Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.11.2017 - 12:30  //  aktualizácia: 23.11.2017 - 13:18  //  zobrazené: 707

„Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č. 3 “- Návrh“

Úprava termínu prerokovávania

 

Mesto Šaľa, ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon),       v súlade s ustanovením § 23 stavebného zákona oznámil listom č. 32381/2017/4477 zo dňa 20.10.2017 začatie  prerokovávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č.3 “ - Návrh“ (ďalej len „Návrh“). Návrh je zverejnený a prístupný k nahliadnutiu po celú dobu prerokovávania na Mestskom úrade v Šali, oddelení stratégie a komunálnych činností. Oboznámiť sa s  jeho  obsahom je možné v kancelárii č.  317 MsÚ v Šali, od 20.11.2017 na adrese č. dverí č.16 v budove MeT, Partizánska 18, Šaľa. V elektronickej podobe je Návrh prístupný na webovom sídle obstarávateľa na adrese http://sala.sk/clanok/uzemny-plan-centralnej-mestskej-zony-sala-zmeny-a-doplnky-c-3-navrh#


Zároveň orgán územného plánovania stanovil lehotu na uplatnenie stanoviska k Návrhu 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. 

Mesto Šaľa týmto oznamuje úpravu termínu prerokovávania Návrhu do 30.11.2017, t.j. termín prerokovávania Návrhu sa stanovuje  od 23.10.2017 do 30.11.2017.

Stanovisko k Návrhu je možné zaslať v uvedenom termíne na adresu:

Mestský úrad Šaľa, oddelenie stratégie a komunálnych činností, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, mesto@sala.sk

                                                                                              

 

 

                                                                                                          Mgr. Jozef  Belický

                                                                                                              primátor mesta