Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 19.09.2017 - 10:25  //  aktualizácia: 19.09.2017 - 10:26  //  zobrazené: 968

07/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 07/2017  |  dátum konania: 19.09.2017

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 7. septembra 2017 (štvrtok) o 15,30 h v DK Šaľa

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár,  Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Mária Lišková, Mgr. Anikó Sárkányová, Jozefína Karlubíková, Ing. Martina Čižmáriková, Ing. František Botka

Neprítomní: Jozef Bari – neospravedlnený, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, – ospravedlnená

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení
3. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2017 – predseda komisie
4. Priebežné hodnotenie KL 2017 – zástupca MsKS
5. Vinárska súťaž Terra Wag – Ing. Čižmáriková
6. Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa za rok 2017
7. Kam v Šali – september 2017 – zástupca MsKS
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie


Prizvaní:

- Ing. Čižmáriková – ref. kultúry MsÚ
- Ing. Botka – vedúci MsKS


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných:  referentku kultúry a cestovného ruchu Ing. Martinu Čižmárikovú vedúceho MsKS Ing. Františka Botku.  
Rokovanie komisie sa presunulo z 30.8.2017, nakoľko sa viacerí členovia vopred ospravedlnili.
Prezentovalo sa deväť prítomných členov komisie. Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 4.9.2017.  Program uvedený v pozvánke členovia komisie odsúhlasili, a tak predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých uznesení
Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že úloha č.1 z odporúčacej  časti uznesenia zo dňa 12.6.2017 bola splnená a úlohu č. 2 komisia  po vyjadrení Ing. Františka Botku presunula z MsKS na majetkové oddelenie mesta -viď odporúčacia časť uznesenia, bod č. 1.
O úlohe č. 1 uvedenej v  ukladacej časti uznesenia rokoval predseda komisie Mgr. Július Morávek s primátorom mesta Mgr. Jozefom Belickým. Dohodli sa, že  organizáciu Vianočných trhov prerokujú neskôr a na termíne Šalianskeho jarmoku sa zhodli – ponechať pôvodný termín konania jarmoku vzhľadom k dlhodobej tradícii. O úlohe č. 2 ukladacej časti uznesenia rokoval s primátorom mesta Šaľa Mgr. Jozefom Belickým a JUDr. Margitou Pekárovou  - dohodli sa na rekonštrukcii všetkých štyroch vývesných tabúľ.

3. Návrh plánu činnosti komisie na 2. polrok 2017 – predseda komisie
Rámcový plán činnosti komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ na 2. polrok 2017 bol členom komisie zaslaný tajomníčkou komisie dňa 21.8.2017.
Stanovisko komisie je uvedené v časti uznesenia - komisia schvaľuje, v bode č. 1.
Mgr. Július Morávek uviedol, že v pláne nie je zahrnuté rokovanie o kronike mesta za rok 2016, nakoľko ju v súčasnej dobe nikto nespracováva. Stanovisko komisie je uvedené v časti uznesenia – komisia navrhuje, v bode č. 2.

4. Priebežné hodnotenie KL 2017 – zástupca MsKS
Vedúci MsKS Ing. Botka uviedol: Kultúrne leto 2017 bolo mimoriadne úspešné. Na nádvorí kaštieľa sa uskutočnilo 10 koncertov s účasťou cca 1300 divákov a príjmom zo vstupného vo výške 1339,67 EUR. Na amfiteátri sme premietli 14 filmov s účasťou cca 11000 divákov. MsKS okrem toho participovalo na aj množstve ďalších kultúrnych podujatí, ktoré sa konali v meste.
Mgr. Július Morávek:
- poďakoval pracovníkom MsKS,  ktorí sa podieľali na príprave a realizácii   množstva kultúrnych podujatí počas kultúrneho leta,
- uviedol, že  26.8.2017 sa konal koncert absolventov speváckeho kurzu Lívie Ághovej v DK,  a po krátkej diskusii vzišlo stanovisko komisie ku koncertu, ktoré je uvedené v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia,
Peter Hlavatý:
- pochválil výber filmov na amfiteátri, vysokú návštevnosť, príjemnú atmosféru – rovnaký názor vyjadrili aj Mgr. Miroslav Demín a Ing. Peter Jaroš.

