Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:40  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:40  //  zobrazené: 1574

Existuje vo Vašom meste dokument, ktorý upravuje zverejňovanie informácií o samospráve na webstránke mesta?

číslo: I08/2013

Požadované informácie:

1. Existuje vo Vašom meste dokument, ktorý upravuje zverejňovanie informácií o samospráve na webstránke mesta? Aký je názov tohto dokumentu?
2. Ak dokument uvedený v predchádzajúcom bode existuje, žiadam o jeho zaslanie.
3. Existuje vo Vašom meste dokument, ktorý bližšie upravuje sprístupňovanie informácií o samospráve mesta na žiadosť na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám? Aký je názov tohto dokumentu?
4. Ak dokument uvedený v predchádzajúcom bode existuje, žiadam o jeho zaslanie.
5. Existuje vo Vašom meste dokument, ktorý upravuje spôsob vybavenia petícií adresovaných samospráve? Aký je názov tohto dokumentu?
6. Ak dokument uvedený v predchádzajúcom bode existuje, žiadam o jeho zaslanie.
7. Existuje vo Vašom meste všeobecne záväzné nariadenie alebo iný dokument, ktorý upravuje konanie zhromaždení obyvateľov mesta alebo jeho časti podľa § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení? Aký je názov tohto dokumentu?
8. Ak dokument uvedený v predchádzajúcom bode existuje, žiadam o jeho zaslanie.
9. Existuje vo Vašom meste všeobecne záväzné nariadenie (prípadne iný dokument), ktoré upravuje podrobnosti o organizácii miestneho referenda v zmysle § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení? Aký je názov tohto všeobecne záväzného nariadenia (prípadne iného dokumentu)?
10. Ak všeobecne záväzné nariadenie (prípadne iný dokument) uvedené v predchádzajúcom bode existuje, žiadam o jeho zaslanie.
11. Žiadam o zaslanie Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva.
12. Žiadam o zaslanie rokovacieho poriadku (rokovacích poriadkov) komisií mestského zastupiteľstva.

Sprístupnené informácie:

1. Áno, existuje.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 13/2011 o informovaní verejnosti.
3. Áno, existuje.
Interný predpis mesta „Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri      sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy mesta Šaľa“.
5. Áno, existuje.
Interný predpis mesta „Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy     mesta Šaľa“ v znení Dodatku č. 1.
7. Nie, neexistuje.
8. Viď. bod 7.
9. Áno, existuje.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 16/2011 o organizácii miestneho referenda.

Vo Vašom podaní ďalej žiadate o poskytnutie informácií, ktoré už boli zverejnené.
Vami požadované informácie môžete získať na internetovej stránke www.sala.sk:

2.   http://www.sala.sk/cms.article/default/789/o-informovani-verejnosti
4. http://www.sala.sk/cms.article/default/1259/zasady-pri-zverejnovani-informacii
6. http://www.sala.sk/cms.article/default/555/vybavovanie-staznosti-a-peticii
10. http://www.sala.sk/cms.article/default/1267/o-organizacii-miestneho-referenda
11. http://www.sala.sk/cms.article/default/583/rokovaci-poriadok-msz
12. http://www.sala.sk/cms.article/default/580/rokovaci-poriadok-komisii-msz