Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.12.2016 - 07:51  //  aktualizácia: 02.12.2016 - 07:52  //  zobrazené: 1943

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), prerokoval návrh v územnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi postupom podľa § 35 a § 36 stavebného zákona a postupom podľa § 37 a § 38 stavebného zákona posúdil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 30.09.2016 podala spoločnosť

DTN, s.r.o. so sídlom Ul. P.Pázmanya č. 49/3, 927 01 Šaľa, IČO: 36 544 329
(ďalej len "navrhovateľ") a na základe tohto posúdenia v súlade s ustanoveniami § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona, v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa        § 39b ods. 5 stavebného zákona v spojenom územnom konaní vydáva 
rozhodnutie o využívaní územia a o umiestnení stavby

Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa,

(ďalej len "stavba") v extraviláne mesta Šaľa, na pozemkoch register "C" parc. č. 5019/21, 5019/23, 5019/25, 5019/27, 5019/29, 5019/31, 5019/33, 5019/35, 5019/37, 5019/39, 5019/41, 5019/43, 5019/45, 5019/47, 5019/49, 5019/51, 5019/53, 5019/55, 5019/57, 5019/59, 5019/61, (druh pozemkov ostatná plocha), 5019/5, 5019/5, 5019/20, 5019/22, 5019/245019/26, 5019/28, 5019/30, 5019/32, 5019/34, 5019/36, 5019/38, 5019/40, 5019/42, 5019/44, 5019/46, 5019/48, 5019/50, 5019/52, 5019/54, 5019/56, 5019/58, 5019/60, 5019/62 (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie),  kat. územie Šaľa.

 

 

 

Stavba pozostáva z:

- Regulácie navrhovaného územia:

Zastavovacie podmienky:
Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb sú spracované v súlade s platnou legislatívou – so stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Umiestnenie stavieb na pozemkoch:
 Uličná stavebná čiara sa určuje na 4 m od hranice pozemku (ulice) pre všetky stavebné pozemky.
 Odstupová vzdialenosť od susedných parciel min. 2 m – severovýchodná resp. severozápadná strana stavebného pozemku.
 Odstupová vzdialenosť od susedných parciel min. 5 m v prípade umiestnenia okenných otvorov z obytných miestností na fasáde RD – juhozápadná resp. juhovýchodná strana stavebného pozemku.
 Stavebné parcely č. 5019/23, 5019/59, 5019/41 a 5019/61 musia rešpektovať uličnú čiaru 4 m z každej strany ulice.

Celková plocha riešeného územia:  22 217,13 m2,
Plocha pozemkov:                           16 758,14 m2,
Celková plocha stav. pozemkov:     14 790,77 m2,
Plocha spevnených plôch:               4 515,46 m2,
Plocha verejnej zelene:                    3 134,41 m2,
Podlažnosť:                                     max. 2 NP + podkrovie
Počet parkovacích miest:                min. 2 /pozemok, garáž (prístrešok) a odstavná plocha pred 
                                                        garážou
Koeficient zastavanej plochy:         max. 0,40
Koeficient podlažných plôch:         1,0.
                                         
- V rámci stavby sa navýši počet stavebných parciel pre výstavbu samostatných rodinných domov z pôvodných 18 – tich na 21 s napojením na dostupné verejné inžinierske siete a verejné komunikácie.

V rámci stavby je riešené rozloženie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) pre 21 samostatne stojacich rodinných domov, regulácia navrhovaného územia a napojenie na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Územné rozhodnutie na technickú infraštruktúru pre Obytnú zónu Šaľa – Bilica Sever – I. etapa bolo vydané Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 (4122/2011) zo dňa 13.08.2012, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.

Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba „Obytná zóna Šaľa – Bilica Sever - I. etapa“, bude umiestnená tak, ako je to zakreslené v koordinačnej situácii v mierke 1:500, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie z júla 2016, v súlade s podmienkami, ktoré sú uvedené v Územnom pláne (ďalej len „ÚPN“) mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov a súčasne s podmienkami Územného rozhodnutia na technickú infraštruktúru pre Obytnú zónu Šaľa – Bilica Sever – I. etapa, ktoré bolo vydané Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 (4122/2011) zo dňa 13.08.2012, a ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.
2. Stavba bude umiestnená na pozemkoch v extraviláne mesta Šaľa, v katastrálnom území Šaľa tak, ako je to zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke 1:500, kde je označené polohové a výškové umiestnenie všetkých navrhovaných stavieb a ktorú vypracoval Ing.arch. Radovan Vranka, autorizovaný stavebný inžinier, registračné číslo: 1102AA, Ul. Štúrova 34/879, 927 01 Šaľa.

