Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.11.2017 - 07:54  //  aktualizácia: 20.11.2017 - 07:55  //  zobrazené: 630

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

Zvolávam 8. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 23. 11. 2017 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej    organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ...., ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
5. Rôzne
6. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                       predseda komisie