Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 30.11.2016 - 08:38  //  aktualizácia: 30.11.2016 - 08:39  //  zobrazené: 1178

Informácie ohľadne výšky sadzieb miestnych daní a poplatkov za roky 2008 až 2017

číslo: I35/2016

Požadované informácie, citujeme:

 

„Na základe Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vás týmto žiadam o informácie ohľadne výšky sadzieb miestnych daní a poplatkov za roky 2008 až 2017. Uvedené informácie použijem pri písaní bakalárskej práce na tému „Miestne dane – atribút samosprávy“. Uvedomujem si, že sa jedná o veľké množstvo informácií, preto mi postačí zaslanie príslušných VZN, v ktorých sa uvedené informácie nachádzajú. V prípade, že VZN na rok 2017 ešte nebolo schválené, prosím o uvedenie termínu, kedy tak tomu bude. Zároveň žiadam o informáciu ohľadne rozpočtu na rok 2016. Konkrétne ma zaujíma, akú časť rozpočtu tvoria príjmy z miestnych daní a poplatkov, aký spôsob platenia obyvatelia mesta uprednostňujú (zaplatia celú sumu naraz, štvrťročné splátky,...), aké problémy pri platení sa vyskytujú (aké spôsoby vymáhania, v prípade neplatenia poplatkov včas, mesto uplatňuje,
s akým výsledkom,...).

 

 

Sprístupnené informácie:

 

 • zaslanie príslušných VZN:

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2008.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2008.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2008 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2009.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2009.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2008 úplné znenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 8 strán formátu A4, VZN č. 19/2008 nadobudlo účinnosť od 01. 01. 2009, VZN č. 8/2009 nadobudlo účinnosť 1.10.2009, VZN č. 6/2010 nadobudlo účinnosť 01. 01. 2011.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2009 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4, účinnosť od 01. 10. 2009.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2010.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2011.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa
  č. 19/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení VZN č. 8/2009 vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2011.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 20/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2012.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2011 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa
  vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4, účinnosť od
  01. 01. 2012.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2013.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 14/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2014.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 19/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 4 strany formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2015.

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4, účinnosť od 01. 01. 2016 okrem § 16
  ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť od 1. júla 2016.

 • Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Šaľa
  č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa bude predložené Mestskému zastupiteľstvu v Šali, ktoré sa uskutoční 27. 10. 2016.

        Pre rok 2017 nie sú navrhnuté zmeny vo výške sadzieb miestnych daní a poplatkov.

   

 

 • akú časť rozpočtu tvoria príjmy z miestnych daní a poplatkov

  Miestne dane a poplatky tvoria približne 10 % z celkových príjmov mesta.

  Mesto na svojej internetovej stránke www.sala.sk  zverejňuje údaje o rozpočte ( súčasťou sú aj údaje o miestnych daniach) za aktuálny rok, ako aj roky predchádzajúce v časti Chcem vedieť – Rozpočet – Rozbor hospodárenia.

   

   

 • aký spôsob platenia obyvatelia mesta uprednostňujú (zaplatia celú sumu naraz, štvrťročné splátky,...)

   

  Správca dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku
  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov môže určiť platenie miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) v splátkach. Splátky sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa miestne dane  a poplatok vyrubuje. Daňovník môže vyrubené miestne dane  a poplatok , ktoré boli rozhodnutím určené v splátkach zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote prvej splátky. Túto možnosť danú zákonom aj správca dane využíva a splatnosť miestnych  daní a poplatku určuje každoročne v rozhodnutí o vyrubení miestnych daní  a poplatku.

   

  Správca dane nevedie evidenciu daňovníkov podľa spôsobu platenia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

   

 • aké problémy pri platení sa vyskytujú (aké spôsoby vymáhania, v prípade neplatenia poplatkov včas, mesto uplatňuje, s akým výsledkom,...)

   

  Poplatník môže miestne dane uhradiť do pokladne na Mestskom úrade v Šali, alebo bezhotovostne na účet mesta, pri platení sa nevyskytujú problémy. Mesto Šaľa ako správca dane pri vymáhaní daňových nedoplatkov postupuje podľa § 88 a nasl.  zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje daňové exekučné konanie. Vymáhanie daňových nedoplatkov mesto Šaľa zabezpečuje najviac prostredníctvom súdnych exekútorov. Vymožiteľnosť takto zabezpečených daňových nedoplatkov je cca 50%.

   

Prílohy

vzn

(zip - 5.8 MB)