V priebehu územného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nestráca však platnosť pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.
Odôvodnenie:
Dňa 30.09.2016 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.
Stavebný úrad oznámil dňa 19.10.2016 začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože boli stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska, upustil podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a určil dokedy môžu účastníci konania uplatniť námietky a upozornil ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.
Keďže sa jedná o umiestnenie zvlášť rozsiahlej stavby ako aj o využití územia, oznámil tunajší úrad začatie územného konania v súlade s ust. § 36 ods.4 stavebného zákona verejnou vyhláškou.
Účastníci konania mohli svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadlo. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.
V určenej lehote neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky.

Pre územie, v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté umiestňovanou stavbou, je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia ÚPN mesta Šaľa vrátane neskorších zmien a doplnkov a súčasne je vydané Územné rozhodnutie na technickú infraštruktúru pre Obytnú zónu Šaľa – Bilica Sever – I. etapa bolo vydané Mestom Šaľa pod č. 1173/2012-2 (4122/2011) zo dňa 13.08.2012, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 15.09.2012.

Umiestnenie stavby je v súlade so schváleným územným plánom mesta Šaľa ako aj vydaným územným rozhodnutím na technickú infraštruktúru.
Navrhovateľ k návrhu predložil nasledovné doklady potrebné k posúdeniu stavby: projektovú dokumentáciu stavby, list vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy a doklad o zaplatení správneho poplatku.
Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky  a podmienky účastníkov konania zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.
Tunajší úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani neohrozuje životné prostredie a jej umiestnením nebudú ohrozené verejné záujmy ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Umiestnením stavby nebude trvalo obmedzené užívanie susedných pozemkov na určený účel, stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.
Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na Mesto Šaľa - Mestský úrad, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa.
Odvolacím orgánom je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.)

Poplatok:
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov Položky 59 písm. a) ods. 2  vo výške celkom 100.00 € bol zaplatený dňa 03.10.2016.

Príloha pre navrhovateľa:
- overená projektová dokumentácia pre územné konanie
- situácia v mierke 1:500

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli mesta Šaľa.
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:    ..........................................                   Zvesené dňa:  .......................................

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................
Doručí sa:
účastníci konania – (verejnou vyhláškou)
1. DTN, s.r.o. P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
2. Vlastníci pozemkov register "C" KN parc. č. 5019/5, 5019/20, 5019/21, 5019/22, 5019/23, 5019/24, 5019/25, 5019/26, 5019/27, 5019/28, 5019/29, 5019/30, 5019/31, 5019/32, 5019/33, 5019/34, 5019/35, 5019/36, 5019/37, 5019/38, 5019/39, 5019/40, 5019/41, 5019/42, 5019/43, 5019/44, 5019/45, 5019/46, 5019/47, 5019/48, 5019/49, 5019/50, 5019/51, 5019/52, 5019/53, 5019/54, 5019/55, 5019/56, 5019/57, 5019/58, 5019/59, 5019/60, 5019/61, 5019/62 v kat. území Šaľa a  pozemkov register "E" KN parc. č. 1673/2, 1674/4 v kat. území Šaľa a stavieb na nich v kat. území Šaľa
 Mesto Šaľa, primátor, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
 Ervin Nagy, Ul. Priečna 1561/13, 924 00, Galanta
 Ing. Martin Findra, Budovateľská 546/30, 927 01 Šaľa
 Zuzana Findrová, Budovateľská 546/30, 927 01 Šaľa
 Tibor Belovič, Ul. Jánošíkova č. 1363/23, 927 01 Šaľa

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní
Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknuté orgány
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra
4. OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
5. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa 
6. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná č. 2/1, 927 01  Šaľa
7. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra, OZ Galanta, Pázmáňa 4, 927 01 Šaľa
8. SPP-distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
9. Západoslovenská energetika, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
11. ORANGE Slovensko, a.s. Michlovský s.r.o. Letná 796/9, 921 01 Piešťany
12. MsÚ v Šali - referát dopravy a technických činností
13. MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností
14. MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

na vedomie
DTN, s.r.o. P.Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 k spisu
                                                                                                   

 


                                                                                                      Mgr. Jozef Belický
                                                                                                         primátor mesta

Prílohy

Situácia

(pdf - 771.77 kB)