Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.11.2017 - 07:58  //  aktualizácia: 29.11.2017 - 08:00  //  zobrazené: 1355

IBV Šaľa Dostihová dráha - Chodník

OZNÁMENIE
O ZAČATÍ  KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY SPOJENÉHO S KOLAUDAČNÝM KONANÍM A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Mesto Šaľa, ako špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a, ods.4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 88a ods. 1 stavebného zákona a § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) z vlastného podnetu začína správne konanie o dodatočnom povolení líniovej stavby
IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra
časť  SO – 03 Chodník
- napojenie na existujúci chodník na Ul. Váhovej v Šali

(ďalej len “stavba“) v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1435/103 a register "C" parc. č. 2522/90 a na novovytvorených pozemkoch register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203 - ostatné plochy), pre stavebníka

Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

(ďalej len "stavebník") ktorí požiadal tunajší stavebný úrad o dodatočné povolenie líniovej stavby a o povolenie užívania líniovej stavby dňa 18.10.2017.
Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 08645/2016/SU/04256 dňa 05.12.2016, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 04.01.2017.

Stavba obsahuje:
 Chodník za účelom spojenia pešej trasy lokality IBV Šaľa (individuálna bytová výstavba) - Dostihová dráha a technická infraštruktúra, s peším komunikačným systémom mesta Šaľa v severnej časti územia – chodník pozdĺž telesa ochrannej hrádze Váhu, popri jestvujúcej asfaltovej spevnenej ploche, v priestore od Zimného štadióna s napojením na jestvujúci chodník, až po hrádzový prechod, s napojením na prístupový chodník k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha.
 Celková dĺžka chodníka s betónovým povrchom (cementobetónová doska hrúbky 180mm) je 183,0m, šírka 1,5m, odsadený na 0,5m od existujúcej komunikácie,    odvodnenie chodníka je do terénu.   

Vzhľadom na skutočnosť, že stavebník dokladmi preukázal, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavebný úrad upúšťa od výzvy podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona a následne v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 správneho poriadku upovedomuje o začatí konania o dodatočnom povolení stavby všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány podľa § 88 ods. 1 písm. b), § 88a stavebného zákona z dôvodu, že stavba bola začatá bez stavebného povolenia.
Súčasne podľa § 21 ods. 1 správneho poriadku stavebný úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň
21.12.2017  o  10.00 hodine
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311. 
Stavebný úrad žiada účastníkov konania, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námietky. V rovnakej lehote žiada dotknuté orgány a organizácie o stanoviská k predmetu tohto konania, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

Upozornenie:
Ak sa v konaní o dodatočnom povolení stavby preukáže rozpor s verejnými záujmami, podľa § 88a ods. 5 stavebného zákona stavebný úrad nariadi odstránenie stavby.
V prípade, že predložené doklady preukážu, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavbu je možné dodatočne povoliť a povoliť jej užívanie.

Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.
Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta – www.sala.sk

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia:

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa:            .........................................................

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa 

Doručí sa:
účastníkom konania verejnou vyhláškou
1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
2. Vlastníkom dotknutých pozemkov register "E" parc. č. 1435/103, register "C" parc. č. 2522/90 a novovytvorené pozemky register "C" parc. č. 2522/97, 2812/2, 2813/4, 2813/6 v katastrálnom území Šaľa (pôvodne pozemky register "E" parc. č. 1421/32, 1421/33, 1421/161, 1435/103, 1435/203 - ostatné plochy) a vlastníkom susedných pozemkov a stavieb na nich:
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11
- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie č. 8. 969 01 Banská Štiavnica
- Andrea Hlavatá, Čsľ. Armády 1020/18, 927 01 Šaľa
- Marián Eiselle, Hlavná č. 12/47, 927 01 Šaľa
- Ing. Dušana Molotová, Hurbanova č. 910/18, 927 01 Šaľa
- Drahomír Ollári, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
- Katarína Olláriová, Okružná č. 1025/24, 927 01 Šaľa
- Magdaléna Lénartová, Okružná č. 1025/22, 927 01 Šaľa
- Mgr. Radka Putzová, Nešporova č. 1007/9, 927 01 Šaľa
- Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní
3. Ing. Jozef Draškovič, Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

dotknutým orgánom jednotlivo
4.  OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra
5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa
6. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
11. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa
12. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
13. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností
14. MsÚ v Šali, referát životného prostredia
15. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta
16. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
17. MsÚ v Šali, referát investičných činností

na vedomie
18. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374
- k spisu

 

 

 

 

 

                Mgr. Eva Lukačovičová
                vedúca stavebného úradu
    na základe Poverenia zo dňa 30.11.2016

Prílohy

Legenda

(pdf - 835.25 kB)