieho systému LAD2 , Duslo, a.s.

Informovanie verejnosti

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov “)

informuje verejnosť

o doručení rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní

   

navrhovateľa  Duslo, a.s., Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487

 zmena navrhovanej činnosti „Úprava vypieracieho systému LAD2 ” uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

sa nebude posudzovať

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti prístupné na webovom sídle MŽP SR:

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/úprava-vypieracieho-systemu-lad2-duslo-sala-oznamenie-o-zmene a v listinnej podobe na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali.  

 Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku na MŽP SR.

V prípade verejnosti sa podľa § 24 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov  za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa § 29 ods. 15 zákona o posudzovaní vplyvov.

                                                                                                        Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   primátor