Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 25.04.2017 - 14:50  //  aktualizácia: 07.06.2017 - 12:33  //  zobrazené: 703

04/2017 zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

číslo: 04/2017  |  dátum konania: 19.04.2017

U Z N E S E N I E
zo zasadnutia komisie kultúry a cestovného ruchu zo dňa
19.4.2017


Komisia kultúry a cestovného ruchu


berie na vedomie

1. informáciu o plnení uznesenia z marca 2017
2. informáciu o Večianskych slávnostiach 2017


súhlasí

1. s predloženou informatívnou správou o činnosti MsKJJ za rok 2016
2. s prerokovaním manuálu o nízkoprahovom centre v mesiaci máj 2017


odporúča

1. predložiť správu o činnosti MsKJJ na rokovanie MsZ
2. spracovateľom manuálu poslať materiál členom komisie a referátu sociálnych vecí MsÚ do 24. apríla 2017 na pripomienkovanie
3. zakomponovať do programu Šalianskeho jarmoku ako sprievodné podujatie Objektív Františka Kollára – 10. ročník fotosúťaže amatérskych fotografov


schvaľuje

1. dotácie v programe kultúra na rok 2017 nasledovne:
OZ Večania     1000 € ( 500 + 500 )
OZ Maceva       350 €
Sudorová Petra      850 €
Rodičovské združenie pri ZUŠ    400 €
Spoločnosť Petra Pázmánya    400 €
Klub Vojenskej histórie Nitra    150 €
OZ LeGrácia       200 €
TK Jumping       650 €
Divadlo ŠOK     1000 €

Spolu      5000 €

Dotácie v uvedenej výške schválilo 8 členov komisie, 3 nehlasovali pre neprítomnosť.


Šaľa, 19.4.2017

Július Morávek
predseda komisie

 

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ Šaľa

Dátum a miesto: 19. apríla 2017 (streda) o 16,00 h v dome kultúry

Prítomní: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Mgr. Ivan Aľakša, Mgr. Miroslav Demín, Mgr. Alena Demková, Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Mária Lišková, Jozefína Karlubíková, Mgr. Adriana Gerová, Ing. Martina Čižmáriková,  Mgr. Martina Moťovská

Neprítomní: Jozef Bari - ospravedlnený, Mgr. Anikó Sárkányová – neospravedlnená


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých opatrení
3. Informatívna správa o činnosti MsKJJ – Mgr. Gerová
4. Žiadosti o dotácie v programe kultúra na rok 2017 – Ing. Čižmáriková
5. Manuál na zriadenie nízkoprahového centra pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
6. Večianske slávnosti 2017 – Ing. Botka
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Ukončenie


Prizvaní:

Mgr. Gerová – ved. MsKJJ
Ing. Čižmáriková – ref. kultúry MsÚ
Ing. Botka – ved. MsKS


Priebeh zasadnutia:

1. Otvorenie
Predseda komisie Mgr. Július Morávek privítal prítomných členov komisie a prizvaných: riaditeľku MsKJJ Mgr. Adrianu Gerovú, referentku kultúry a cestovného ruchu Ing. Martinu Čižmárikovú a referentku Mgr. Martinu Moťovskú, ktorú poveril svojím zastupovaním vedúci MsKS Ing. František Botka. Odprezentovalo sa 9 členov komisie. 

 

Program rokovania bol členom komisie zaslaný elektronicky tajomníčkou komisie dňa 11.4.2017 spolu so Správou o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2016. Členovia komisie súhlasili s programom uvedeným v pozvánke, predseda komisie viedol rokovanie v súlade s ním.

2. Kontrola prijatých opatrení
Predseda komisie Mgr. Július Morávek uviedol, že úlohy z odporúčacej i ukladacej časti uznesenia boli splnené.

3. Informatívna správa o činnosti MsKJJ – Mgr. Gerová
Riaditeľka MsKJJ Mgr. Adriana Gerová prezentovala Správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2016. Uviedla, že správa obsahuje  všetky dôležité informácie spracované v troch častiach: Knižničná činnosť, Ekonomické ukazovatele a Záver.
V správe sú prehľadne uvedené dôležité  údaje v časti - Knižničná činnosť, ktorá obsahuje informácie, ako sú Knižničný fond, Výpožičky, Používatelia, Podujatia a v časti - Ekonomické ukazovatele, ktorá obsahuje informácie, ako sú Príjmová časť rozpočtu, Výdavková časť rozpočtu, Osobné náklady a Prevádzkové náklady.
Uviedla, že knižnica doplnila  v roku 2016 cca 1500 nových kníh, čo je pozitívne z hľadiska budovania knižničného fondu.
Stanovisko komisie je uvedené v bode č. 1 súhlasnej časti uznesenia a v bode č. 1 odporúčacej časti uznesenia.