5. Vinárska súťaž Terra Wag – Ing. Čižmáriková
Ing. Martina Čižmáriková vyhodnotila 3. ročník súťaže Víno Terra Wag – Šaľa 2017, ktorej organizátorom bolo mesto Šaľa, zastúpené primátorom Mgr. Jozefom Belickým. Prvá časť sa uskutočnila dňa 11.5.2017  a pozostávala z odbornej degustácie prihlásených vzoriek vín v počte 219 od 61 súťažiacich vystavovateľov. Súťažilo sa v siedmich kategóriách. Vína posudzovali štyri 5-členné odborné komisie a jedna 4-členná komisia. Hodnotenie vín bolo anonymné. Podľa počtu získaných bodov sa vínam udeľovali zlaté a strieborné medaily a titul šampióna. Udelené boli aj ocenenia: Cena primátora mesta Šaľa a Cena generálneho riaditeľa Duslo, a.s. . V každej kategórii bol udelený titul Šampión a boli vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií.  Odprezentované boli vína zo Slovenska, Česka, Maďarska, Španielska, Talianska a Austrálie. Ceny aj tento rok vyhotovil MgA. Andrej Csillag.  Druhá časť - verejná degustácia vín sa uskutočnila v dňoch 4. a 5.8.2017. Sprievodnými podujatiami boli vystúpenia hudobných skupín a prehliadka historických vozidiel. Bola zabezpečená  gastronómia od viacerých dodávateľov, čo bolo veľmi dobré – rôznorodý sortiment jedál.
Peter Hlavatý:
- hodnotil podujatie ako veľmi vydarené, pozitívne hodnotil, že tam bol väčší sortiment jedál ako v minulosti,
Mgr. Miroslav Demín:
- myslieť viac na medializáciu mimo Šale – napr. TASR, SITA, REGINA...
Mgr. Anikó Sárkányová:
- ponúkla Ing. Martine Čižmárikovej dodanie kontaktov na vinárov a degustátorov z Maďarska,
Mgr. Július Morávek:
- poďakoval Ing. Martine Čižmárikovej za zorganizovanie súťaže. Podľa jeho slov vykonala gro práce na príprave a realizácii tohto náročného podujatia,
Ing. Martina Čižmáriková:
- poďakovala za súčinnosť MsKS a zvlášť technikovi Ladislavovi Vargovi.
Stanovisko komisie je uvedené v bodoch č. 3 a 4 odporúčacej časti uznesenia a v časti uznesenia – komisia navrhuje, v bode č. 1.

6. Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa za rok 2017
Mgr. Július Morávek dal do pozornosti členom komisie, že do 30.9.2017 je možné predložiť návrhy na udelenie ocenení mesta za rok 2017.

7. Kam v Šali – september 2017 – zástupca MsKS
Ing. František Botka prezentoval kultúrny program spracovaný v letáku Kam v Šali na mesiac september 2017. Program vo forme letáku bol distribuovaný do domácností prostredníctvom Slovenskej pošty dňa 31.8.2017.

8. Rôzne
Ing. Martina Čižmáriková:
- stretla sa s p. Hausnerom a dohodla s ním obnovenie plôch pietnych vývesných tabúľ, stanovisko komisie k navrhovanému textu je uvedené v časti uznesenia - komisia súhlasí, v bode č.1
Mgr. Miroslav Demín:
- veľmi kriticky sa vyjadril k programu „Hurá prázdniny - Šmolkov sen“, ktorý sa konal dňa 30.6.2017 pred SD Veča – vystúpenie bolo veľmi zlé, nevkusné, z ich strany nezvládnuté, ľudia odchádzali,
Mgr. Július Morávek:
- p. Jozef Bari sa 3 x za sebou nezúčastnil na rokovaní komisie bez ospravedlnenia, stanovisko komisie je uvedené v časti uznesenia – komisia konštatuje, v bode č. 1,
Mgr. Alena Demková:
- uviedla, že CVČ poriadalo počas celého leta denné prázdninové aktivity  pre deti a poďakovala MsKS, ktoré vyšlo maximálne v ústrety a každý týždeň pre spestrenie programu zabezpečilo premietanie filmov,
- krátko informovala prítomných o konferencii AKO SA MÁME? A čo s tým?, ktorá sa bude konať dňa 13.9.2017 na MsÚ v Šali.

9. Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie prítomní členovia komisie schválili. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

10. Ukončenie
Poďakoval prítomným členom komisie za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 7.9.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
6. vedúci MsKS – Ing. Botka

 

 

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa 7.9.2017

 

Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesení z júna 2017
2. informáciu o priebehu kultúrneho leta
3. informáciu o kultúrno-spoločenských akciách v mesiaci september 2017
4. informáciu o vinárskej súťaži Terra Wag 2017
5. informáciu o predkladaní návrhov na udelenie ocenení mesta za rok 2017


odporúča

1. prerokovať s majetkovým oddelením MsÚ prevádzkové problémy SD Veča podľa uznesenia komisie zo dňa 12.6.2017
2. zaradiť koncert absolventov speváckeho kurzu L.Ághovej do programu kultúrneho leta, konzultovať s vedením ZUŠ
3. pri organizovaní vinárskej súťaže Terra Wag oddeliť vyhodnotenie súťaže od verejnej degustácie
4. pri vinárskej súťaži zosúladiť verejnú degustáciu a prehliadku historických vozidiel


schvaľuje

1. rámcový plán činnosti komisie na 2. polrok 2017


súhlasí

1. s dvojjazyčným textom v pietnych informačných tabuliach (slovenčina, maďarčina)


navrhuje

1. primátorovi mesta zriadenie oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ s personálnym posilnením príslušného oddelenia
2. doriešiť pozíciu kronikára mesta, pretože kronika za roky 2016 a 2017 nie je vedená, riešenie je v kompetencii primátora mesta a MsÚ


konštatuje

1. že podľa § 3 rokovacieho poriadku komisií MsZ automaticky zaniklo členstvo v komisii p. Jozefovi Barimu pre neúčasť na troch zasadnutiach za sebou (31.5.2017, 12.6.2017, 7.9.2017)


Šaľa, 7.9.2017

Július Morávek
predseda komisie