Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.09.2016 - 15:42  //  aktualizácia: 07.09.2016 - 15:43  //  zobrazené: 1787

IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

 

Mikuláš Mikus, bytom 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

(ďalej len "stavebník") podal dňa 19.8.2016 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

IBV Šaľa - Dostihová dráha a technická infraštruktúra

v rozsahu:

SO-09 Plynovod

SO-10 Verejné osvetlenie

SO-11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“

SO-12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“

SO-13 Trafostanica

SO-14 NN rozvody

SO-15 Sadové úpravy

SO-17 Slaboprúdové rozvody

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 5024/4, 5027, 5028, 5029/22, 5029/23, 5030/2, 5033/1 (pôvodne aj parcela č. 5030/1), 5033/2 v katastrálnom území Šaľa, v extraviláne mesta Šaľa a na pozemkoch mimo hlavného staveniska. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby Mestom Šaľa pod č. 05118/2015/SU/01611 dňa 30.11.2015, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 30.12.2015.

 

Stavba obsahuje:

SO-09 Plynovod

 • Územie bude napojené na verejný plynovod STL-DN100, oceľ, PN 300 kPa vedený popri obslužnej komunikácie pre Vodárenskú spoločnosť a bude rozšírený verejný STL plynovod, distribučný rozvod bude vedený v komunikácii, na ktorý budú napojené pripojovacie plynovody od miesta napojenia po hranicu pozemkov, s umiestnením hlavných uzáverov pre každé odberné miesto na verejne prístupnom mieste.

   

  SO-10 Verejné osvetlenie

 • Na osvetlenie komunikácií sú navrhnuté 58ks žiarovo-pozinkovaných stožiarov o výške 6m + výbojkové svietidlá 70W. Stožiare budú osadené v zelenom páse popri cestnej komunikácii. Napojenie rozvodov VO sa prevedie z nového rozvádzača RVO, ktorý bude napojený z navrhovanej TS1.

   

  SO-11 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „A“

 • Vzdušné VN vedenie popri hrádzovom priestore číslo linky 449-1043 bude demontované od PB /podperný bod/ č. 68 po č. 72. Stĺp 68 bude vymenený za nový betónový a PB č. 72 za nový oceľový priehradový stĺp. Uvedené vzdušné vedenie bude nahradené káblovým rozvodom uloženým v zemi.

   

  SO-12 Prekládka vzdušného vedenia VN časť „B“

 • Cez pozemok prechádza v jeho južnej časti linka č. 1043 uložená na betónových a oceľových priehradových stožiaroch, ktorá bude demontovaná v trase medzi PB č. 60 až 62, vybuduje sa prekládka VN vedenia zemným káblom medzi týmito podpernými bodmi. Betónový stĺp PB č.60 a č.62 bude nahradený novým oceľovým priehradovým stĺpom.

   

  SO-13 Trafostanica

 • Kiosková trafostanica 630kVA na zásobovanie elektrickou energiou pre navrhovanú obytnú zónu, betónová, bloková, nadzemná transformačná stanica typu EH 6, s prístupom z pozemku priľahlého k trafostanici, z verejného priestranstva.

 • Pozemok pod trafostanicou bude vo vlastníctve ZSE.

   

  SO-14 NN rozvody

 • Z TS budú realizované hlavné rozvody ZSE pre obytnú zónu káblami NAYY-J 4x240, ktoré budú samostatne napájať ucelenú časť.

 • Káble budú ústiť do plastových pilierových skriniek SR, umiestnenie skríň bude tak, aby čo najmenej prekážali vjazdom a vstupom do rod. domov.

 • Navrhované NN káble budú uložené v zelených pásoch, resp. pod chodníkmi a pod komunikáciami, trasy sú navrhnuté v záväznosti na projekt „Spevnené plochy a komunikácie“ s prihliadnutím na ostatné inžinierske siete.

