Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.04.2017 - 16:47  //  aktualizácia: 12.04.2017 - 16:47  //  zobrazené: 1639

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 20. 04. 2017 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2017o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
4. Rôzne
5. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                                predseda komisie