Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.11.2018 - 15:58  //  aktualizácia: 12.11.2018 - 11:23  //  zobrazené: 1592

Informovanie verejnosti - Polyfunkčný dom MANHATTAN

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Polyfunkčný dom MANHATTAN”.

navrhovateľa KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-dom-manhattan. Do zámeru je možné nahliadnuť aj na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, Šaľa v čase úradných hodín. Stručné zhrnutie zámeru je uvedené v Prílohe.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia, t.j.                          do 27. 11. 2018.

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                   Primátor

 

 

 

Príloha:

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenia o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov

Prílohy