   

  SO-15 Sadové úpravy

 • Verejná zeleň bude popri hlavnej komunikácii – trávnik a aleja z vzrastlých stromov a ako líniová zeleň - aleje pozdĺž komunikácií medzi rodinnými domami.

 • Súkromná zeleň bude umiestnená na pozemkoch rodinných domov (nie je predmetom projektu).

 • Pri výstavbe technickej infraštruktúry bude potrebný výrub 5 ks vzrastlých stromov, pri výstavbe chodníka smerom na zimný štadión bude potrebný výrub náletovej zelene – krovité porasty.

   

  SO-17 Slaboprúdové rozvody

 • Sú navrhnuté ako optická prístupová sieť FTTH, pre zabezpečenie podmienok pre poskytovanie širokopásmových služieb s čo najvyššou kvalitou.

 • Bodom napojenia optického kábla je určená nová deliaca spojka optického kábla fy, SALAMON INTERNET, s.r.o., v križovatke cesty III. triedy č. 1365 (pôvodná III/0753) a príjazdovej komunikácie k lokalite IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra.

 • Trasa výkopov pre vybudovanie primárnej a sekundárnej časti FTTH od bodu napojenia bude ako súbežný výkop s trasou výkopov verejného osvetlenia resp. súbežným výkopom s trasou hlavných rozvodov NN a rozvodov NN na pripojenie elektromerových skríň.

 

Mesto Šaľa, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

30.9.2016  (piatok) o 10.00 hodine

so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Šali, na stavebnom úrade, 3. poschodie, miestnosť č. 311.

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Účastníci tohto správneho konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie, inak podľa 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasia.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prejednávaní územného plánu zóny sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Vyvesenie oznámenia tunajší stavebný úrad oznámi aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk.

 

 

Vyvesené dňa:    ..................................                      Zvesené dňa:  .......................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

 

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

 2. Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

register “C“ parc. č. 5024/4, 5027, 5028, 5029/22, 5029/23, 5030/2 (“E“ parc. č. 1467/6), 5033/1 (pôvodne aj parcela č. 5030/1), 5033/2 (zastavané plochy a nádvoria, orná pôda a ostatné plochy) v katastrálnom území Šaľa – dotknuté pozemky

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta č. 36, 817 15 Bratislava 11

 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou č. 4, 949 60 Nitra

 • Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda č. 69, 949 01 Nitra

 • Nitriansky samosprávny kraj - Stredná odborná škola, Štúrova č. 74, 927 01 Šaľa

 • Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Radničné nám. č. 8, 969 01 Banská Štiavnica

 • Slovenský vodohosp. podnik š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku č. 834/2, 921 80 Piešťany

 • Slovenský vodohosp. podnik š.p., Správa povodia dolného Váhu, Dolná 16, 927 00 Šaľa

 • Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

 • ALPEX spol. s r.o., Kráľovská č. 1/5138, 927 01 Šaľa

 • Jozef Németh, Kráľovská č. 799/62, 927 01 Šaľa

 • Viola Némethová, Kráľovská č. 799/62, 927 01 Šaľa

 • Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 1. Ing. Jozef Draškovič, Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

 2. Ing. Štefan Molnár - ÁBEL, 925 84 Vlčany č. 1591

 3. Ing. Michal Lopatka, JDArch. spol. s.r.o., Orechová č. 2269/25, 927 01 Šaľa

 

dotknutým orgánom jednotlivo

 1. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

 2. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

 3. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 4. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 5. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,

  (OH, ŠSOO, OPaK, VZ) Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 6. Okresný úrad Šaľa, odbor pre CD a PK, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

 7. OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

 8. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

 9. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava

 11. Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

 12. MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

 13. Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

 14. ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

 15. SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava

 16. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava

 17. ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

 18. MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

 19. MsÚ v Šali, referát životného prostredia

 20. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

 21. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

 22. MsÚ v Šali, referát investičných činností

   

  na vedomie

 23. Mikuláš Mikus, 927 05 Dlhá nad Váhom č. 374

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy

Príloha

(pdf - 367.84 kB)