Mgr. Miroslav Demín:
- položil otázku Mgr. Gerovej – koľko kníh bolo bez pokuty vrátených počas týždňa slovenských knižníc,  odpovedala  - 12 ks,
- v správe si všimol  údaj, že v roku 2016 zaznamenala knižnica pokles počtu čitateľov oproti roku 2015,

Mgr. Ivan Aľakša:
- spýtal sa  riaditeľky MsKJJ, koľko besied s autormi sa uskutočnilo,  odpovedala – 7,  či existuje knižničný klub,  odpovedala – nie,

Mgr. Július Morávek:
- pozitívne hodnotil - zvýšenie počtu výpožičiek periodík, výstavy, besedy, prístupnosť internetu pre verejnosť,
- spýtal sa Mgr. Gerovej, či neuvažuje zriadiť pobočku knižnice v mestskej časti Veča, odpovedala – nie, nakoľko by to bolo veľmi náročné z hľadiska materiálneho aj personálneho.

 


4. Žiadosti o dotácie v programe kultúra na rok 2017 – Ing. Čižmáriková
Prezentovala tri materiály:
1.) Dotácie na podporu kultúry na území NSK na rok 2017
2.) Prehľad poskytnutých dotácií v oblasti kultúry za uplynulé roky
3.) Žiadosti o dotácie v oblasti kultúry na rok 2017

Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017 predložilo 11 žiadateľov, požiadali o 13 príspevkov na projekty. Celková požadovaná výška finančných prostriedkov činí 12 873,56 EUR. Celková výška dotácií z rozpočtu mesta pre oblasť kultúry na rok 2017 je schválená vo výške 5 000,-- EUR. Oboznámila prítomných so všetkými žiadosťami uchádzačov. Vypracovala  prehľadnú tabuľku, v ktorej uviedla  názov žiadateľa, účel dotácie,  celkové náklady, požadovanú sumu  a odporúčanú sumu dotácie. Uviedla, že všetky podané žiadosti spĺňajú  podmienky vyhlásenej výzvy a ku každému projektu uviedla krátku charakteristiku účelu.    Menný zoznam vybraných žiadateľov s návrhom výšky príspevku, ktorú odsúhlasili prítomní členovia komisie na jednotlivé projekty, je uvedený v bode č. 1 schvaľovacej časti unesenia.
Ing. Peter Jaroš:
- nehlasoval, nakoľko počas rokovania požiadal predsedu komisie o uvoľnenie z dôvodu riešenia neodkladnej záležitosti, za čo sa prítomným ospravedlnil.

5. Manuál na zriadenie nízkoprahového centra pre deti a mládež – Mgr. Demková a Mgr. Demín
Členovia komisie sa dohodli presunúť rokovanie o tomto bode na májové zasadnutie komisie.
Úloha uložená pre spracovateľov materiálu je uvedená v bode č. 2 odporúčacej časti uznesenia.

6. Večianske slávnosti 2017 – Mgr. Moťovská
Uviedla, že Večianske slávnosti 2017 sa budú konať v dňoch 19. a 20.5.2017 na parkovisku pred Hypermarketom TESCO obidva dni od 15,00 h a 21.5.2017 sa bude konať Hodová slávnosť v Pribinovom parku tiež od 15,00 h. Hodovú slávnosť usporiada OZ Večania.
Program je skompletizovaný a je zverejnený na webe. Odprezentovala všetky podujatia v časovom harmonograme, tak ako budú nasledovať.

Mgr. Aľakša:
- požiadal, aby mu Mgr. Moťovská poslala program Večianskych slávností na uverejnenie v Slove Šaľanov,


7. Rôzne
Mgr. Adriana Gerová:
- pozvala prítomných na slávnostné odovzdávanie ocenení 7. ročníka literárnej  súťaže stredoškolákov Esej Jána Johanidesa dňa 26.4.2017 o 10,00 h v BS DK v Šali, pozvánku členom komisie zaslala v elektronickej forme  prostredníctvom tajomníčky komisie dňa 19.4.2017,

Mgr. Július Morávek:
- navrhol zaradiť do programu Šalianskeho jarmoku 2017 ako sprievodné podujatie výstavu fotografií Objektív Františka Kollára – vystavené fotografie budú vybrané z  10. ročníka fotosúťaže  o najkrajšiu amatérsku fotografiu na témy: „Ľubovoľná fotografia“ a  „Šaľa, moje mesto“, ktorú pripravuje     FOCESA s.r.o., Mesto Šaľa a Slovo Šaľanov, stanovisko komisie je uvedené v bode č. 3 odporúčacej časti uznesenia,

Ing. Čižmáriková:
- poďakovala p. Petrovi Hlavatému za  pomoc pri hľadaní vhodnej klimatizovanej, ľahko dostupnej miestnosti na odbornú degustáciu vín.

8. Návrh na uznesenie
Členovia komisie schválili návrh na uznesenie. Uznesenie je samostatnou prílohou zápisnice.

9. Ukončenie
Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie ukončil.


Šaľa, 19.4.2017

 

zapísala: Jozefína Karlubíková    Mgr. Július Morávek
tajomníčka komisie     predseda komisie


Na vedomie:
1. primátor mesta
2. oddelenie organizačné a správne MsÚ
3. predseda a členovia komisie
4. tajomníčka komisie
5. referent kultúry a cestovného ruchu - Ing. Čižmáriková
6. vedúci MsKS – Ing. Botka
7. riaditeľka MsKJJ – Mgr. Gerová